9 Ekim 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30913

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1022 CIVATALAR-KARE BAŞLI VE T BAŞLI-METRİK VİDALI

(GENEL MAKSATLAR İÇİN) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/28 )

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1022 (Kasım 2018) “Cıvatalar-Kare başlı ve T başlı-Metrik vidalı (genel maksatlar için)” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, kare başlı ve T (çekiç) başlı, metrik cıvataların tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.

(2) Bu standard, genel maksatlar için kullanılan kare başlı ve T başlı, metrik vida dişli, metal cıvataları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1022 (Şubat 1988) “Cıvatalar-Kare başlı ve Çekiç başlı-Metrik vidalı (genel maksatlar için)” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 19/11/2018 tarihli toplantısında revize edilen, TS 1022 (Kasım 2018) “Cıvatalar-Kare başlı ve T başlı-Metrik vidalı (genel maksatlar için)” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1022 (Kasım 2018) “Cıvatalar-Kare başlı ve T başlı-Metrik vidalı (genel maksatlar için)” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1022 (Kasım 2018) “Cıvatalar-Kare başlı ve T başlı-Metrik vidalı (genel maksatlar için)” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1022 (Kasım 2018) “Cıvatalar-Kare başlı ve T başlı-Metrik vidalı (genel maksatlar için)” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1022 (Kasım 2018) “Cıvatalar-Kare başlı ve T başlı-Metrik vidalı (genel maksatlar için)” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 19/1/1989 tarihli ve 20054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1022 “Cıvatalar-Kare başlı ve Çekiç başlı-Metrik vidalı (genel maksatlar için)” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.