12 Ekim 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30916

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1027 CIVATALAR, TIRTILLI BAŞLI - METRİK STANDARDI

İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2019/27)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1027 (Nisan 2015) “Cıvatalar, Tırtıllı Başlı-Metrik”  standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard; tırtıllı başlı, metrik vidalı cıvataların tarifini, sınıflandırma ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1027 “Cıvatalar, Tırtıllı Başlı-Metrik Vidalı”  standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 2/4/2015 tarihli toplantısında revizyonu yapılan ve yayımına karar verilen TS 1027 (Nisan 2015) “Cıvatalar, Tırtıllı Başlı-Metrik” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1027 (Nisan 2015) “Cıvatalar, Tırtıllı Başlı-Metrik” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1027 (Nisan 2015) “Cıvatalar, Tırtıllı Başlı-Metrik” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1027 (Nisan 2015) “Cıvatalar, Tırtıllı Başlı-Metrik” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1027 (Nisan 2015) “Cıvatalar, Tırtıllı Başlı-Metrik” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 17/1/1993 tarihli ve 21468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: MS-92/129-130) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.