11 Ekim 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30915

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKSİMETRE MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Servis hizmetleri onay belgesi için Ek-5’te belirtilen bilgiler beyan edilmek suretiyle ilgili il müdürlüğüne başvurulur.

(2) Başvurularda beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanlarından sorgulama yapılarak doğrulanır. Doğrulanamayan durumlarda ise başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmesi istenir.

(3) Üreticiler, taksimetre tamir ve ayar servisleri, ilgili esnaf odaları ve onaylanmış kuruluşlar bu Yönetmelikte tanımlanan muayene servis hizmetlerini vermek üzere başvuruda bulunamaz. Bu Yönetmelikte belirtilen muayene servis hizmetlerini vermek üzere yetkilendirilen işyerleri; taksimetre tamir ve ayar servisi, ilgili esnaf odası veya onaylanmış kuruluş olarak aynı anda hizmet veremez, üretici olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Başvuru, 18 inci maddenin birinci fıkrasında istenilen bilgi ve belgelerin kontrol edilmesi amacıyla il müdürlüğünce yerinde incelenerek değerlendirmeye alınır. Servis hizmetleri onay belgesi için yerinde incelemede il müdürlüğü tarafından Ek-6’da verilen rapor düzenlenir. İl müdürlüğü, yerinde yapılacak incelemede beyan edilen bilgilere esas belgeleri ister ve Ek-2’de belirtilen ilgili belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını düzenleyeceği rapora ek olarak alır.

(2) Yerinde yapılan incelemeden sonra yapılacak değerlendirmede bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu tespit edilenlere, il müdürlüğü tarafından taksimetre servis hizmetleri onay belgesi ve talepte bulunulan kişilere personel yetki belgesi düzenlenir.

(3) Başvurunun, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde il müdürlüğü, tespit edilen eksiklikleri başvuru sahibine bildirerek başvuruyu reddeder. Reddedilen başvurular, tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.

(4) Belgelerin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren üç yıldır. Belgelerin vize işlemleri için üç yıllık süre bitmeden ilgili il müdürlüğüne belge numaraları beyan edilerek başvurulması ve üç yıllık vize süresi bitiminde belgelerin vizesinin yapılmış olması gerekir. Vize işlemlerinde belge veriliş tarihi/son vize tarihi esas alınır. Belgelerin vize başvurusu, il müdürlüğünce bu Yönetmelik şartlarına uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla yerinde incelenerek değerlendirmeye alınır. İl müdürlüğü, yerinde yapılacak incelemede yetkilendirmeye esas şartların sağlandığını gösteren belgeleri ister ve Ek-2’de belirtilen ilgili belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olarak alır. Yerinde yapılan incelemeden sonra yapılacak değerlendirme neticesinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu tespit edilen belgelerin vize işlemi gerçekleştirilir. Vizesi yaptırılmayan belgeler geçersizdir.

(5) 18 inci maddede belirtilen bilgi, beyan veya belgelerde değişiklik olması halinde muayene servisi tarafından bu değişiklik en geç bir ay içerisinde ilgili il müdürlüğüne bildirilir. Bu değişiklikler bildirilmediği takdirde servis hizmetleri onay belgesi geçersiz sayılır. Bu durumda tekrar belge talebinde bulunanların başvuruları ilk başvuru esaslarına tabidir. Süresi içerisinde bildirimde bulunanlar için değişiklik belgeler üzerinde düzenleme gerektiriyor ise il müdürlüğünce mevcut belgeler iptal edilerek yenileri düzenlenir. Yapılan değişiklikler, Bakanlık internet sayfasında yayımlandıktan sonra geçerlilik kazanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiş; Ek-5/A, Ek-5/B, Ek-7 ve Ek-8’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2013

28754

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/11/2014

29191

2-

15/5/2016

29713

3-

19/2/2019

30691

 

Eki için tıklayınız.