8 Ekim 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30912

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan koordinatörü: Merkezin alan koordinatörünü,

b) Alan koordinatörü yardımcıları: Merkezin alan koordinatörü yardımcılarını,

c) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

f) Sekreter: Merkez Sekreterini,

g) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, teorik ve pratik alanda araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak insan hakları alanında şehit ve gazi hakları, kadın hakları, çocuk hakları, genç hakları, yaşlı hakları, engelli hakları, mülteci, göçmen, sığınmacı hakları, dezavantajlı grup hakları, mağdur hakları, üstün yetenekli/zekâlı birey hakları, azınlık hakları, yoksul hakları gibi alt birimleri bünyesinde kurmak.

b) Merkezin bünyesinde ulusal ve uluslararası kurumlar ile iş birliği içerisinde Türkiye Kadın Cinayetleri Gözlemevini açmak.

c) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak.

ç) Dezavantajlı grupların insan hakları konusunda farkındalığını artırmak ve insan haklarına erişimini sağlamaya yönelik destekleyici bilimsel ve akademik faaliyetler yapmak.

d) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, sertifika programı ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

e) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum, örgütler ve sanat ve kültür çevreleriyle merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve tanıtıcı etkinlikler düzenlemek.

f) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında, ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarını, sözleşmeleri ve uygulamaları izlemek, gerektiğinde ülke raporları hazırlamak ve bu konulardaki değerlendirmeleri ve çalışmaları ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmak.

g) Farklı sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, Merkezin amaçlarına uygun olarak ve bunlara işlerlik kazandıracak nitelikte eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek.

ğ) Merkezin ilgi alanına giren her türlü araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu alandaki çalışma ve yayınları desteklemek.

h) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin ileri düzeyde uzmanlık kursları ve sertifika programları düzenlemek ve yürütmek.

ı) Birleşmiş Milletler’in ve başta UNESCO olmak üzere Uluslararası Çalışma Örgütü gibi bu örgüte bağlı kuruluşların, insan hakları alanındaki çalışmalarına katkıda bulunmaya çalışmak.

i) Ulusal ve uluslararası düzeylerde konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bunlara iştirak etmek, UNESCO Kürsüleri sistemi içinde uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

j) İnsan haklarıyla ilgili alanlarda teorik ve pratik bilgi ve deneyim birikiminin yayılmasını sağlamak; öğretim üyesi, uzman ve öğrenci mübadelesi yapmak.

k) Ulusal ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç duydukları alanda inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, alanı ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve bu kuruluşlarla iş birliği yapmak.

l) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer faaliyetlerde bulunmak.

m) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin Yönetim Kurulu içinden seçilerek üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdürlüğe vekâlet eder. Müdür, çalışmalarından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık yapmak.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Gerekli durumlarda müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekâlet eder.

b) Müdür yardımcıları Müdüre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, yeni üye görevlendirilir. Yeni üyenin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek.

c) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını kabul etmek, ilaveler yapmak ya da yeniden düzenlemek.

ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

d) Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

f) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu en fazla 15 üyeden oluşur. Danışma Kurulu Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan uzman kişiler ile Merkezin gelişimi açısından katkı yapabilecek kişiler arasından üç yıl süre için Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından belirlenir. Danışma Kurulunda yer alacak üyeler bilim, sanat, iş, siyaset, medya ve benzeri alanlardan tercih edilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak, Merkezin gelişimine katkı sağlamak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

Alan koordinatörleri

MADDE 16 – (1) Alan koordinatörleri, Üniversitede görevli akademik personel arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektörün onayına sunulur.

Alan koordinatör yardımcıları

MADDE 17 – (1) Alan koordinatör yardımcıları, Üniversitede görevli akademik personel arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektörün onayına sunulur.

Alan koordinatörlerinin görevleri

MADDE 18 – (1) Alan koordinatörlerinin görevleri; Yönetim Kurulu tarafından açılan programların yürütülmesini sağlamak ve program süresince çocukların ve diğer ilgililerin sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri almaktır.

Alan koordinatör yardımcılarının görevleri

MADDE 19 – (1) Alan koordinatör yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Alan koordinatörünün verdiği görevleri yapmak.

b) Alan koordinatörü ile iş birliği içerisinde çalışmak.

Sekreterin görevlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Sekreter, Üniversitede görevli idari personel arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Sekreterin görevleri

MADDE 21 – (1) Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü sekretarya hizmetlerini yürütmek.

b) Yönetim Kurulu toplantılarına oy kullanmaksızın katılmak ve toplantılarda raportörlük yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 22 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcamalar ve denetimi

MADDE 23 – (1) Merkez ile ilgili her türlü harcamanın muhasebesi ve denetimi ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 24 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 25 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

İş birlikleri

MADDE 26 – (1) Hizmet ve faaliyet mekânları, eğitim ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eğitimci temini, mali destek sağlanması ve Merkezin gelişimi gibi konularda; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve benzeri ile iş birlikleri gerçekleştirilebilir. Bu kuruluşlar ile gerçekleştirilecek iş birliklerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışma ve görevlendirme usul ve esasları bir protokolle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.