11 Ekim 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30915

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ

KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/3/2003 tarihli ve 25052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.