7 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30911

YÖNETMELİK

Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilimsel danışman: Merkezin danışmanlarını,

b) Çalışma grupları: Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarını,

c) Danışma Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez (ÇEVMER): Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Sekreter: Merkezin sekreterini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

g) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı, bölgesel ve ulusal çevre kalitesini korumak ve yükseltmek için; ekonomik, teknolojik, teknik, bilimsel, tıbbi, hukuki, sosyal, sanata ait ve ilgili diğer konularda çalışmalar ve uygulamalar yapmak, Üniversitenin bilimsel ve teknolojik hedeflerine uygun olarak araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ileri seviyede araştırma altyapıları kurmak ve donanımlı araştırmacılar yetiştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Katı, sıvı, gaz, buhar, aerosol ve diğer biçimlerdeki maddelerden, bunların atıklarından ve enerji kayıplarından kaynaklanan hava, su, toprak, radyasyon, ses, gürültü, koku, biyolojik ve benzeri çevre kirliliği sorunlarını aydınlatmak, envanter çıkarmak, ileride karşılaşılabilecek sorunları öngörmek, sorunlara ilişkin çözüm seçenekleri önermek ve bu konularda uygulama, araştırma, inceleme, geliştirme ve destekleyici eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

b) İş güvenliği ve proses işlem koşulları ile ilişkilerini kapsayan her türlü konuda uygulama, araştırma, inceleme, geliştirme ve destekleyici eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

c) Merkezin amaçlarıyla ilgili olarak modern tekniklerin ve en uygun teknolojilerin uygulanmasına öncelik vererek yeni gelişmelere göre bilimsel ve endüstriyel araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak.

ç) Çevreyle ilgili ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılmasına ve kalite kontrollerine yönelik çalışmalar yapmak; bu konularda mevzuatın, standartların ve benzeri belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.

d) Ülkenin yerel ve ulusal çevre sorunlarını en aza indirgeyecek yeni ve ekonomik tekniklerin, teknolojilerin ve enerji türlerinin seçimi, araştırılması, geliştirilmesi ve ülkemize en uygun adaptasyonunun sağlanması ile ilgili çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, ilgili standartların hazırlanmasına veya geliştirilmesine katkıda bulunmak.

e) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri işlevleri yapmak; böylece ülkenin ürün, hammadde, ara madde, katkı maddeleri, katalizör, teknik ve teknoloji yönünden dış ülkelere bağımlılığının azaltılmasına ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

f) Her türlü kamu ve özel sektör teşebbüs kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları çevre sorunlarının belirlenmesine ve bunların çözümlerine yönelik çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçları hakkında bilimsel görüş bildirmek, rapor vermek, proje ve benzeri bilimsel ve teknik araştırmalar, danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak; bu hususlarla ilgili belge ve sertifika düzenlemek, vermek veya yayınlamak.

g) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak öncelikle yöre halkını ve endüstrisini bilgilendirmek, bilgi aktarımını, alışverişini ve birikimini sağlamak ve bu bilgileri yöresel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmak.

ğ) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki kurum/kuruluşlarla veya kişi ve gruplarla ilişki ve iletişim kurmak, bilimsel ve teknolojik yazışma, işbirliği, araştırma ve proje çalışmaları yapmak, toplantılar düzenlemek; bu tür faaliyetlere destek vermek veya destek almak.

h) İşbirliği yapılan kurumların/kuruluşların Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte laboratuvar, pilot ve endüstriyel ölçekte deneyler yapmak; nicel ve nitel veri toplayıp değerlendirmek; araştırma, uygulama ve eğitim birimleri, laboratuvarlar, sabit ve hareketli veri toplama-değerlendirme istasyonları kurmak, işletmek ve bu ünitelerde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdam etmek; bu faaliyetlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için Üniversiteden destek almak.

ı) Çevre kalitesini bozan maddelerden/atıklardan yararlı ürün, yan ürün ve benzeri maddeler üretme amacıyla çalışmalarda bulunmak.

i) Merkezin geliştirdiği teknik ve teknolojiler, know-how ve benzeri yasal buluşlar ve uygulamalar için fikri ve sınai hakların korunması konusunda belgelendirme, projelendirme ve ticarileştirme gibi süreçler için gerekli çalışmaları yapmak.

j) Merkezin çalışmalarında etkinliği artırmak için gerektiğinde işbirliği yaparak hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek ya da başka kuruluşlarca düzenlenen benzeri etkinliklere katılmak; resim, fotoğraf, şiir, şarkı, kompozisyon, karikatür, senaryo, afiş ve benzeri yarışmalar düzenlemek ve ödül vermek.

k) Çağdaş teknolojik imkânlardan yararlanarak Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası işbirliği çerçevesinde yazışmalarda bulunmak, çeşitli türde eserler, yayınlar, Türkiye ve yabancı ülkelerde yayımlanmakta olan rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ ve benzeri her türlü belge ve eserleri toplayarak arşiv, kitaplık ve bilgi merkezi oluşturmak.

l) Merkezin her türlü bilimsel ve teknik verilerini, buluşlarını, yeniliklerini, üretim, araştırma ve benzeri faaliyetlerini ve önerilerini bilimsel rapor, proje, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ, makale ve benzeri yayınlar, film, resim, fotoğraf, slayt ve benzeri eserler şeklinde yayınlamak/yayımlamak; bu faaliyetleri içeren slayt, resim, video ve diğer arşivleri oluşturmak.

m) Güncel ve gelecekteki koşulların gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak, yaptırmak, yürütmek ve koordine etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur. Gerektiğinde Merkez bünyesinde çalışma grupları oluşturulabilir; bilimsel danışman çalıştırılabilir.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; çevre ve sorunları konularında çalışmaları olan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolmadan boşalan Müdürlük için Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanlarına ve gelişimine yönelik çalışmalar yapmak, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak.

c) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve personeli denetlemek.

ç) Merkezin eğitim, araştırma ve diğer yönetim işlerini yürütmek; plan, proje, program ve çalışma raporlarını hazırlamak ve çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak.

d) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulunun başkanı olarak toplantıları yönetmek; Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Çalışma gruplarının oluşturulması, başkan ve üyelerinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; çalışma grupları arasında işbirliğini ve eşgüdümü sağlamak, bu hususta her türlü tedbiri almak; faaliyetleri yürütmek ve denetlemek.

f) Danışma Kurulu ve bilimsel danışmanlık üyelikleri için uygun gördüğü isimleri Yönetim Kurulunun görüşüne ve onayına sunmak.

g) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını her yılın Ocak ayı sonuna kadar hazırlamak; Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezdeki diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müdür yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdür, kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere bir Üniversite öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Herhangi bir nedenle boşalan müdür yardımcılığı için aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün verdiği görevleri yerine getirir.

b) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder.

Sekreter

MADDE 11 – (1) Sekreter, Üniversitenin en az ön lisans derecesine sahip personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Sekreterin görevleri

MADDE 12 – (1) Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Müdürün sorumluluğunda Merkezin sekretaryasını ve yazışmalarını yürütmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına oy kullanmadan katılmak ve sekretaryasını yürütüp karar defterini tutmak.

c) Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve beş öğretim üyesi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulunda görevlendirilecek öğretim üyeleri, Merkezin faaliyetleri kapsamındaki çalışmalar konusunda bilgileri ve/veya deneyimleri olan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyelerinden en çok ikisi Müdürün önerisiyle Rektör tarafından bir kez daha görevlendirilebilir, diğer üyelerin görevi ise sona erer. Üst üste üç toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan üyenin görevi sona erer. Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulunda ikinci kez görevlendirilmiş en çok iki üye aynı anda görev yapabilir.

(3) Yönetim Kurulu; üç ayda en az bir defa olmak üzere, Müdürün çağrısı üzerine veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Müdürden, Danışma Kurulundan veya çalışma gruplarından gelen öneri, istek ve başvurularla ilgili kararlar almak.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu/özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek alana özgü çalışmalara ilişkin temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.

ç) Merkezde yapılan test, analiz, eğitim, danışmanlık, uygulama ve araştırmalarla ilgili kararlar almak ve fiyat tarifesine ilişkin önerileri belirleyerek Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Eğitim programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.

e) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali çerçevesini ve benzeri işlerle ilgili esasları belirlemek.

f) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere verilecek belge ve sertifikalar konusunda karar vermek.

g) Müdür tarafından getirilen Merkez bünyesinde çalışma grupları kurulması, başkan ve üyelerinin atanması önerilerini inceleyerek karara bağlamak; çalışma gruplarının faaliyet alanlarını ve işleyiş esaslarını belirleyerek denetimini yapmak; gerektiğinde çalışma grupları başkanlarını Yönetim Kuruluna davet ederek görüşlerine başvurmak.

ğ) Danışma Kurulu ve bilimsel danışman üyelikleri için Müdürün önereceği isimler ile ilgili karar almak.

h) Her yılın sonunda Rektörün onayına sunulacak Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu görüşmek ve karara bağlamak.

ı) Müdürün gündeme getireceği diğer konuları karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun uygun görmesi ile Rektör tarafından seçilen en çok yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulunun başkanlığını Müdür yürütür. Üyeler;

a) Üniversitenin fakülte dekanları, enstitü müdürleri, yüksekokul müdürleri, bölüm başkanları ve merkez müdürleri veya temsilcileri,

b) Merkezin çalışma faaliyetleriyle ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversite içi veya dışında görevli bilim insanları,

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Eskişehir İl Müdürlüğü, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreterliği, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri ve ilgili özel sektör temsilcileri,

arasından seçilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantının gündemi Müdür tarafından hazırlanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyetleri, işleyişi ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda görüş sunmak.

b) Merkezin faaliyetleri için yeni konular önermek ve Merkezin faaliyet göstereceği öncelikli alanlar hakkında görüş sunmak.

c) Çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik olarak Merkeze önerilerde bulunmak.

Bilimsel danışmanlar

MADDE 17 – (1) Bilimsel danışmanlar, yurt içi ve yurt dışında Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda deneyimli yurt içindeki veya yurt dışındaki bilim insanları/sektör çalışanları arasından Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun uygun görmesi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Bilimsel danışmanlar, Merkezin çalışmalarında Müdüre danışman olarak yardımcı olurlar.

Çalışma grupları

MADDE 18 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek, verimliliğini artırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının başkanları ve üyeleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu başkanının yönetiminde yürütülür.

(4) Çalışma grubu başkanı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aralıklarda Müdüre yapılan çalışmalarla ilgili rapor sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 19 – (1) Merkezin ihtiyaçları Rektörlükçe sağlanan bütçe kaynaklarının yanı sıra, döner sermaye gelirleri ile çeşitli kuruluşlardan alınan bağış ve yardımlarla karşılanır. Merkezin mali işleri Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi tarafından ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 20 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.