6 Ekim 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30910

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜP VE TÜP DEMETLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN

USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2018/7)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/13)

MADDE 1 – 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2018/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.