11 Ekim 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30915

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TİP ONAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) AT Tip Onay Belgesi; 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) ve 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) kapsamında belgelendirilenler dışındaki ölçü ve ölçü aletleri ile münferit yönetmeliğine göre tip onay belgesi düzenlenenler dışındaki ölçü ve ölçü aletlerine verilir. Bunlarla ilgili işlemler, 11/1/2010 tarihli ve 27459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT) hükümleri çerçevesinde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) AT Tip Onay Belgesi talebinde bulunanlar, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat eder:

a) Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT)’e göre muayene kuruluşundan veya onaylanmış kuruluştan alınacak muayene ve deney raporu,

b) Üreticinin kendisi tarafından kurulmuş ve Bakanlık tarafından belgelendirilmiş en az bir adet tamir ve ayar istasyonuna/servisine ait işyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı numarası ile belgenin veriliş tarihini belirten beyanı veya tamir ve ayar istasyonunu/servisini kuracağına dair beyan.

(2) Bakım, onarım ve yedek parça gerektirmeyen ölçü ve ölçü aletleri için tamir ve ayar istasyonu/servisi şartı aranmaz.

(3) Kullanım yeri, özelliği ve niteliğinden dolayı tamir ve ayar istasyonu/servisi kurulamayan ölçü ve ölçü aletleri için yapılacak işlemler Bakanlıkça belirlenir.

(4) Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, yeminli tercüme büroları tarafından Türkçeye çevirisi yapılan metinler ile yabancı dilde düzenlenen metinlerin imalatçı/ithalatçı firma tarafından imzalanarak kaşelenmiş olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bakanlıkça söz konusu belgelerin uygun bulunması halinde ölçü ve ölçü aletleri için AT Tip Onay Belgesi düzenlenerek ilgiliye verilir. Uygun bulunmaması halinde ise durum gerekçeleri ile birlikte ilgiliye bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen beyan yerine getirilmeden ölçü ve ölçü aletleri piyasaya arz edilemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Ulusal Tip Onay Belgesi talebinde bulunanlar, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat eder:

a) Firmanın adı ve adresi,

b) Ölçü ve ölçü aletinin ticari markası, modeli, tipi ve her model ve tip için ayrı ayrı hazırlanmış katalog, şema ve teknik resimler,

c) Damgalanacak ölçü aletlerinin damga planı ile damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim ve kodlamalar,

ç) Aşağıda belirtilenlerden, ürünle ilgili alt bentteki belge veya belgeler;

1) Tamamı Avrupa Birliği direktiflerini uyumlaştıran yönetmeliklerden herhangi bir yönetmelik kapsamına girmeyen; ancak ulusal veya uluslararası herhangi bir standardı veya teknik dokümanı bulunan ölçü ve ölçü aletleri için muayene kuruluşu veya onaylanmış kuruluştan alınacak söz konusu standarda veya dokümana uygunluk raporu,

2) Avrupa Birliği direktiflerini uyumlaştıran yönetmeliklerden herhangi bir yönetmelik kapsamına girmeyen, ancak bütünün veya sistemin herhangi bir bölümü Avrupa Birliği direktiflerini uyumlaştıran bir yönetmelik, Avrupa Birliği teknik düzenlemesi, ulusal veya uluslararası herhangi bir standart veya teknik doküman kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin, söz konusu mevzuat kapsamındaki bölümlerinin uygunluğuna  dair belgeler ile bir bütün olarak sistemin tüm ilave ve/veya bağlantılarıyla birlikte uyumlu ve doğru çalıştığına dair muayene kuruluşu veya onaylanmış kuruluş  raporu,

3) Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınmış olan Ulusal Tip Onay Belgesi.

d) Üreticinin kendisi tarafından kurulmuş ve Bakanlık tarafından belgelendirilmiş en az bir adet tamir ve ayar istasyonuna/servisine ait işyeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı numarası ile belgenin veriliş tarihini belirten beyanı veya tamir ve ayar istasyonunu/servisini kuracağına dair beyan.

(2) Bakım, onarım ve yedek parça gerektirmeyen ölçü ve ölçü aletleri için tamir ve ayar istasyonu/servisi şartı aranmaz.

(3) Kullanım yeri, özelliği ve niteliğinden dolayı tamir ve ayar istasyonu/servisi kurulamayan ölçü ve ölçü aletleri için yapılacak işlemler Bakanlıkça belirlenir.

(4) Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, yeminli tercüme büroları tarafından Türkçeye çevirisi yapılan metinler ile yabancı dilde düzenlenen metinlerin imalatçı/ithalatçı firma tarafından imzalanarak kaşelenmiş olması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Ulusal Tip Onay Belgesiyle ilgili olarak 9 uncu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde yapılan müracaatlar Bakanlıkça incelenir, uygun bulunması halinde söz konusu ölçü ve ölçü aletleri için Ulusal Tip Onay Belgesi düzenlenerek ilgiliye verilir. Uygun bulunmaması halinde ise durum gerekçeleri ile birlikte ilgiliye bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen beyan yerine getirilmeden ölçü ve ölçü aletleri piyasaya arz edilemez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ölçü Aletleri Yönetmeliği, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ile münferit yönetmeliği kapsamında belgelendirilen ölçü ve ölçü aletleri ile ilgili işlemler

MADDE 12 – (1) Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliğine (2014/31/AB), Ölçü Aletleri Yönetmeliğine (2014/32/AB) göre ve münferit yönetmeliğine göre tip onay belgesi düzenlenen ölçü ve ölçü aletleri; ilgili teknik düzenlemesinde belirtilen muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmış olarak piyasaya arz edilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2008

27027

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/1/2010

27465

2-

15/6/2013

28678

3-

25/8/2015

29456

4-

13/5/2016

29711