8 Ekim 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30912

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN, AİLE VE SOSYAL

POLİTİKALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASPAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadın, aile, gençlik ve dezavantajlı (kadın, çocuk, yaşlı, göçmen, şiddet mağduru, bağımlı ve benzeri) gruplarla ilgili konularda araştırmalar yapmak ve paydaşlarla birlikte projeler hazırlamak.

b) Sosyal politika uygulamaları ve bunların etkileri ile ilgili araştırmalar yapmak.

c) Dezavantajlı gruplara yönelik araştırmalar yaparak bunların yaşam kalitelerini iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek ve uygulamaya yönelik politikalar önermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın, aile, gençlik ve sosyal politika uygulamaları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek.

b) Kadın, aile, gençlik ve dezavantajlı gruplarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurs, panel, seminer, konferans, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Merkezin amaçları ile uyumlu olmak üzere özel ve tüzel kişilerce talep edilmesi durumunda danışmanlık hizmeti sunmak.

ç) Öğrencilere yönelik yapılacak ders ve ders dışı etkinliklerle kadın, aile, gençlik ve sosyal politika uygulamaları hakkında farkındalık sağlayacak eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

d) Niğde ilinde ve ülkemizde çocuk, genç ve yaşlıların yaşadığı sağlık ve toplumsal sorunların (alkol, sigara ve madde bağımlılığı, üreme sağlığı, endemik hastalıklar, sağlıklı yaşlanma, sağlıklı gençlik, erken yaşta evlilik, aile içi şiddet ve benzeri) belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik araştırma yapmak, araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek, sosyal faaliyetler planlamak ve yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin idaresinin düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi konusunda Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1)  Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

d) Her öğretim yılı bitiminde ve istendiğinde Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan faaliyetler hakkındaki raporu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1)  Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede görev yapan iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulunda yer alacak üyeler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda uygun strateji ve politikaları belirlemek, Rektörün onayına sunmak ve onaylanan strateji ve politikaların uygulanmasını temin ve takip etmek.

b) Yıllık çalışma planları ve proje süresi sonunda hazırlanan faaliyet raporlarını görüşmek, onaylamak ve Rektöre sunmak.

c) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulamaları denetlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Merkezin çalışmaları için Müdürün önerileri doğrultusunda gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Merkezin amaçları kapsamında uzmanlığı bulunan üç öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulunda yer alacak öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Ancak Müdürün önerisi ve Rektörün/rektör yardımcısının gerekli gördüğü hallerde bir defadan fazla da toplanabilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup, kararları tavsiye niteliğindedir. Danışma Kurulu, Merkezin yapacağı işlere ilişkin görüş bildirir ve yeni tekliflerde bulunabilir.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulabilir. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalardan alınan alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 9/11/2015 tarihli ve 29527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.