7 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30911

YÖNETMELİK

Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilimsel danışman: Merkezin danışmanlarını,

b) Çalışma grupları: Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarını,

c) Danışma Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezinin Danışma Kurulunu,

ç) Sekreter: Merkezin sekreterini,

d) Merkez (SHAUM): Eskişehir Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

g) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Sektör: Türk havacılık sektörünü,

h) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası hava ulaştırmasının, hava seyrüseferinin ve havacılık hizmetlerinin düzenli, emniyetli işleyişine ve gelişimine yönelik olarak teknolojik, teknik, bilimsel, tıbbi, yasal, ekonomik, sosyal, sanatsal ve diğer ilgili konularda uygulama, araştırma, proje ve eğitim çalışmaları yürütmek ve test hizmeti vermek.

b) Sektörün optimum organizasyonuna yönelik araştırmalar yaparak projeler geliştirmek; sektörü ilgilendiren kuralların, ülkenin çıkarları da göz önünde bulundurularak dünya standartları seviyesinde geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmek.

c) Sektörün mevcut sorunlarının giderilmesine yönelik olarak araştırma ve çalışmalar yapmak.

ç) Sektörde araç gereç, malzeme ve insan kaynakları bakımından dış kaynaklara bağımlılığı azaltacak yöntem ve teknikler üzerinde çalışmalar yaparak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak.

d) Gerekli hallerde, Merkezin çalışma alanlarındaki konularda, sektör personeline yönelik eğitimler düzenlemek.

e) Çalışmalarını ve görevlerini gerçekleştirirken Üniversitenin diğer birimleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü başta olmak üzere; yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel nitelikli ulusal ve uluslararası ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler veya kişi ve gruplarla ilgili mevzuat doğrultusunda irtibat kurmak, bilimsel ve teknolojik işbirliği, araştırma ve proje çalışmaları yapmak, toplantılar düzenlemek; bu tür faaliyetleri olanakları ölçüsünde desteklemek veya destek almak.

f) Güncel ve gelecekteki koşulların gerektirdiği diğer ilgili çalışmaları yapmak, yaptırmak ve yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Modern tekniklerin ve en uygun teknolojilerin uygulanmasına öncelik vererek ve yeni gelişmeleri izleyerek bilimsel, endüstriyel ve ekonomik araştırma, inceleme, geliştirme projeleri ve uygulamaları ile üretim ve kalite kontrol çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

b) Sektördeki kuruluşların ve kamu kurumlarının ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte laboratuvar, pilot ve endüstriyel ölçekte deneyler yapmak; nicel ve nitel veri toplayıp değerlendirmek; araştırma, uygulama ve eğitim birimleri, laboratuvarlar, sabit ve hareketli veri toplama-değerlendirme istasyonları kurmak ve işletmek.

c) Merkezin geliştirdiği teknik ve teknolojiler, know-how ve benzeri yasal buluşlar ve uygulamalar için fikri ve sınai hakların korunması konusunda belgelendirme, projelendirme ve ticarileştirme gibi süreçler için gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Her türlü ulusal ve uluslararası, kamu ve özel teşebbüs kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak; çalışma sonuçları hakkında bilimsel görüş bildirmek, rapor vermek, proje ve benzeri bilimsel ve teknik araştırmalar, yayınlar ve eserler hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak; danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri işlevleri yapmak; bu hususlar ile ilgili belge vermek.

d) Ürün, teknoloji ve yöntemlerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak; bu konularda mevzuatın, standartların ve benzeri belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.

e) Merkezin çalışmalarının etkinliğini artırmak için gerektiğinde ulusal veya uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak; resim, fotoğraf, şiir, şarkı, kompozisyon, karikatür, senaryo, afiş ve benzeri ilgili yarışmalar düzenlemek, ödül vermek ve bu hususlar ile ilgili belge ve/veya sertifika vermek.

f) Çağdaş teknolojik olanaklardan yararlanarak ilgili konularda ulusal ve uluslararası işbirliği çerçevesinde yazışmalar yapmak, çeşitli türde eserler yayınlamak, yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmakta olan rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ ve benzeri her türlü belge ve eserleri toplayarak arşiv, kitaplık ve bilgi merkezi oluşturmak.

g) Merkezin her türlü teknik ve bilimsel verilerini, buluşlarını, yeniliklerini, üretim, araştırma ve benzeri faaliyetlerini ve önerilerini bilimsel rapor, proje, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ, makale, film, resim, fotoğraf, yansı ve benzeri eserler şeklinde yayınlamak, internet sitesinde duyurmak.

(2) Merkez çalışmalarıyla ilgili faaliyetlerini sürdürürken, Üniversiteye bağlı birimlerin mevcut olanaklarından (laboratuvarlar, atölyeler ile uçak, helikopter ve diğer havacılık faaliyetleri gibi) yararlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur. Gerektiğinde Merkez bünyesinde çalışma grupları oluşturulabilir; bilimsel danışman çalıştırılabilir.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamında çalışmaları olan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolmadan boşalan Müdürlük için Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanlarına ve gelişimine yönelik çalışmalar yapmak, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak.

c) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve personeli denetlemek.

ç) Merkezin eğitim, araştırma ve diğer yönetim işlerini yürütmek; plan, proje, program ve çalışma raporlarını hazırlamak ve çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak.

d) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulunun başkanı olarak toplantıları yönetmek; Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Çalışma gruplarının oluşturulması, başkan ve üyelerinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; çalışma grupları arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlamak, bu hususta her türlü tedbiri almak; faaliyetleri yürütmek ve denetlemek.

f) Danışma Kurulu ve bilimsel danışman üyelikleri için uygun gördüğü isimleri Yönetim Kurulunun görüşüne ve onayına sunmak.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca ve usule uygun proje ve diğer karşılıklı yardımları gerçekleştirmek.

ğ) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını her yılın Ocak ayı sonuna kadar hazırlamak; Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

h) Merkezdeki diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müdür yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdür, kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere bir Üniversite öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Herhangi bir nedenle boşalan müdür yardımcılığı için aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün verdiği görevleri yerine getirir.

b) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder.

Sekreter

MADDE 11 – (1) Sekreter, Üniversitenin en az ön lisans derecesine sahip personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Sekreterin görevleri

MADDE 12 – (1) Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Müdürün sorumluluğunda Merkezin sekretaryasını ve yazışmalarını yürütmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına oy kullanmadan katılmak ve sekretaryasını yürütüp karar defterini tutmak.

c) Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve üç öğretim üyesi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üst üste üç toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan ve altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin görevi sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık oyla ve çoğunluk usulü ile yapılır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Müdürden, Danışma Kurulundan veya çalışma gruplarından gelen öneri, istek ve başvurularla ilgili kararlar almak.

c) Kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

ç) Merkezde yapılan test, analiz, danışmanlık, uygulama ve araştırmalarla ilgili kararlar almak ve fiyat tarifesine ilişkin önerileri belirleyerek Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Merkez gelirlerinin dağıtım ve kullanım şeklini ilgili mevzuata göre karara bağlamak.

e) Eğitim programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin temel ilke, usul ve esasları belirlemek.

f) Merkezde yapılacak eğitim, kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali çerçevesini ve benzeri işlerle ilgili esasları belirlemek.

g) Eğitim, kurs ve benzeri öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere verilecek belge ve sertifikalar konusunda karar vermek.

ğ) Müdür tarafından getirilen Merkez bünyesinde çalışma grupları kurulması, başkan ve üyelerinin atanması önerilerini inceleyerek karara bağlamak; çalışma gruplarının faaliyet alanlarını ve işleyiş esaslarını belirleyerek denetimini yapmak; gerektiğinde çalışma grupları başkanlarını Yönetim Kuruluna davet ederek görüşlerine başvurmak.

h) Danışma Kurulu ve bilimsel danışman üyelikleri için Müdürün önereceği isimler ile ilgili karar almak.

ı) Her yılın sonunda Rektörün onayına sunulacak Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu görüşmek ve karara bağlamak.

i) Müdürün gündeme getireceği diğer konuları karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin içinden veya dışından Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan kişiler arasından Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun uygun görmesi ile Rektör tarafından üç yıl için seçilen en çok yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulunun başkanlığını Müdür yürütür.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantının gündemi Müdür tarafından hazırlanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyetleri, işleyişi, sunduğu hizmetler ve işlevleri konularında görüş sunmak.

b) Merkezin faaliyetleri için yeni konular önermek ve Merkezin faaliyet göstereceği öncelikli alanlar hakkında görüş sunmak.

c) Çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik olarak Merkeze önerilerde bulunmak.

Bilimsel danışmanlık

MADDE 17 – (1) Bilimsel danışmanlar; yurt içi ve yurt dışında Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda deneyimli yurt içindeki veya yurt dışındaki bilim insanları/sektör çalışanları arasından Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun uygun görmesi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Bilimsel danışmanlar, Merkezin çalışmalarında Müdüre danışman olarak yardımcı olurlar.

Çalışma grupları

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar, görevler ve faaliyet alanları kapsamında uygulama, araştırma, inceleme, üretim ve test yapmak üzere, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının başkanları ve üyeleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu başkanının yönetiminde yürütülür.

(4) Çalışma grubu başkanı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aralıklarla Müdüre yapılan çalışmalarla ilgili rapor sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 19 – (1) Merkezin ihtiyaçları Rektörlükçe sağlanan bütçe kaynaklarının yanı sıra, döner sermaye gelirleri ile çeşitli kuruluşlardan alınan bağış ve yardımlarla karşılanır. Merkezin mali işleri Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi tarafından ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 20 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.