7 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30911

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2017 tarihli ve 30207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “sınavlarına girmek” ibaresi “değerlendirmelerine katılmak” olarak değiştirilmiştir.

“Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların devam yüzdeleri değiştirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı notu dönem içi değerlendirme notunun %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan notun %60’ının toplamıdır. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında, dönem içi değerlendirme ve dönem sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları birim kurulunun teklifi ve Senato onayı ile değiştirilebilir. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu dönem içi sınavının %20’si ile dönem sonu veya bütünleme sınav notunun %80’inin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun en az 50 ve başarı notunun en az 60 olması zorunludur. Bütünleme sınavı yapılmayan ve dönem içi değerlendirmenin ağırlıklı olduğu birimlerde derslerden başarılı sayılmak için dönem/yıl sonu sınavından asgari bir not alma koşulu aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yıl sonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile değiştirilebilir. Bütünleme sınavı yapılmayan ve dönem içi değerlendirmenin ağırlıklı olduğu birimlerde derslerden başarılı sayılmak için dönem/yıl sonu sınavından asgari bir not alma koşulu aranmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2017

30207

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2019

30831