9 Ekim 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30913

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

METAL SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2014/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/12)

MADDE 1 – 26/2/2014 tarihli ve 28925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Metal Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/2)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bilim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan “Sanayi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Verimlilik” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) METAL-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,

b) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

c) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

ç) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

d) Ticaret Bakanlığını temsilen bir üye,

e) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye,

f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye,

g) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini temsilen bir üye,

ğ) Türkiye Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,

h) Türkiye Çelik Üreticileri Derneğini temsilen bir üye,

ı) Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

i) Çelik Boru İmalatçıları Derneğini temsilen bir üye,

j) Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

k) Girişimci Alüminyum ve Sanayici İşadamları Derneğini temsilen bir üye,

l) Bakır sanayi sektörünü temsilen Bakanlık tarafından belirlenecek bir üye,

m) Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

n) Genel Galvanizciler Derneğini temsilen bir üye,

o) Türk Yapısal Çelik Derneğini temsilen bir üye,

ö) Paslanmaz Çelik Kullanımını Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneğini temsilen bir üye.

(2) METAL-TEK üyeleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dernekleri/birlikleri tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.

(3) METAL-TEK üyesinin görev süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi Bakanlığa bildirilir.

(4) Üyelerin, METAL-TEK toplantılarına sürekli olarak katılması esastır. ”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “dair” ibaresinden sonra gelmek üzere “kalkınma planları ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Sanayi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Verimlilik” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği” ibaresi ile  (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/2/2014

28925