8 Ekim 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30912

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KAFKASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Iğdır Üniversitesine bağlı olarak kurulan Iğdır Üniversitesi Kafkasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Iğdır Üniversitesi Kafkasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Iğdır Üniversitesi Kafkasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkiye ile Kafkas ülkeleri, özerk cumhuriyetleri ve Kafkas toplulukları arasındaki politik, ekonomik, kültürel iş birliğinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, bu araştırmalar yoluyla bilgi birikimi oluşturmak ve bu bilgi birikiminin, Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda söz konusu ülke ve topluluklar ile Türkiye’deki ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye-Kafkasya ilişkileri ile bu bölgede bulunan cumhuriyetler ve toplulukların tarihi, kültürü, ekonomisi ve edebiyatı hakkında araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren stratejik araştırma merkezleriyle birlikte enstitüler ve üniversitelerle iş birliği imkânlarını geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak.

c) Türkiye’de ve söz konusu ülkelerde bu faaliyet alanlarında çalışan bilim adamları ile iş birliği yapmak.

ç) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, proje yapmak, seminer, kongre, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.

d) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, deneyimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek.

e) Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araştırmacı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak.

f) Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde yayımlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Genel Kurul.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından, bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erince yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdür Yardımcısı vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Genel Kurul

MADDE 10 – (1) Genel Kurul, Iğdır Üniversitesinde görev yapan tarihçi öğretim elemanları ile Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Edebiyat, Coğrafya, Ekonomi bölümleri gibi sosyal bilimler alanlarında görev yapan öğretim elemanlarından meydana gelir. Müdür Yardımcısı Kurulun tabii üyesidir.

(2) Genel Kurula Müdür başkanlık eder.

(3) Genel Kurul, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür, Yönetim Kuruluna 3 üye seçer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, varsa Müdür Yardımcısı ile Müdür tarafından gösterilecek 6 aday arasından Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilecek 3 öğretim elemanından oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.