9 Ekim 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30913

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüksek Komiserler Kuruluna bağlı, at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü unvanı verilen üniversite mezunu bir kişi yönetiminde, yeterli sayıda personelden oluşan bir Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü bulunur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Alınan şüpheli numunelerin birinci analizi Yarış Otoritesi tarafından belirlenen bir laboratuvarda üç kişiden oluşan doping muayene heyeti uzmanları tarafından yapılır. Birinci analiz sonucu müspet çıktığı takdirde, müspet çıkan numunelerin ikinci analizi, Bakanlığa ait akredite, at yetiştiriciliği ve yarışçılığı ile ilgili Türkiye’nin üyesi olduğu Association of Official Racing Chemist (AORC) profesyonel üyesi bulunduran referans laboratuvarda altı uzman kişiden oluşan doping karma muayene heyeti tarafından yapılır.  Bunların üçü doping muayene heyeti uzmanları olup diğer üçü de bu konu ile ilgili uzmanlar arasından Yarış Otoritesi tarafından görevlendirilir. İkinci analiz sonucu düzenlenen rapor kesindir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) Lisansını vize ettirmek suretiyle on yıl süre ile jokeylik yapmış olan kişiler ve jokey olabilme şartlarını yaşı nedeni ile yitirmiş aprantilerden, 25 yaşından itibaren kesintisiz olarak on yıl süre ile lisanslarını vize ettirdiklerini Yarış Müessesesinden alacakları belge ile kanıtlayan kişilere, gerekli belgeler ile birlikte kayıt büroları kanalıyla müracaatları halinde Yüksek Komiserler Kurulunca antrenör lisansı verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve başarılı olmak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan “ve başarılı olmak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “ve başarılı olmak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “otuz” ibaresi “onbeş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “jokeylere bir yıl” ibaresi “binicilere iki ay” şeklinde, dördüncü cümlesinde yer alan “iki gün” ibaresi “yedi gün” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın altıncı ve yedinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2011

27910

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/5/2011

27937

2-

29/2/2012

28219

3-

4/12/2012

28487

4-

23/6/2018

30457

5-

20/12/2018

30613