10 Ekim 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30914

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ KALKINMA ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER)

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KARMER): Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kamu kurumlarına ve ilgili diğer paydaşlara ekonomik, sosyal, çevresel ve teknik dâhil tüm kalkınma boyutlarını içeren kalkınma stratejik yol haritası hazırlamak.

b) Ulusal paydaşlar (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğerleri) ile bölgede faaliyet gösteren bilgi üreten kurumlar, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri, sektörel sivil toplum kuruluşları, işletmeler ve sektör paydaşları arasında var olan işbirliğini geliştirmek, işbirliği çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak, yeni işbirliği modelleri geliştirmek, izlemek ve değerlendirmek, yıllık olarak raporlamak.

c) Üniversite birimleri arasında ve ulusal ve bölgesel paydaşlar ile işbirliğine dayalı kalkınma uygulamaları konusunda koordinasyonu sağlamak.

ç) Kalkınmaya yönelik olarak üniversitelerdeki birimler ile üniversitelerarası etkileşimi geliştirirken öğretim elemanları, öğrenciler ve öğretim elemanları ile öğrenciler arasında bilgi akış ve etkileşimini sağlayarak eğitim ve araştırmaların kalitesini uluslararası düzeye yükseltmek.

d) Dünya genelinde kalkınma çalışmalarını analiz etmek, iyi örneklerin paylaşılmasını sağlamak ve sektörlere yönelik yenilikçi ve rekabetçi girişimcileri eğitmek; aynı zamanda ulusal düzeyde; kalkınma izleme, değerlendirme ve kıyaslama çalışmaları yapmak ve bu çalışmaların sürekliliğini sağlamak.

e) Kalkınma araştırmaları konusunda çeşitli analitik çalışmalar yaparak hem ulusal hem de uluslararası piyasalara daha kaliteli ve yenilikçi ürünler geliştirmek; rekabet stratejileri, kümelenme analiz ve geliştirme-uygulama çalışmaları gerçekleştirmek.

f) Merkezi, özellikle GAP bölgesine dâhil illerde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik kalkınma, eğitim ve bilgi merkezi haline getirerek ulusal rekabetçiliğe katkıda bulunmak.

g) Aile, eğitim, dezavantajlı gruplar, istihdam, şehircilik, göç, iltica, çevre, altyapı-üstyapı, şehir estetiği ve yaşama kalitesi konularında çalışmalar gerçekleştirmek.

ğ) Kırsal kalkınma, erozyon, toprak iyileştirme, kadın girişimciliği, girişimcilik ve mikro finans konularında araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez, kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları (STK) düzeyinde kümelenme, havza yönetimi master planı, stratejik planının hazırlanması/fiziksel ve kurumsal kapasitenin kurulması ve geliştirilmesi çalışmaları yapmak.

b) Sektörlere ve kurumlara yönelik rekabetçilik ve verimlilik tabanlı stratejik raporlama, danışmanlık,  eğitim ve izleme hizmetlerini yürütmek.

c) Ekonomik, sosyal, teknik ve çevresel açılardan kalkınma stratejik raporları hazırlamak.

ç) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kurumları (TÜBİTAK, KOSGEB ve diğerleri), kalkınma ajansları, diğer bakanlıklar ile Avrupa Birliği ve Dünya Bankası nezdinde projeler yapmak ve/veya yürütülen projelere danışmanlık hizmeti vermek.

d) Kalkınma yönetimi ve uygulama çalışmalarına yönelik her türlü bilimsel araştırmaları ve çalışmaları gerçekleştirmek.

e) Uluslararası boyutta, rekabetçilik enstitüleri, kümelenme sivil toplum kuruluşları, verimlilik yönetimi ve uygulama çalışmalarını yürütmekte olan Dünya Prodüktivite Bilimler Konfederasyonu (World Confederation of Productivity Science-WCPS), Avrupa Ulusal Verimlilik Merkezleri Birliği (EANPC), Asya Prodüktivite Organizasyonu, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme-UNDP) başta olmak üzere bölgesel ve/veya ülke verimlilik, kalkınma, bölgesel kalkınma, kümelenme ve rekabetçilik teşkilatları ile işbirlikleri yapmak; sosyal, çevresel, teknik kalkınma projeleri gerçekleştirmek için ortak bilimsel toplantı, çalıştay, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri/projeleri yürütmek.

f) Kalkınmaya yönelik faaliyet gösteren tüm oyuncular ve paydaşlar ile işbirliği imkânlarını araştırmak, geliştirmek ve bu amaca yönelik çalışmalar ve danışmanlık yapmak.

g) Kalkınma çalışmaları ve yönetimine yönelik tüm eğitim faaliyetlerini yürütmek, danışmanlık yapmak ve/veya koordine etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birine vekâlet verir. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek.

d) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler, Müdür ve Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdür tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(3) Yönetim Kurulu; altı ayda bir defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

c) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilmek üzere Rektör onayına sunulacak öğretim elemanlarının seçimini yapmak.

e) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek; görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

f) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışma alanıyla ilgili öğretim elemanları veya kalkınma çalışmalarının geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan ve konusunda uzman araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş kişiden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

b) Kalkınma çalışmaları ile ilgili sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek.

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

(2) Danışma kurulu kararları tavsiye niteliği taşır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları, inceleme birimleri ve bunların görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezde; 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile kalkınma çalışmaları, inceleme, planlama, danışmanlık, eğitim, yayın konularında 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya proje grupları kurulabilir. Bu birim ve gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini tamamen veya gerekli gördüğü ölçüde Rektöre devredebilir. Rektörün harcama yetkisini devretmesine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Merkezin personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.