11 Ekim 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30915

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Takograf servis hizmetleri onay belgesi ve yetki belgesi için Ek-2’de belirtilen bilgiler beyan edilmek suretiyle ilgili il müdürlüğüne başvurulur.

(2) Başvurularda beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanlarından sorgulama yapılarak doğrulanır. Doğrulanamayan durumlarda ise başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmesi istenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Başvuru, 5 inci madde kapsamında istenilen bilgi ve belgelerin kontrol edilmesi amacıyla il müdürlüğünce yerinde incelenerek değerlendirmeye alınır. İl müdürlüğü, yerinde yapılacak incelemede beyan edilen bilgilere esas belgeleri ister; Ek-2’de belirtilen ilgili belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olarak alır.

(2) Yerinde yapılan incelemeden sonra yapılacak değerlendirmede, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu tespit edilenlere, il müdürlüğü tarafından takograf servis hizmetleri onay belgesi ve talepte bulunulan kişilere yetki belgesi düzenlenir.

(3) Başvurunun, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde il müdürlüğü, tespit edilen eksiklikleri başvuru sahibine bildirerek başvuruyu reddeder. Reddedilen başvurular tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Belgelerin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren üç yıldır. Belgelerin vize işlemleri için, üç yıllık süre bitmeden ilgili il müdürlüğüne belge numaraları beyan edilerek başvurulması ve üç yıllık vize süresi bitiminde belgelerin vizesinin yapılmış olması gerekir. Vize işlemlerinde belge veriliş tarihi/son vize tarihi esas alınır. Belgelerin vize başvurusu, il müdürlüğünce bu Yönetmelik şartlarına uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla yerinde incelenerek değerlendirmeye alınır. İl müdürlüğü, yerinde yapılacak incelemede yetkilendirmeye esas şartların sağlandığını gösteren belgeleri ister ve Ek-2’de belirtilen ilgili belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olarak alır. Yerinde yapılan incelemeden sonra yapılacak değerlendirme neticesinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu tespit edilen belgelerin vize işlemi gerçekleştirilir. Vizesi yaptırılmayan belgeler geçersizdir.”

“(9) 5 inci madde uyarınca sunulan bilgi, beyan veya belgelerde değişiklik olması halinde servis tarafından bu değişiklik en geç bir ay içerisinde ilgili il müdürlüğüne bildirilir. Bu değişiklikler bildirilmediği takdirde servis hizmetleri onay belgesi geçersiz sayılır. Bu durumda tekrar belge talebinde bulunanların başvuruları ilk başvuru esaslarına tabidir. Süresi içerisinde bildirimde bulunanlar için değişiklik belgeler üzerinde düzenleme gerektiriyor ise il müdürlüğünce mevcut belgeler iptal edilerek yenileri düzenlenir. Yapılan değişiklikler, Bakanlık internet sayfasında yayımlandıktan sonra geçerlilik kazanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Servis, servis hizmetinin verildiği kapalı alan ile servise gelen taşıtların izlenebileceği kapalı devre kamera sistemini kurar ve faal olarak kullanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(13) Servis, 8 inci maddenin on birinci fıkrası uyarınca kullanmakla yükümlü olduğu kapalı devre kamera sistemine ait görüntülerin geriye dönük 28 günlük kısmını muhafaza eder ve bu Yönetmelik kapsamında verdiği hizmetin denetimi sırasında denetçilerin incelemesine sunmak üzere hazır bulundurur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-3’ü yürürlükten kaldırılmış ve Ek-4’ünün 1 inci maddesinin (d) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“5) Adaptör veya mekanik dönüştürücü kullanılmış ise marka ve seri numarası.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/2/2012

28204

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/5/2014

29015

2-

17/11/2015

29535

3-

14/5/2016

29712

4-

10/6/2017

30092

5-

8/11/2018

30589

 

Eki için tıklayınız.