8 Ekim 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30912

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu ile temel tıp bilimlerinde lisans eğitim-öğretim, kayıt ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu ile temel tıp bilimlerinde lisans öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Bir öğrenciye, Üniversiteye kayıt oluşundan itibaren Üniversiteyle ilişiği kesilene kadar geçen süre içinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, ilgili kurul başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlamalarında gerekli olan zamanı,

ç) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını,

e) Ders: Dersleri, kurulları ve/veya stajları,

f) Dönem koordinatörü: Her bir dönemin işleyişini koordine eden öğretim üyesini,

g) Dönem: Bir yıllık eğitim süresini,

ğ) Eğitim komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi eğitim komisyonunu,

h) Eğitim-öğretim çalışmaları yükü: Her yarıyıl/yıl için eğitim-öğretim planında gösterilen o yarıyıl/yıla ait eğitim-öğretim çalışmalarını,

ı) Eğitim-öğretim çalışmaları: Bir yarıyıl/yılı kapsayan, ders içi ve ders dışı her türlü etkinlik, seminer, alan uygulamaları, mesleki öğretim uygulamaları, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmaları,

i) Eğitim-öğretim planı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili program için tespit ettiği asgari eğitim-öğretim çalışmalarını ve ilgili kurullarca onaylanan, tümüyle başarıldığında ilgili diplomayı almaya hak kazanılan eğitim- öğretim etkinliklerinin tümünü,

j) Eğitim-öğretim yılı: Akademik takvimde güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan en az otuz iki haftayı,

k) Fakülte Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

l) Fakülte Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

m) Fakülte: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini,

n) İntibak komisyonu: Öğrenci intibak komisyonunu,

o) Kurul başkanı: Her bir kurulun işleyişini koordine eden öğretim üyesini,

ö) Kurul: Dönem I, II, III’teki zorunlu tıp derslerini,

p) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kocaeli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

r) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri,

s) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ş) Senato: Üniversite Senatosunu,

t) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul, Kayıt, Öğrencilik Statüsü ve Yatay Geçiş ve İntibaklara İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul, kayıt koşulları ve öğrencilik statüsü

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıtla ilgili işlemler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Fakülteye, sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir; dinleyici olarak öğrenci kabul edilmez.

(2) Kayıt tarihi, kayıt süresi ve gerekli belgeler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca duyurulur. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanında sağlamayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi veya öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması veya başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması hallerinde kesin kayıt yapılmış olsa bile kayıt iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Her öğretim yılı başında öğrencinin, bir önceki dönemdeki başarı durumuna göre bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden kaydı yapılır. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her öğretim yılının başında kaydını yenilemesi ve varsa harcını zamanında yatırması gerekir. Öğrenciler, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenim ücreti ve katkı payını ödemekle yükümlüdür. Kaydını zamanında yenilemeyen ve harcını yatırmayan öğrenciler için Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Üniversitelerden yatay geçiş ve intibak

MADDE 7 – (1) Diğer üniversitelerden Fakülteye yatay geçiş esasları şunlardır:

a) Fakülteye eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Kurulu kararı ile yapılır. Adayların yatay geçiş başvurularını Senato tarafından ilan edilen tarihe kadar yaptırmaları gerekir.

b) Fakülteye yatay geçiş için kontenjanların Rektörlükçe ilan edilmiş olması, adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınava girdikleri yıl aldıkları puanların, aynı yıl Fakülte için belirlenmiş olan taban puandan düşük olmaması ve durumlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. Yatay geçiş için başvuran adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenir.

(2) İntibak esasları şunlardır:

a) Fakülteye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettikleri program ve başarılı oldukları kurullar dışındaki kültür dersleri, ders kurulları, staj ve dönemlerin eşdeğerliği, eğitim komisyonunca uygun bulunduğu ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandığı takdirde ders intibakı yapılır ve muafiyetleri kabul edilebilir. Öğrencinin bu konudaki başvurusunu belgeleriyle birlikte kayıt tarihinden itibaren bir hafta içinde Dekanlığa yapması gerekir. Yatay geçişe hak kazanan öğrencilerin intibakları (b) bendindeki esaslar dâhilinde intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve öğrencinin muaf tutulması gereken dersler belirlenir.

b) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır ve bir dönem başarılmadıkça bir sonraki dönem, ilk üç dönem başarılmadıkça Dönem IV’te yer alan hiçbir staj, Dönem IV’teki tüm stajlar başarılmadıkça Dönem V’teki hiçbir staj, Dönem V’teki tüm stajlar başarılmadıkça Dönem VI’daki stajlar alınamaz. Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği sınıftan önceki dönemlere ait eksik ders, ders kurulu ve/veya stajları bulunması durumunda, intibak komisyonunun uygun gördüğü takvim dâhilinde bunları tamamlamasını takiben öğrenci kabul edildiği sınıfa devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimin Başlama Tarihi, Süresi, Düzenlenmesi ve Şekli

Eğitim ve öğretimin başlama tarihi

MADDE 8 – (1) Akademik takvim, Fakülte Kurulunca belirlenerek Senatonun onayına sunulur. Bir akademik eğitim ve öğretim yılı en az otuz iki haftayı kapsar ve iki yarıyıldan oluşur. Birinci yarıyılın bitiminde en az iki haftalık bir ara tatil verilir. Sürekli eğitim ve öğretim yapılan VI’ncı dönemde ara tatil yapılmaz. Yılsonu, mazeret ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu, eğitim ve öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Acil durumlar dışındaki değişiklik ve düzenlemeler, Senatonun onayını takiben en az bir hafta önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim ve öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim süresine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Eğitim ve öğretim programının tamamlanma süresinin değerlendirilmesinde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Tıp doktorluğu eğitim ve öğrenim süresi altı dönemdir ve birbirini izleyen üç devreden oluşur. Bunlar;

1) I ve II’nci dönemler temel tıp bilimleri ön lisans devresini,

2) III, IV ve V’inci dönemler klinik bilimleri ve yüksek lisans devresini,

3) VI’ncı dönem intörn hekimlik devresini,

kapsar.

b) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Akademik eğitimin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmayan ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün ders, uygulama ve stajları başarılmadan bir üst döneme geçilmez. Öğrenciler mezun olabilmek için kültür derslerini başarıyla tamamlamak zorundadır.

(2) Öğrencinin bu maddede belirtilen süreden daha fazla süre öğrenime devam edebilmesi için uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık ya da başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılması gerekir. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, bu süreleri mazeretli devamsız olarak kabul edilmez.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ve eğitim komisyonu

MADDE 10 – (1) Eğitim ve öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen eğitim komisyonu tarafından düzenlenir.

(2) Eğitim komisyonu, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve dönem koordinatörlerinden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Başkan ve başkan yardımcısı, Dekan tarafından görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Dönem koordinatörü, Dekan tarafından her dönem için Fakülte öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Dönem koordinatörü; dersleri, programları ve sınavları düzenler, uygulamada eşgüdümü sağlar.

(4) Dönem koordinatör yardımcısı, dönem koordinatörlerine yardımcı olmak üzere dönem koordinatörlerinin önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyeleridir.

(5) Eğitim komisyonu;

a) Tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında rapor ve öneriler hazırlar.

b) Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geribildirimleri değerlendirir, Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar.

c) Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar.

ç) Anabilim dalı başkanları ile eşgüdüm içinde bir sonraki yılın eğitim programını ve görevlendirilen öğretim üyelerini belirleyerek Fakülte Yönetim Kuruluna sunar.

d) Her ders yılı başında ders kurulu başkanlarını belirler.

e) Çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler; gerekli durumlarda eğitim komisyonu başkanının çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

f) Fakülte öğrenci temsilcisi de eğitim komisyonu toplantılarına katılır.

g) Fakültenin birimleri, diğer komisyonları ve koordinatörlükleri ile eşgüdüm halinde çalışır.

Eğitim şekli

MADDE 11 – (1) Tıp eğitimi; I, II ve III’üncü dönemlerde ders kurulları; IV, V ve VI’ncı dönemlerde staj esasına göre yapılır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütülür.

(2) Ayrıca öğrencilerin iletişim ve klinik becerilerini geliştirmek, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla içeriği Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılan hekimliğe hazırlık programı, toplumsal duyarlılık projesi ve seçmeli ders programları uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Krediler, Devam, Mazeretler, İzinler ve İlişik Kesme

Dersler

MADDE 12 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu ders planındaki derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler; bölüm/program seçmeli dersleri ve Üniversite seçmeli dersleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Öğrenciler, seçmeli dersleri ilgilerine ve akademik danışman önerilerine göre ilan edilen listeden kontenjan dâhilinde kendileri belirler. Belirlenen bu dersler danışman onayı ile geçerlik kazanır. Seçmeli ders uygulamaları, ilgili yönerge doğrultusunda gerçekleştirilir.

Derslerin AKTS kredisi

MADDE 13 – (1) Bir dersin ilgili dönem koordinatörü tarafından belirlenen öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükü dersin AKTS kredisini ifade eder. Derslerin AKTS kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak belirlenir.

(2) Her dersin AKTS kredisi öğretim planında belirtilir. Derslerin AKTS kredileri öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak ders planı ile birlikte ilgili mezuniyet öncesi eğitim komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurul kararı ile belirlenir ve Senatoda onaylanır. Bir öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ders planında gösterildiği kadardır.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı için ders ve uygulama kredisi toplamı en az 60 AKTS kredisidir. Tıp programında mezuniyet için ders ve uygulama kredisi toplamı en az 360 AKTS kredisidir.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur. Fakültede anabilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu ve seçmeli stajlar, intörn hekimlik, hekimliğe hazırlık programı ve tüm dönemler için öğrencilerin devamına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı dersler; laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, küçük grup çalışması, saha ve klinik çalışmaları gibi hususları kapsar. Stajlar tam gün olarak teorik ve uygulamalı derslerden oluşur.

b) I, II ve III’üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından Devamsız (D) notu almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda, devamsızlık sınırını aşmış veya sınava girememiş öğrencilerden mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olanlar dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınırlar.

c) I, II ve III’üncü dönemlerde bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı %30’u aşan öğrenciler, ders kurulları dönem sonu sınavına alınmazlar ve Devamsız (D) notu alırlar. Bu öğrencilere 19 uncu madde hükümleri uygulanır.

ç) Uygulamalı çalışmalarda; öğrencinin devamsızlığı %20’yi aşmamış ise öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla o ders kurulunun pratik sınavına, ders kurulu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde, belirlenen gün ve saatte yapılır. Mazeretine bakılmaksızın o ders kurulunun pratik çalışmalarında devamsızlık süresi %20’yi aşanlar, o ders kurulu sonundaki pratik ve/veya teorik sınavlara alınmazlar ve Devamsız (D) olarak değerlendirilirler.

d) Stajlarda öğrencinin devamsızlığı teorik derslerde %30’u, pratik derslerde %20’yi aşmamış ise öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde, belirlenen gün ve saatte yapılır. Mazeretine bakılmaksızın staj süresince devamsızlık süresi teorik derslerde %30’u, pratik derslerde %20’yi aşanlar staj sonundaki sınavlara alınmazlar ve Devamsız (D) olarak değerlendirilirler. Fakülteyi temsilen Dekanlık/Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile görevli olan öğrenciler devamsızlık süresi %20’yi aşsa bile, telafi çalışması yapmak kaydıyla o ders kurulunun pratik sınavına, ders kurulu veya staj sonu sınavına girebilir.

e) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için Devamsız (D) notu alırlar.

Mazeretler

MADDE 15 – (1) Fakültede anabilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu stajlar, intörn hekimlik, hekimliğe hazırlık programı ve tüm dönemler için öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık mazeretini Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden, mümkün olmadığı durumlarda herhangi bir yataklı tedavi kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ilgili anabilim dalı onayının ardından Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunların dışındaki sağlık raporları işleme konmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde engelli olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç beş işgünü içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır.

ç) Öğrencilerin mazeretleri ve mazeret başvurularının sonuçları hakkında her türlü karar Fakülte Yönetim Kurulunca verilir.

İzinler

MADDE 16 – (1) Öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararıyla en az bir yıl, en fazla iki tam yıl izin verilebilir. Verilen izin, öğretim süresinden sayılmaz. Her eğitim-öğretim yılı için ayrı ayrı yönetim kurulu kararı alınır. Bir öğrencinin izinli sayıldığı sürede katkı payı ödeyip ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(2) Hastalık izninde, yıl izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık raporunun alınması gerekir.

(3) Askerlik izni; öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu askere alınması halinde verilir. Bu öğrencilerin kayıtları silinmez. Bu durumdaki öğrencilerden izinli sayıldıkları süre için öğrenim katkı payı alınmaz.

(4) Maddi veya ailevi nedenlerle izin; öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve öğrenimini engelleyecek nitelikte ölüm, doğal afet veya benzeri durumlar ile öğrencinin içinde bulunabileceği maddi güçlükler nedeniyle ilgili kurullar tarafından verilebilir.

(5) Öğrencilere yurt dışında öğrenim görmek için veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde birinci fıkrada belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere izin verilebilir.

(6) Birinci ilâ beşinci fıkradaki nedenlerle izinli sayılan öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. Ancak; hastalık nedeniyle izin almış olan öğrenciler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile belgelendirmek zorundadır.

(7) İzinli sayılmak için izin talebi başvuruları, ders seçme ve kayıt haftasının ilk gününden başlayarak iki hafta içerisinde yapılır. Ani hastalıklar ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(8) Öğrenci, izinli sayıldığı yılda herhangi bir derse kaydolmaz ve o yılın sınavlarına giremez.

(9) Milli takım spor karşılaşmalarında, milli takımda ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alan öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır, o dönemde giremedikleri ders veya sınavlardan mazeret sınavına alınırlar. IV, V ve VI’ncı dönem öğrencileri devam etmedikleri süreyi anabilim dalınca belirlenen zamanlarda tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin bu süreyi tamamlamamaları halinde stajlarını tekrarlamaları gerekir. Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen izin süreleri 9 uncu maddede açıklanan sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

İlişik kesme

MADDE 17 – (1) Üniversiteden çıkarma cezası alan veya bir başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrenciler bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilirler. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.

(3) Kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı alınarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları, Puan, Derece, Not ve Katsayılar

Sınav ve değerlendirme esasları

MADDE 18 – (1) Öğrencinin ders başarısı, yarıyıl/yıl içi sınavları, projeler, seminerler, arazi çalışmaları, kısa sınavlar, ödevler, uygulamalar, laboratuvar çalışmaları ve benzeri araçlardan oluşan yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu değerlendirme araçları ile ölçülür. Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu çalışmalarının her biri 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlar akademik takvimde belirlenen sınav tarihlerinde dersin/kurulun/stajın sorumlu öğretim elemanları tarafından yapılır. Öğretim elemanlarının zorunlu izinli veya raporlu olmaları gibi özel durumlarda sınavın yapılması için ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından öğretim elemanı görevlendirilir. Sınav programları dönem kitapçıklarında öğrencilere duyurulur.

(2) Talep etmeleri halinde engelli öğrencilerin sınavları, engellerine göre sözlü veya yanlarına görevli verilerek yazılı olarak yapılır. Ayrıca ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile engellerine göre farklı türlerde de sınav yapılabilir.

(3) Not ortalamasına katılmayan dersler ve değerlendirilmesi not ile yapılmayan eğitim-öğretim çalışmaları eğitim-öğretim planında önceden belirtilir.

Puan, derece, not ve katsayılar

MADDE 19 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sınav notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

     Puan             Başarı Notu        Katsayı                                   Açıklama

  90 – 100                AA                 4.00                                    Mükemmel

   85 – 89                  BA                 3.50                                        Pekiyi

   80 – 84                  BB                  3.00                                           İyi

   75 – 79                  CB                  2.50                                       Yeterli

   65 – 74                  CC                  2.00                                        Geçer

    0 – 64                   FF                  0.00                                      Başarısız

                                  G                                                  Geçer (kültür dersleri için)

                                  D                                     Devamsız (mazeretli/mazeretsiz devamsız)

                                  E                                                                  Eksik

                                  N                                                                Girmedi

                                  K                                                                   Kalır

                                  S                                                           Süren Çalışma

b) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersi başarmış sayılır.

c) Geçmez notlar şunlardır:

1) (D) harf notu, mazeretli veya mazeretsiz, devamsız anlamındadır. Mazeretsiz devamsız durumdaki öğrenciler dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencinin aldığı nottur. I, II ve III’üncü dönemlerde (D) notu alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır. IV, V ve VI’ncı dönemlerde stajı tekrar eder. I, II ve III’üncü dönemler için mazeretli devamsız öğrenciler için 15 inci madde hükümleri uygulanır. IV ve V’inci dönemlerde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler staj sonu sınavına alınmazlar, bu öğrencilerin stajı tekrarlamaları gerekir.

2) (E) harf notu, devamlı anlamındadır. Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş öğrencinin aldığı nottur. Puanı sıfır (0)’dır. I, II ve III’üncü dönemlerde dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı vardır. IV ve V’inci dönemlerde stajı tekrar etmeden bütünleme sınavına girebilir.

3) (FF) harf notu, sınav değerlendirme sonucu 0-64 arası puan alıp başarısız olan öğrenciye verilen nottur.

ALTINCI BÖLÜM

I, II ve III’üncü Dönemlere İlişkin Esaslar

I, II ve III’üncü dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 20 – (1) I, II ve III’üncü dönemlerde yer alan dersler ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kurulu: I, II ve III’üncü dönemlerde yer alan dersler, ders kurulları şeklinde verilir. Her ders kurulunun bir başkanı olur. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörünün önerisi ile eğitim komisyonu tarafından belirlenir. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörü ile birlikte programların hazırlanması, duyurulması, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri ile eğitimin değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.

b) Kültür dersleri: Öğrencilerin ders kurulları dışında almak zorunda oldukları Yabancı Dil, Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Temel Bilgi Teknolojileri zorunlu derslerini ve seçmeli dersleri ifade eder.

c) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Ders kurulları nihai notu (h) bendine göre hesaplanır. Sınav sırasında o ders kurulunda dersi olan tüm anabilim dalları, ders kurulu başkanının düzenlemesi içinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç yedi işgünü içinde ilan edilir.

ç) Ders kurulları dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş, en geç yirmi sekiz gün sonra yapılan ve o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınava ders kurulları dönem sonu sınavı denir. Sınav, ölçme-değerlendirme komisyonunun desteğiyle ders kurulu başkanları tarafından hazırlanır. Sınav, öğrencinin yıl içinde edindiği bilgileri birleştirme, problem çözmede kullanma becerilerini ölçecek biçimde hazırlanır. Bu amaçlara uygun sınav yöntemleri ve kapsam geçerliliğini sağlayacak sayıda sorudan oluşur. Sınavın amaçları, kapsamı, yöntemi, soru biçimleri, soru sayısı, sınav süresi eğitim komisyonu tarafından belirlenip Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla ilan edilir.

d) Ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavı: Ders kurulları dönem sonu sınavı ve ders kurulları not ortalamasıyla başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı halde ders kurulları dönem sonu sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsar. Ders kurulları dönem sonu sınavından itibaren en erken on beş, en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır.

e) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Kurulunca saptanan akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Mazeret sınavı dönem koordinatörlüğü tarafından belirlenen yeni sorularla hazırlanır. Sınav biçimi son ders kurulu bitiminde ilan edilir. Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. I, II ve III’üncü dönemlerde bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır. Bu öğrenciler katılmadıkları pratik dersleri telafi etmek zorundadır.

f) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanması: Bir ders kurulunda görev alan anabilim dalları, öğrenci başına düşen teorik derslerin toplam süresi dikkate alınarak ders yükleri oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Pratik derslerin toplam notu ve derslere göre dağılımı, hekimliğe hazırlık programı içinde yer alan toplumsal duyarlılık ve öğrenci araştırmaları programı (TODUP) ile probleme dayalı öğrenim (PDÖ) oturumları ve benzeri diğer eğitim uygulamalarının değerlendirme yöntemi ve not ağırlığı eğitim komisyonunun önerisi ile Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılarak sene başında ilan edilir. Bir ders kurulu sınavında her dersin ve pratik sınavın kendi barajı vardır. Baraj sınırı % 50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından % 50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının % 50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir.

g) Ders kurulları ortalama notu: Herhangi bir dönemin not ortalamasını hesaplamak için; o dönemde öğrencinin kayıt olduğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin/kurulun/stajın AKTS kredi değeri, o dersten/kuruldan/stajdan alınan harf notunun katsayısı ile çarpılır. Çarpım sonucunda bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, bu derslerin/kurulların/stajların toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Ders kurulları ortalama notu hesaplanırken hekimliğe hazırlık programı için yapılan sınav ve değerlendirmelerin nasıl hesaplanacağı eğitim komisyonu tarafından kararlaştırılarak eğitim dönemi başında ilan edilir.

ğ) Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınav notu hesaplanması: Anabilim dalları bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavı notu belirlenirken baraj uygulanmaz. Bütünleme sınav sonuçları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşir.

h) Ders kurulları dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun % 60’ı ile ders kurulları dönem sonu sınavında alınan notun % 40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, ders kurulları dönem sonu sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için ders kurulları dönem sonu sınavından veya dönem sonu bütünleme sınavından en az 50 puan alması ve ders kurulları dönem sonu başarı notunun en az (CC) olması gerekir. Ders kurulları dönem sonu başarı notu itibarıyla başarılı olanlardan kurul notu başarısız olan kurul notlarının harf notu (CC) olarak belirlenir.

ı) Dönem sonu başarı notu: Ders kurullarını başarı ile tamamlayan öğrenciler için dönem sonu başarı notu, ders kurulları notlarına kültür dersleri notları eklenerek hesaplanır.

i) Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan derslerin/kurulların/stajların ve çalışmaların tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Gerek yarıyıl/yıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında tekrar edilen derslerden alınan en son harf notu kullanılır.

j) Harf notları oluşmuş dönemlere ait bütün notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.

k) Harf notları oluşmamış dönemlere ait tamamlanmış ders/kurul/staj notları not belgesinde gösterilir ancak ders/kurul/staj harf notlarının yarıyıl/yıl sonunda hesaplanacağı bilgisi not belgesinde gösterilir ve ilgili döneme ait not ortalaması not belgesinde gösterilmez.

l) Yıl tekrarı: 14 üncü maddede ve/veya (h) bendinde yer alan bir üst sınıfa geçme kriterlerini karşılayamayan ve/veya ders kurulları dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

(2) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 65 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 80 puan ve üzeri olan I, II ve III’üncü dönem öğrencileri, ders kurulları dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, ders kurulları dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden ders kurulları dönem sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az on beş gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

IV ve V’inci Dönemlere İlişkin Esaslar

IV ve V’inci dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) IV ve V’inci dönemlerde klinik dersler staj grupları halinde yapılır. Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim yılı başında ilan edilir. Gerekli durumlarda seçmeli staj uygulaması yapılabilir.

Staj sınavı

MADDE 22 – (1) IV ve V’inci dönemlerde staj sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen ve dönem ders programı kitapçıklarında belirtilmiş olan yöntemlerle yapılır. Sınavlar; hasta veya olgu sunumu, muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri gibi uygulamalı, sözlü ve/veya yazılı olarak yapılabilir. Sınavlar, anabilim dalında ders veren öğretim üyesi ve görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Sınav sonuçları en geç on beş işgünü içinde ilan edilir.

(2) Staj sınavında (CC) ve yukarı harf notu alan öğrenciler başarılı sayılır.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 23 – (1) IV ve V’inci dönemlerdeki staj sınavlarında başarılı olmayan öğrenciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları o dönemin son stajının bitiminden en az beş gün sonra başlayarak programlanır. Bütünleme sınavlarında başarılı olmayan öğrenciler, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlar. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır. Staj tekrarları nedeniyle uygulanacak harçlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(2) IV ve V’inci dönemlerde, o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Gecikmeli olarak üst sınıfa yerleştirilen veya staj tekrarında başarısız olan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, sürelere göre, dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden o dersin programda yer alan bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Bu hakkı kullanmak isteyen öğrencilerin girmek istedikleri sınavdan en az bir hafta önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler aynı günde en fazla iki sınava girebilirler ve başarılı oldukları takdirde beklemeksizin üst sınıf programına yerleştirilebilirler.

(3) Öğrencinin stajlardaki devamsızlık durumu ilgili anabilim dalı başkanı tarafından stajın sonunda Eğitim Komisyonu Başkanlığına bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o staj döneminde %20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi %20’nin altında olsa bile telafi yapmayan öğrenciler, başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar. Staj sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Staj notu

MADDE 24 – (1) Staj notu; staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan nottur. Stajlardaki başarı notu (CC) ve üzeridir. Staj notları, ilgili anabilim dalı tarafından yazılı olarak dönem koordinatörlüğü aracılığıyla Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Staj bütünleme sınavı notları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşir.

Dönem notu

MADDE 25 – (1) Dönem notu, IV ve V’inci dönemde staj sonu ve bütünleme sınavında alınan geçer notların ortalamasıdır.

(2) Dönemin not ortalamasını hesaplamak için; o dönemde öğrencinin kayıt olduğu ve not ortalamalarına katılan her bir stajın AKTS kredi değeri, o stajdan alınan harf notunun katsayısı ile çarpılır. Çarpım sonucunda bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, stajların toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

VI’ncı Dönem Devresi Eğitim Esasları

VI’ncı dönem devresi eğitim esasları

MADDE 26 – (1) VI’ncı dönem intörn hekimlik devresindeki eğitimin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik mesleğini en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir. Bu dönemde yapılan uygulamalarda Üniversite tarafından intörnlerin eğitimine yönelik olarak düzenlenen yönerge hükümleri uygulanır. Staj içerik ve süreleri eğitim komisyonu tarafından düzenlenir. VI’ncı dönem devresi eğitim esasları şunlardır:

a) İntörn hekimlik, aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir. Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen dilimlere ayrılarak yapılır. Her öğrenciye bu dönemde yapılan tüm çalışmaların kaydedileceği uygulama karnesi verilir.

b) Bu dönemde öğrenci; klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır.

c) Öğrenciler eğitim gördükleri anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması yapmak, olgu sunumu, konferans, seminer ve diğer bilimsel etkinliklere katılmak zorundadır.

ç) VI’ncı dönemde sınav yoktur. Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları ve uygulama karneleri göz önüne alınarak anabilim dalı kurulu tarafından başarılı-başarısız olarak değerlendirilir.

d) İntörnlük dönemi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Seçmeli dilim dışındaki tüm stajların Fakültede yapılma zorunluluğu vardır. Seçmeli dilim Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren sağlık kuruluşlarında da yapılabilir. Yurt dışından alınan sertifikanın geçerliliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Yurt içindeki tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden bir veya birkaçını Fakültede yapabilir.

e) İntörnlük döneminde başarılı olmak için öğrencilerin bu dönemdeki dilimlerde Fakülte Kurulunca belirtilen sürelerle bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarı ile tamamlamaları gerekir. Bir dilimin %20’sine mazeretsiz devam etmeyenler, o dilimi tam süre ile tekrar ederler. Seçmeli dilimlerde başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dilimleri değiştirmek isterlerse yeni dilime tam süre ile devam ederler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diplomalar

MADDE 27 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Temel tıp bilimleri birinci ve ikinci yılı, ön lisans kademesini en çok dört yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ayrılmaya karar verdikleri takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanların tekrar aynı programa dönmeleri halinde aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermeleri gerekir.

b) Klinik bilimleri yüksek lisans diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans ve klinik bilimleri yüksek lisans kademesini toplam olarak en çok sekiz yılda başarıyla tamamlayanlara klinik bilimleri yüksek lisans diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanların tekrar aynı programa dönmeleri halinde kayıt sırasında aldıkları diplomayı Üniversiteye geri vermeleri gerekir.

c) Tıp doktoru diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 28 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınav tarihleri, 8 inci maddede yer alan haller dışında ilan edildikten sonra değiştirilemez.

b) Sınavlar; yazılı, test veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü olmak üzere teorik; yazılı ve/veya sözlü olmak üzere pratik olarak yapılır.

c) Sınav yöntemi, kapsamı, not dağılımı, öğrenciden beklenen sınav başarısına ilişkin hususlar, ders kurulu ve staj başında yazılı ve sözlü olarak ilan edilir.

ç) Öğrenciler sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi bir kısmına girmeyen öğrenci (E) notu alır.

d) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrenciye (FF) notu verilir, ayrıca disipline ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 29 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç yedi işgünü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar dönem koordinatörü, koordinatör yardımcısı, ders kurulu veya staj başkanının oluşturduğu bir kurul tarafından incelenir. Değerlendirme sonucu, bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir, dönem koordinatörü tarafından ilan edilir.

Onur/yüksek onur öğrenciliği

MADDE 30 – (1) Dönem ortalama notu 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi kabul edilir.

(2) Bu öğrencilerin listesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından her öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan başarı belgeleri öğrencilere verilmek üzere Dekanlığa gönderilir.

(3) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma cezası haricinde disiplin cezası alan öğrenciler bu kapsam dışında tutulur.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 31 – (1) Öğrenci danışmanlığına ilişkin esaslar Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 8/7/2017 tarihli ve 30118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.