13 Ekim 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30917

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde alınabilecek ders yükü 20 SÜ kredisi, isteğe bağlı yaz döneminde ise 8 SÜ kredisidir. Ancak öğrenciler durumlarına ve diploma programı gereklerine göre istedikleri takdirde bu ders yüklerinin altında ders alabilirler.

(3) Öğrenim süresinin altıncı dönemini tamamlamış olup,  başvurduğu dönem itibarıyla isteğe bağlı yaz dönemi dâhil, toplam üç dönem içinde ders yükü arttırımı yaparak, kredi ve ders bakımından mezuniyet yükümlülüğünü tamamlayabilecek olan öğrenciler; ders kayıtları sırasında yazılı taleplerini kayıtlı oldukları fakültelere ileterek, ders yüklerini danışmanlarının görüşü ve fakülte yönetim kurulu kararı ile sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde en fazla bir ders, isteğe bağlı yaz döneminde ise 10 SÜ kredisine kadar arttırabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ve aynı fıkranın (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler, Öğrenci Kaynakları Birimine başvurarak, Üniversiteden ayrılma veya 7 haftalık yaz dönemi kaydının iptali talebinde bulunabilir. Bu durumdaki öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ve kayıtlı oldukları derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:”

“b) Sonbahar ve ilkbahar dönemleri için derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar Üniversiteden ayrılma, 7 haftalık yaz dönemi için ders ekleme bırakma sonrasında, derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci haftanın son iş gününe kadar yaz dönemi kaydının iptal edilmesi başvurusu yapan öğrencinin, ödemekle yükümlü olduğu ücretin, sonbahar ve ilkbahar dönemleri için dönem öğrenim ücretinin, yaz dönemi için kayıtlı olduğu derslerin toplam ücretinin, %25’ini ödemesi gerekir. Öğrenci ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’inden fazlasını ödemişse, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Eksik kalan kısım var ise öğrenciden talep edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Bu fıkrada belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

c) Sonbahar ve ilkbahar dönemleri için derslerin başlamasını takip eden onuncu haftanın son iş gününe kadar Üniversiteden ayrılma, 7 haftalık yaz dönemi için ders ekleme bırakma sonrasında, derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci haftanın son iş gününe kadar yaz dönemi kaydının iptal edilmesi veya Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür. Bu tarihlerden sonra, Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler ve notları öğrencinin kayıtlarına geçirilerek; başvurusu, izleyen dönem başı itibarıyla işleme alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2015

29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/1/2016

29607

2-

13/7/2016

29769

3-

4/10/2016

29847

4-

25/3/2018

30371

5-

10/5/2019

30770