13 Ekim 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30917

YÖNETMELİK

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ OĞUZ TANSEL

TÜRK EDEBİYATI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Rektör: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk Edebiyatının araştırılması, incelenmesi, edebiyat alanında etkinlikler düzenlenmesi ve projeler yürütülmesidir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Seçkin bilim adamlarını, ünlü şair ve yazarları söyleşiler yapmak üzere davet etmek, Türk ve yabancı yazarların, edebiyat bilginlerinin katılacağı konferans, çalıştay ve seminerler düzenlemek.

b) Mahallinde arşiv çalışmaları yapmak, Türk Edebiyatına ilişkin arşiv ve koleksiyonlar kurmak.

c) Gerek ülkemizin edebiyatı, gerekse ülke dışındaki Türk topluluklarının edebiyatını incelemek ve bu konularda lisansüstü öğrencilere akademik çalışmalarında destek vermek.

ç) Türk Edebiyatının öğretimine ve incelenmesine yeni yaklaşımlar getirmek üzere Türk Edebiyatı bölümü ile işbirliği içerisinde çalışarak yazılı ve sözlü Türk Edebiyatının uluslararası bilim ve edebiyat çevrelerinde daha etkin olarak değerlendirilmesini sağlamak.

d) Bilimsel dergi, bülten yayınlamak, ansiklopedi, sözlük, bibliyografya, başvuru kitapları ve bilimsel kitaplar hazırlamak.

e) Edebiyat çalışmalarındaki yenilikleri yakından takip ederek ilgili konularda projeler hazırlamak ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunamama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıları yönetmek.

c) Merkezde görev yapacak bilimsel, teknik ve araştırma personeli ile idari ve destek personelinin 11 inci maddeye göre atanması için gerekli işlemleri yapmak.

ç) Merkez personeli arasında görev paylaşımı yapmak, yapılan işleri denetlemek ve çalışmalarının düzenli ve etkin olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri almak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezde bulunan dokümanın, ödüllerin ve tüm malzemelerin korunmasından sorumlu olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte toplam 3 kişiden oluşur. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yılda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanmak.

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel ve eğitsel toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

ç) Proje konularını tespit etmek.

d) Merkezin birimlerinin kurulmasına karar vermek ve bu birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

f) Merkezin bütçesini onaylamak.

g) Müdürün önerisi üzerine Merkez personelinin görevlendirilmesini Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları veya diğer üniversitelerde bulunan öğretim elemanları ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Üye sayısı en fazla 8 kişi olabilir. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısıyla toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek.

b) Yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak.

c) Çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve projeler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü yürütür.