11 Ekim 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30915

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Servis hizmetleri yetki belgesi almak için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler beyan edilerek Genel Müdürlüğe müracaat edilir:

a) Servisin güncel adresini gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı ile birlikte ticaret sicil numarası, MERSİS numarası ve vergi numarasına ilişkin beyanı.

b) Servisin iletişim bilgilerinin beyanı.

c) Serviste, Bakanlıktan alınacak personel yetki belgesine sahip en az bir kişinin çalıştırılacağına dair beyan.

ç) Servis hizmeti verilecek sayaçların muayene işlemlerinde kullanılacak etalon ve ekipmanlara ait kalibrasyon sertifikalarının olduğuna dair beyan.

d) 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen servis tarafından kullanılacak damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim ve kodlamaların olduğuna dair beyan.

e) Servisin, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiğini gösteren belgenin numarası ile tarihine ilişkin beyanı.

f) Servisin hizmet vereceği ısı sayacı kapasitesi ile ilgili beyanı.

g) Servis yetkilisinin T.C. kimlik numarası beyanı.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak Genel Müdürlükçe doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise Genel Müdürlük, başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını talep eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlar, yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir. Yerinde yapılacak incelemede, 16 ncı maddede beyan edilen bilgilere esas belgeler talep edilir. Yapılan değerlendirme neticesinde müracaatın bu Yönetmeliğe uygunluğunun tespiti halinde, servis hizmetleri yetki belgesi düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, aynı fıkranın (a), (b), (ç) bentleri ile aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“Personel yetki belgesi almak için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler beyan edilerek servisin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat edilir:”

“a) Yetki belgesi alacak kişiye ait T.C. kimlik numarası beyanı.

b) Yetki belgesi alacak kişinin, liselerin veya yüksekokulların veya üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplomanın tarihi ve sayısını içeren beyanı.”

“ç) 22 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir imzalı ve kaşeli eğitim sertifikası olduğuna dair beyanı.”

 “(4) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak il müdürlüğünce doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise il müdürlüğü, başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını talep eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İl müdürlüğüne yapılan müracaatlar, yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir. Yerinde yapılacak incelemede, 23 üncü maddede beyan edilen bilgilere esas belgeler talep edilir. Yapılan değerlendirme neticesinde müracaatın bu Yönetmeliğe uygunluğunun tespiti halinde, personel yetki belgesi düzenlenir. Müracaatın, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde tespit edilen eksiklikler, müracaat sahibine bildirilerek başvuru reddedilir. Reddedilen müracaatlar tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/7/2018

30470

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/3/2019

30712