11 Ekim 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30915

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

VADELİ İŞLEMLER ARACILIK ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET

ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: V, NO: 90)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/4/2007 tarihli ve 26485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 90) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.