8 Ekim 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30912

YÖNETMELİK

İzmir Bakırçay Üniversitesinden:

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

c) Azami süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak belirlenen en son süreyi,

ç) Bölüm Kurulu: Enstitü anabilim dalı başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim elemanını,

e) Denklik: Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan alınan önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerlerinin tespit edilmesini,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmasını,

g) EABD: Enstitü anabilim dalını,

ğ) Enstitü: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten EABD Başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, ücreti Üniversite tarafından belirlenen öğretim programını,

k) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

l) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği içinde yürütülen lisansüstü programı,

m) Program: Yüksek lisans, doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile tez ve uygulamaları,

n) Programın süresi: Tezli veya tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının tanımlanan normal sürelerini ve katkı payı ödenecek azami sürelerini,

o) Rektörlük: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünü,

ö) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,

p) Seminer dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmesini,

r) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora tez önerisini incelemek, değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

s) Uzmanlık alan dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta olduğu lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,

ş) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,

t) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az 14 haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen eğitim süresini,

u) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, ilgili öğretim üyesinin teklifi, sırasıyla EABD Başkanlığının ve EK’nin uygun görüşü ile Senatonun kararına istinaden dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) İhtiyaç duyulduğu takdirde, sırasıyla EABD Başkanlığının ve EK’nin uygun görüşü ile Senatonun kararına istinaden yabancı dilde program açılabilir.

(3) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi ve program açılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekir.

Program ve yeni ders açılması

MADDE 6 – (1) Enstitü ve bir EABD bünyesinde lisansüstü program açılması 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili EABD Başkanlığının teklifi, Bölüm Kurulu Kararı ve EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Enstitülerde, EK’nin önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir EABD kurulabilir. Bu şekilde kurulan EABD Başkanı, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.

(3) Yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar sırasıyla EABD Başkanlığının ve EK’nin teklifi üzerine Senatonun onayıyla açılır.

(4) Bir EABD’de açılması düşünülen yeni bir ders için dersin içeriği, dersin açılma gerekçesi ve temel kaynaklarını içeren müracaat EABD Başkanlığına yapılır. EABD Başkanlığının uygun görüşü üzerine teklif edilen dersler, EK’nin oluru ve Senato onayı ile açılır.

(5) Uzmanlık alan dersi her dönem için teklif edilebilir ve EYK’nin uygun görüşü ile açılır.

(6) EABD’de bir yarıyılda açılacak ders ve dersi verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmeleri; EABD Kurulunun kararı, EK’nin uygun görüşü ile gerçekleşir.

(7) Bazı derslerin sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülmesi Senatonun uygun görüşüne bağlıdır.

(8) EK kararı bulunmadığı müddetçe, enstitülerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim veya içerikle ders açılamaz.

(9) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(10) Bilimsel araştırma yöntemleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir zorunlu dersin hem yüksek lisans hem de doktora programlarında yer alması mecburidir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans için dört yarıyıl, doktora için sekiz yarıyılda öğrenimini tamamlayamayan öğrenciden katkı payı alınır.

(2) Tezsiz veya tezli ikinci öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, tezsiz uzaktan eğitim öğrencileri ve yabancı uyruklu öğrenciler Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(3) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri EYK’ce kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz, öğrenci belgesi, askerlik belgesi gibi belgeler alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Tez ve bitirme proje çalışması yazım dili

MADDE 8 – (1) Tezler Türkçe’den başka dillerde de yazılabilir. Bu durumda Türkçe dışındaki dillerde yazılacak tezler için uyulması gereken esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjan Belirleme, Öğrenci Kabul ve Kayıt Süreci

Kontenjan, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları, EABD Başkanlığının teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Öğrenci kontenjanları belirlenirken, EABD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınır.

(3) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar enstitünün internet sayfalarında duyurulur.

Gerekli belgeler

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

(2) Adaylar, başvuruları sırasında beyan ettikleri bilgi ve belgeleri, kayıt hakkı kazanmaları halinde, kesin kayıt işlemi sırasında eksiksiz ibraz etmekle yükümlüdür.

(3) Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ile kesin kayıt aşamasında ibraz edilen belgelerde müracaat sahibinin aleyhine farklılıklar olması durumunda adayın kaydı yapılmaz.

Bilim sınavı jürilerinin belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Her lisansüstü program için EABD öğretim üyeleri arasından EABD Başkanlığının yazılı teklifi üzerine EYK tarafından belirlenen üç asıl ve bir yedek üyeden müteşekkil ayrı ayrı jüri heyetleri oluşturulur.

(2) Kural olarak, açılan programın niteliğine göre anabilim dalı başkanı veya ilgili bilim dalı başkanı jüride yer alır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Özel öğrenci kabul, koşul ve kontenjanları Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin koşul ve kontenjanlar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Kayıt yenileme, derslerin açılması, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders muafiyeti

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, kayıt yaptırdıkları ders ya da derslerin açılıp açılmayacağı, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders muafiyetleri Senatonun belirlediği esaslara göre gerçekleştirilir.

Danışman belirleme, ortak danışman atama, danışman değişikliği

MADDE 16 – (1) Öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı mevzuatla belirlenir.

(2) Danışman atamada; öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve danışmanlık yükü dikkate alınır.

(3) Danışman değişikliği veya danışmanlıktan ayrılmaya ilişkin gerekçeli talebin EYK’ce kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(4) Yurt dışına altı aydan fazla görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlıkları da, ÜYK’nin görevlendirme kararı ile sona erer.

(5) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer.

(6) YÖK ya da üst kurullarında yer değiştiren, bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen, başka bir üniversiteye geçen veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talepleri üzerine süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(7) Üniversitede, tez konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, EABD Başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından, Üniversite içinde başka bir EABD Başkanlığından veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de birinci danışman olarak atanabilir.

(8) Tez aşamasında yapılan danışman değişikliğinde mevcut danışmanın tez konusu ile ilgili feragat izni istenir.

(9) Doktora tez çalışmasının birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, Üniversite kadrosu dışında görev yapan, yurt içi veya yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyesi veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip bir kişi ikinci danışman olarak atanabilir.

(10) Ortak (eş) danışman atama talebi, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile gerçekleşir.

(11) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ortak danışman olarak kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Değerlendirme

Değerlendirme

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir:

100’lük Başarı Notu          Harf Karşılığı             4’lük Başarı Notu

90-100                          AA                               4.00

85-89                             BA                               3.50

80-84                             BB                               3.00

75-79                             CB                               2.50

65-74                             CC                               2.00

55-64                             DC                               1.50

50-54                            DD                               1.00

≤49                                FF                               0.00

0.00                               GR                               Girmedi

0.00                               DZ                               Devamsız

   -                                 MU                              Muaf

   -                              YT/BA                            Yeterli/Başarılı

   -                               YZ/BZ                            Yetersiz/Başarısız

(2) Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçme notu alt sınırı CC, doktora programlarında ise CB’dir.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 18 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam dersin kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) Genel ağırlık not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

(4) Uzmanlık alan dersi ile seminer dersi not ortalamasına katılmaz. Bunlara ilişkin değerlendirme YT veya YZ olarak gösterilir.

(5) Bitirme projesi ve tez çalışması BA veya BZ olarak değerlendirilir ve not ortalamasına katılmaz.

Kayıt silme

MADDE 19 – (1) Öğrencinin kaydı resen veya EYK kararıyla hususiyetle şu hallerde silinir:

a) Öğrencinin, kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi.

b) Yükseköğretim Kuramları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre çıkarma cezası alması.

c) Ders ve tez dönemlerinde başarısız olması.

ç) Azami süreler içerisinde programların tamamlanamaması.

(2) Keyfiyet ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

(3) Ödenmiş olan öğrenim ücretleri iade edilmez.

Disiplin

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 13/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının temel amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin kazandırılmasıdır. Bunun yanı sıra; bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliği de kazandırılmaya çalışılır.

(2) Tezli yüksek lisans programları, ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kural olarak şu koşulları yerine getiren adaylar başvurabilir:

a) YÖK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak.

b) Başvurulan programın puan türünde en az 60 ALES puanı veya ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almak.

c) Her programın başvuru için belirlediği yabancı dillerden istenen puanı almak.

Tezli yüksek lisans programları için değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 23 – (1) Bilim sınavı yazılı olarak ve 100 puan üzerinden değerlendirilecek şekilde yapılır.

(2) Başarı notu, ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %10’u, bilim sınav puanının %30’u alınarak hesaplanır.

(3) Yazılı bilimsel sınavdan 50’nin altında alan adaylar, diğer puanlarına bakılmaksızın başarısız sayılır.

(4) Jüri başkanı, adayların yerleştirme puan hesabını içeren tutanağı EABD Başkanlığı kanalıyla, yazılı bilimsel sınav tarihini izleyen iki iş günü içinde Enstitüye teslim eder.

(5) Sıralamada eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

(6) Enstitü asıl ve yedek adaylardan oluşan listeyi derhal ilan eder.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD Başkanlığının öngördüğü zorunlu yahut seçimlik en az yedi ders ve seminer dersi ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler lisansüstü öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 25 – (1) Öğrenci ders aşamasını tamamlamasını takip eden yarıyılda danışmanı ile belirlediği tez konusunu, tez öneri formuna yazarak EABD Başkanlığına teslim eder. EABD kararı ile ilgili Enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği danışmanın talebi, EABD Başkanlığının olumlu görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin benzerlik incelemesinden geçirilmesi ve teslimi

MADDE 26 – (1) Öğrenci tezini enstitü tez yazım kılavuzunda gösterilen esaslara göre hazırlar ve elektronik ortamda danışmanına iletir.

(2) Danışman, elektronik ortamda söz konusu tezi benzerlik incelemesinden geçirilmek üzere EABD Başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(3) Enstitü, teze ilişkin benzerlik raporunu en geç beş işgünü içinde danışmana iletir.

(4) Teze ilişkin benzerlik raporundaki oran %20’nin altında olursa, savunulabilir şerhi ile birlikte tezin enstitüye öğrenci tarafından fiziki olarak teslimi şarttır.

(5) Program raporundaki oranın %20 ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda tez, danışmanına iade edilir.

Tez savunma jürisi kurulması

MADDE 27 – (1) Tez jürisi, danışman dışında, en az biri anabilim dalı veya Üniversite içinden, biri de Üniversite dışından olmak üzere en az üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Yedek üyelerden biri Üniversite içinden, biri de Üniversite dışından belirlenir.

(3) Jüri teşkili için danışman tarafından anabilim dalı veya Üniversite içinden üç, Üniversite dışından da üç kişi olmak üzere toplam altı öğretim üyesi önerilir.

(4) Jüri, tez danışmanının önerisi, EABD Başkanının oluru ve EYK onayı ile atanır.

(5) EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından resen üç asıl ve iki yedek üyeyi belirler.

Tezin jüri üyelerine iletilmesi

MADDE 28 – (1) Jüri üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin EYK kararı en geç üç işgünü içinde EBYS, KEP, elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.

(2) Tezin elektronik nüshası EYK karar tarihinden itibaren üç işgünü içinde jüri üyelerinin enstitüde kayıtlı elektronik posta adreslerine iletilir.

(3) Tezin fiziki nüshası ise EYK kararının ilanı tarihinden başlayarak en geç beş işgünü içinde tüm jüri üyelerine elden veya posta yahut kargo yoluyla öğrenci tarafından teslim edilir. Teslime ilişkin belge, öğrenci tarafından enstitüye verilir.

(4) Tezin fiziksel olarak teslim edildiği tespit edilmedikçe, savunma tarihi verilmez.

Tez savunma sınavının yapılması

MADDE 29 – (1) Danışman ve jüri üyeleri, tezin elektronik nüshasının kendilerine iletilmesinden itibaren, en erken 21, en geç 30 gün içinde tez savunma sınavını gerçekleştirirler.

(2) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç üç işgünü içinde öğrencinin danışmanına yazılı olarak bildirir.

(3) Tez savunma sınavı tarihi danışmanın önerisi, EABD Başkanlığının aracılığıyla en geç beş işgünü önce yazılı olarak enstitüye bildirilir.

(4) Sınav, enstitü tarafından ilan edilen tarihte ve yerde, dinleyiciye açık olarak yapılır.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının özetlenmesi ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.

(6) Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

Tez savunma sınavının değerlendirilmesi

MADDE 30 – (1) Jüri üyeleri, tez çalışmasını salt çoğunlukla başarılı yahut başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir.

(2) Danışman öğretim üyesi tarafından, tez savunma sınavını izleyen üç işgünü içinde, jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme raporları ve tez savunma tutanağı EABD Başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim edilir.

Tezin başarılı bulunması durumunda yapılacak işlemler

MADDE 31 – (1) Başarılı bulunan tez, benzerlik raporu da alınmak suretiyle bir ay içinde enstitü tarafından biçim ve yazım kurallarına uygunluk bakımından denetlenir.

(2) Denetimden geçen tezin bir adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç kopyası ve YÖK tarafından istenen belgeler, öğrenci tarafından enstitüye teslim edilir.

(3) EYK, talep edilmesi halinde tez teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(4) Tezi başarılı bulunup da tezini teslim etmeyen öğrenci diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği kesilir.

(5) Tezini teslim eden öğrenci, EYK kararı ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

Tez savunma sınavında düzeltme kararı

MADDE 32 – (1) Düzeltme kararı verildiği takdirde, öğrenciye en fazla üç ay süre tanınır. Süre sonunda öğrenci tekrar savunma sınavına alınır.

(2) Düzeltme sınavının yapılacağı tarih, danışman tarafından EABD Başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir.

(3) Öğrenci tezinin düzeltilmiş nüshalarını sınav tarihinden onbeş gün önce jüri üyelerine teslim eder ve sınavı yapan jüri önünde yeniden savunur.

(4) Düzeltme kararına rağmen belirtilen süre içerisinde tezinin düzeltilmiş nüshasını teslim etmeyen, tez savunma sınavına katılmayan ya da ikinci savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavından başarısız olmak

MADDE 33 – (1) Tezi başarısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(2) Başarısız bulunan öğrencinin talebi üzerine, ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 34 – (1) Yüksek lisans diploması üzerinde EABD’deki programın adı bulunur.

(2) Diploma üzerine yazılacak mezuniyet tarihi, jüri tarafından verilen kararın EYK tarafından onaylandığı tarihtir.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının süresi, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıldır.

(2) Bu süre en çok iki yarıyıl daha uzatılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı en erken üç yarıyılda tamamlanabilir.

(4) Bilimsel hazırlık azami süreden sayılmaz.

İlişik kesme

MADDE 36 – (1) Dört yarıyıl sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(2) Altı yarıyıl içerisinde tez savunmasında başarısız olan veya süresi içerisinde tezini teslim etmeyen yahut savunma sınavına girmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve mahiyet

MADDE 37 – (1) Bu programın amacı; öğrenciye temel akademik becerilerin yanı sıra mesleki konuda bilgi ve uygulama kabiliyeti kazandırmaktır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim şeklinde yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için lisans diplomasına sahip olmak gerekir. Yabancı bir ülkeden alınan diplomanın denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması şarttır.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru koşulları Üniversitenin ilgili yönergesi ile düzenlenir.

(3) EABD açılacak programa özgü koşulları belirleyebilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 39 – (1) Programlara öğrenci kabulünde sıralama kural olarak lisans mezuniyet notuna göre yapılır.

(2) Sıralamada eşitlik halinde eşit olan adayların tamamı programa kabul edilir.

(3) Enstitü asıl ve yedek adaylardan oluşan listeyi ilan eder.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 40 – (1) Programların AKTS kredileri 90’dan az olamaz.

(2) Program, EABD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az on ders ile projeden oluşur.

(3) Seçmeli ve zorunlu dersler kural olarak 3 kredidir.

(4) Öğrenci lisans öğrenimi süresinde alınmamış olması kaydıyla, alacağı derslerin en çok üçünü lisans dersleri arasından seçebilir.

(5) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler lisansüstü ders yüküne ve kredisine sayılamaz.

Proje konusunun belirlenmesi ve süresi

MADDE 41 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde proje konusunu danışmanına onaylatarak enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, en erken iki, en geç üçüncü yarıyıl sonunda projesini teslim eder.

Projenin benzerlik incelemesi ve başarı kararı

MADDE 42 – (1) Öğrenci projesini enstitü tez yazım kılavuzunda gösterilen esaslara göre hazırlar ve elektronik ortamda benzerlik programından geçirilmek üzere enstitüye gönderir.

(2) Enstitü, projeye ilişkin benzerlik raporunu en geç beş işgünü içinde öğrenciye iletir.

(3) Projeye ilişkin benzerlik raporundaki oran %20’nin altında olursa, danışman, projenin başarılı olduğunu tutanak ile enstitüye bildirir.

(4) Rapordaki oranın %20’nin üzerinde gerçekleşmesi durumunda proje, öğrenciye iade edilir.

Diploma

MADDE 43 – (1) Projesi danışman tarafından başarılı bulunan öğrenci, EYK kararı ile tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

İlişik kesme

MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, her dönem için kayıt yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, üç yarıyıldır.

(2) Bu sürenin sonunda derslerden başarısız sayılan, projesini usulüne uygun surette teslim etmeyen, savunma sınavına katılmayan yahut savunma sınavında başarısız olan ya da herhangi başka bir nedenle programı tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisansa geçiş

MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 46 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yürütmek, bilimsel olayları yorumlamak, kapsamlı surette analiz ve sentez yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama niteliklerinden en az birini gerçekleştirmesi aranır.

Doktora programlarına başvuru koşulları

MADDE 47 – (1) Doktora programına başvurabilmek için asgari aşağıdaki koşullar yerine getirilir:

a) YÖK tarafından kabul edilen bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

b) Yüksek lisans not ortalaması en az 2.75/4.00 olmak.

c) Başvurulan programın puan türünden en az 65 ALES puanına sahip olmak.

ç) Yabancı dil koşulu olarak YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak.

(2) GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir.

Bütünleşik doktora programına başvuru koşulları

MADDE 48 – (1) Bütünleşik doktora programına başvurabilmek için asgari aşağıdaki koşullar yerine getirilir:

a) Lisans mezuniyet not ortalaması en az 3.00/4.00 olmak.

b) Başvurulan programın puan türünden en az 75 ALES puanına sahip olmak.

c) Yabancı dil koşulu olarak YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak.

ç) Herhangi bir tezli lisansüstü programa kayıtlı olmamak.

Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuru koşulları

MADDE 49 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvurabilmek için asgari aşağıdaki koşullar yerine getirilir:

a) Tıp fakültesi mezunları açısından, lisans diplomasına sahip olmak; en az 65 temel tıp puanı veya ALES’in sayısal puan türünden en az 70 puan almak.

b) Tıp fakültesi mezunu olmayanlar açısından yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve ALES’in sayısal puan türünden en az 75 puan almak.

c) Diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunları açısından, lisans diplomasına sahip olmak ve ALES’in sayısal puan türünden en az 75 puan almak.

(2) Temel tıp puanı, TUS temel tıp bilimleri testi birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Doktora programlarına başvuruların değerlendirilmesinde usul

MADDE 50 – (1) Doktora bilim sınavı yazılı olarak yapılır.

(2) Programa kabul için genel başarı notu, ALES puanının %50’si, bilim sınavı puanının %40’ı, yüksek lisans not ortalamasının %10’u alınması suretiyle hesaplanır.

(3) Genel başarı notu toplamı 75’in altında olanlar sıralamaya dahil edilmez.

(4) Bilim sınavında, başarı notu 50’nin altında olan adaylar başarısız kabul edilir ve sıralamaya dahil edilmez.

(5) Adayların başarı sıralama tutanağı, EABD üst yazısıyla, sınav tarihini izleyen iki işgünü içinde enstitüye teslim edilir.

(6) Sıralamada eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

(7) Enstitü, asıl ve yedek adaylardan oluşan listeyi ilan eder.

Doktora programında ders yükü

MADDE 51 – (1) Doktora programında verilecek dersler, asgari 21 kredi, yedi ders ve 60 AKTS’den oluşur.

(2) Programda, biri bilimsel araştırma yöntemi ve etiği konularını içermek üzere en az sekiz ders ile seminer dersi yer alır.

(3) Program, dersler dahil yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ harf notuyla değerlendirilir.

(5) Doktora programı öğrencileri, danışmanlarının onayı ile en fazla iki dersi yüksek lisans programlarından seçebilirler.

Bütünleşik doktora programında ders yükü

MADDE 52 – (1) Bütünleşik doktora programında verilecek dersler, asgari 42 kredi, 14 ders ve 120 AKTS’den oluşur.

(2) Program; dersler, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS’dir.

(3) Program kapsamında biri bilimsel araştırma yöntemi ve etiği konularını içermek üzere en az 16 ders ile seminer yer alır.

(4) Bütünleşik doktora programı öğrencileri, danışmanlarının onayı ile en fazla yedi dersi yüksek lisans programlarından seçebilirler.

Tez danışmanı atanması ve değiştirilmesi

MADDE 53 – (1) EYK, EABD Başkanlığının önerisi ile her öğrenciye en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, bir öğretim üyesini danışman olarak atar.

(2) Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, bir öğretim üyesinin doktora danışmanlığına atanabilmesi, daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezini yönetmiş olmasına bağlıdır.

(4) Tez konusuna bağlı olarak, danışmanın önerisi ve EYK oluruyla Üniversite dışından bir öğretim üyesi ikinci danışman olarak atanabilir.

(5) Tez aşamasındaki öğrencinin danışmanlığını yürüten öğretim üyesinin, Üniversiteden ayrılması veya emekli olması halinde kural olarak danışmanlığı devam eder.

(6) Altı aydan daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmelerde, yeni danışman atanır.

(7) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, EABD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK onayı ile değiştirilebilir.

(8) Tez aşamasında yapılan danışman değişikliğinde mevcut danışmanın tez konusu ile ilgili feragat izni istenir.

Doktora programında süre

MADDE 54 – (1) Doktora programı süresi, bilimsel hazırlık hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıldır. Bu süre azami on iki yarıyıla kadar uzatılabilir.

(2) Doktora programı için gerekli derslerin başarıyla tamamlanması için azami süre dört yarıyıldır.

(3) Azami dört yarıyıl içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Bütünleşik doktora programında süre

MADDE 55 – (1) Bütünleşik doktora programı süresi, bilimsel hazırlık hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıldır. Bu süre azami 14 yarıyıla kadar uzatılabilir.

(2) Bütünleşik doktora programı için gerekli derslerin başarıyla tamamlanması için azami süre altı yarıyıldır.

(3) Azami altı yarıyılda derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora tez savunmasında başarısız olan öğrenciye, talebi halinde ilgili anabilim dalından tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora yeterlik komitesi

MADDE 56 – (1) Doktora yeterlik sınavı; ilgili EABD Başkanlığı tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan ve üç yıllık süre ile atanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Komite, ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden; zorunlu hallerde yakın anabilim dalları öğretim üyelerinden oluşturulur.

(3) Komite, doktora yeterlik sınav jürisini EYK onayına sunar.

(4) Bir öğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir.

Doktora yeterlik sınavı jürisi

MADDE 57 – (1) Doktora yeterlik sınavı jürisi, danışman dahil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(2) Asıl jüri üyelerinden en az ikisi ile bir yedek jüri üyesi Üniversite dışından atanır.

(3) Asıl jüri üyesi sınava katılamadığında yedek üye jüriye çağırılır.

(4) Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında, aynı jüri üyeleri görevlendirilir.

Doktora yeterlik sınavına giriş koşulları ve esasları

MADDE 58 – (1) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için ders ve seminerlerin başarı ile tamamlanması ve en az 3.00 genel not ortalamasının sağlanması gerekir.

(2) Güz ve bahar yarıyılında birer defa olmak üzere en fazla iki kez yeterlik sınavına girilebilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Öğrenci yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.

(6) Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav alenidir.

(7) Başarı notu, sınavın yazılı ve sözlü aşamalarının ortalaması alınarak hesaplanır.

(8) Öğrenci, sınavın yazılı ve sözlü aşamalarının her birinden en az 75 almak zorundadır.

(9) Yazılı aşamada başarısız olan öğrenci, sınavın sözlü aşamasına alınmaz ve başarısız sayılır.

(10) Yazılı aşamada başarılı, ancak sözlü aşamada başarısız olan öğrenci bir sonraki sınavda sadece sözlü aşamadan sınava girer.

(11) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olursa, program ile ilişiği kesilir.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde tez danışmanının önerisi, EABD Başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Komite, tez danışmanı ile EABD içinden ve dışından birer öğretim üyesinden oluşur.

(3) İkinci danışman komite toplantılarına katılabilir, ancak komite üyesi olamaz.

(4) Tez izleme komitesi sunumlarında Üniversite dışından görevlendirilen öğretim üyesi veya üyeleri EABD Başkanlığının olumlu görüşü ve EYK kararı ile video konferans sistemi kullanılarak sunuma katılabilir.

(5) Komitede, danışmanın teklifi, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi sınavı

MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, müteakip yarıyılda veya en geç altı ay içinde tez önerisini, tez izleme komitesine sunar.

(2) Tez izleme komitesi danışmanın önerisi ile belirlenen yer ve tarihte yapılır. Tez önerisi sınavının yapılacağı yer ve tarih enstitü tarafından ilan edilir. Tez önerisi sınavı alenidir.

(3) Sınav, EYK onayı ve kayda alma koşulu ile video sistem aracılığıyla da yapılabilir. Video sistemle kayda ilişkin esaslar Senato kararı ile belirlenir.

(4) Komite, tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme kararı verilmesi halinde, düzeltme süresi bir aydır.

(5) Komitenin kararı üç işgünü içinde EABD Başkanlığı tarafından enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK kararı ile onaylanır.

(6) Tez önerisi sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(7) İlk tez önerisi reddedilen öğrenci, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Tez izleme sınavları

MADDE 61 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(3) EABD Başkanlığı aracılığıyla danışman tarafından belirlenen tez izleme komitesi toplantı tarihi, öğrenciye ve enstitüye en geç beş iş günü önce bildirilir.

(4) Öğrenci, toplantı tarihinden en az beş iş günü önce komite üyelerine yapılan çalışmanın özetini iletir.

(5) Öğrencinin tez izleme sınavı sonucu, başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir.

(6) Tez izleme sınavı başarısız bulunan öğrenci için derhal gerekçeli rapor hazırlanır.

(7) EABD Başkanlığı aracılığıyla tez izleme komitesi tutanağı, hazırlanan rapor ve varsa ekleri danışman tarafından üç iş günü içinde enstitüye teslim edilir.

(8) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(9) Mazereti EYK tarafından kabul edilmeyen veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(10) Tez izleme komitesi, tez konusu veya tez başlığı değişikliği önerebilir. Değişiklik, EYK kararı ile kesinleşir.

(11) Tez konusu değişen öğrenci en geç altı ay içerisinde yeniden tez önerisi savunmasına girer ancak tezini azami süre içinde tamamlamak mecburiyetindedir.

(12) Kayıt yenileyip tezine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenci, tez izleme sınavından başarısız sayılır.

Doktora tezinin benzerlik incelemesinden geçirilmesi

MADDE 62 – (1) Öğrenci tezini enstitü tez yazım kılavuzunda gösterilen esaslara göre hazırlar ve elektronik ortamda danışmanına iletir.

(2) EABD Başkanlığı aracılığıyla danışman, elektronik ortamda söz konusu tezi benzerlik incelemesinden geçirilmek üzere enstitüye gönderir.

(3) Enstitü, teze ilişkin benzerlik raporunu en geç beş işgünü içinde danışmana iletir.

(4) Teze ilişkin benzerlik raporundaki oran %20’nin altında olursa, savunulabilir şerhi ile birlikte tezin enstitüye öğrenci tarafından fiziki olarak teslimi şarttır.

(5) Program raporundaki oranın %20 ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda tez, danışmanına iade edilir.

Tezin enstitüye teslimi

MADDE 63 – (1) Doktora tez savunma jürisinin kurulması için;

a) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu bulunması,

b) Doktora yayın ve benzeri koşulları sağlaması,

c) Kabul edilebilir sınırlar içinde kalan benzerlik raporunun enstitüye teslim edilmesi,

ç) Enstitü yazım kurallarına göre hazırlanmış bir nüshasının, tez teslim formu ve diğer belgelerle enstitüye teslimi,

şarttır.

Tez savunma jürisinin teşekkülü

MADDE 64 – (1) Danışman jüri üyeliğine, tez izleme komitesi üyeleri dışında, Üniversite içinden iki, farklı yükseköğretim kurumlarından dört olmak üzere toplam altı öğretim üyesi önerir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlıklarının tez konusu ile uyumlu olması esastır.

(2) Bu öneri kapsamında jüri, üçü tez izleme komitesinde yer alan ve ikisi başka bir yükseköğretim kurumunda görevli beş öğretim üyesinden EYK tarafından oluşturulur.

(3) Eş danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Tezin jüri üyelerine iletilmesi

MADDE 65 – (1) Jüri üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin EYK kararı en geç üç iş günü içinde EBYS, KEP, elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.

(2) Tezin elektronik nüshası EYK karar tarihinden itibaren üç iş günü içinde jüri üyelerinin enstitüde kayıtlı elektronik posta adreslerine iletilir.

(3) Tezin fiziki nüshası ise EYK kararının ilanı tarihinden başlayarak en geç beş iş günü içinde tüm jüri üyelerine elden veya posta yahut kargo yoluyla öğrenci tarafından teslim edilir. Teslime ilişkin belge, öğrenci tarafından enstitüye verilir.

(4) Tezin fiziksel olarak teslim edildiği tespit edilmedikçe, savunma tarihi verilmez.

Tez savunma sınavının yapılması

MADDE 66 – (1) Danışman ve jüri üyeleri, tezin elektronik nüshasının kendilerine iletilmesinden itibaren, en erken 21, en geç 45 gün içinde tez savunma sınavını gerçekleştirirler.

(2) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde öğrencinin danışmanına yazılı olarak bildirir.

(3) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından en geç beş iş günü önce yazılı olarak enstitüye bildirilir.

(4) Sınav, enstitü tarafından ilan edilen tarihte ve yerde, dinleyiciye açık olarak yapılır.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının özetlenmesi ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.

(6) Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunulduktan sonra jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı olarak, tez çalışmasını, salt çoğunlukla, başarılı, başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir ve tutanak altına alır.

(8) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve enstitüye teslim edilir.

(9) Sınava katılmayan öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK’ca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya girebilir.

Tez savunma sınavının değerlendirilmesi

MADDE 67 – (1) Jüri üyeleri, tez çalışmasını salt çoğunlukla başarılı yahut başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir.

(2) EABD Başkanlığı aracılığıyla danışman öğretim üyesi tarafından, tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde, jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme raporları ve tez savunma tutanağı enstitüye teslim edilir.

Tezin başarılı bulunması durumunda yapılacak işlemler

MADDE 68 – (1) Başarılı bulunan tez, benzerlik raporu da alınmak suretiyle bir ay içinde enstitü tarafından biçim ve yazım kurallarına uygunluk bakımından denetlenir.

(2) Denetimden geçen tezin bir adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç kopyası ve YÖK tarafından istenen belgeler, öğrenci tarafından enstitüye teslim edilir.

(3) EYK, talep edilmesi halinde tez teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(4) Tezi başarılı bulunup da tezini teslim etmeyen öğrenci diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavında düzeltme kararı

MADDE 69 – (1) Düzeltme kararı verildiği takdirde, öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Süre sonunda öğrenci tekrar savunma sınavına alınır.

(2) Düzeltme sınavının yapılacağı tarih, danışman tarafından enstitüye bildirilir.

(3) Öğrenci tezinin düzeltilmiş nüshalarını sınav tarihinden 21 gün önce jüri üyelerine teslim eder ve sınavı yapan jüri önünde yeniden savunur.

(4) Düzeltme kararına rağmen belirtilen süre içerisinde tezinin düzeltilmiş nüshasını teslim etmeyen, tez savunma sınavına katılmayan ya da ikinci savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavından başarısız olmak

MADDE 70 – (1) Tez savunmasının başarısız olması durumunda, olumsuz görüş bildiren jüri üyelerinin gerekçeli raporları tutanağa eklenir.

(2) Olumsuz sonucun enstitüye iletilmesini müteakiben EYK kararı ile öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(3) Başarısız bulunan öğrencinin talebi üzerine, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezin kabulü ve doktora diploması

MADDE 71 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin iki adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder.

(2) Tamamlanmış tezin üç ay içinde teslim edilmemesi durumunda, diplomasını alamaz.

(3) Tez teslim şartını yerine getiren öğrencinin tezi EYK kararı ile Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğrenci bilim doktoru unvanı almaya hak kazanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aynı anda birden fazla programa kayıt

MADDE 72 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.

Tebligat

MADDE 73 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün internet sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

(2) Enstitü sayfasında yapılan ilanlar dışında tebligatlar, öğrencinin elektronik posta adresine yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 74 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 75 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü yürütür.