6 Ekim 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30910

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKILLI ŞEHİRLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ile görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yıldız Teknik Üniversitesi Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Akıllı şehir uygulamaları ile ilgili politika ve strateji çalışmalarını yürütmek, projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek, Üniversite ile kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından gerçekleştirilen akıllı şehir uygulamaları arasında eşgüdüm sağlanması ve yaygın kullanımın temin edilmesine katkıda bulunmak.

b) Akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli ve milli teknolojiler geliştirmek ve ulusal ölçekteki endüstri ve kamu sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar ve incelemeler yapmak.

c) Akıllı şehirlerin planlanması, hayata geçirilmesi, yerli ve milli akıllı şehir teknolojilerini içeren sürdürülebilir çevre dostu yönetimin gerçekleştirilmesi için araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bunun için araştırma altyapısını oluşturmak.

ç) Akıllı şehir uygulamalarına yönelik; Üniversite birimleri arasındaki ilişkileri geliştirmek, güçlendirmek ve AR-GE olanaklarının birimler arası kullanımını sağlamak.

d) Akıllı şehir uygulamalarına yönelik; üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile kişilerin taleplerini Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında iş birliği yapmak, disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

f) Coğrafi bilgi teknolojileri, akıllı şehir, akıllı kampüs, akıllı millet bahçeleri vb. uygulamalara yönelik standartların oluşmasına öncülük etmek ve bu kapsamda ulusal standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları gerçekleştirmek.

g) Akıllı şehir uygulamaları (özellikle Ulusal Akıllı Kent Mimarisi ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları) kapsamında bilgi paylaşımının sağlanabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli laboratuvar ve diğer tesisleri kurmak ve çalışmasını sağlamak.

b) Laboratuvarlarda yapılan analizler ve AR-GE çalışma sonucu üretilen bilimsel sonuçları makale, bildiri ve kitap şeklinde yayımlamak.

c) Çalışma alanlarıyla ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya uluslararası bilimsel ve teknolojik iş birliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek ve yurt içinde ve yurt dışında başka kurumlarca düzenlenen bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Disiplinlerarası alanlarla ilgili ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlar arasında iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve destek sağlamak.

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların talepleri doğrultusunda gerekli çalışmalar ile analiz ve ölçümleri yapmak, bilimsel görüş bildirmek, eğitim vermek, rapor ve sertifika düzenlemek.

e) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularda gerekli düzenleyici işlemlerin yapılmasına katkıda bulunmak.

f) Uluslararası kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişi ve kuruluşlara danışmanlık, uzmanlık ve benzeri hizmetleri vermek.

g) Merkez çalışmaları sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak, patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uygulamasına katkıda bulunmak.

ğ) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle disiplinlerarası iş birliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek.

h) Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün görevde olmadığı durumlarda Müdür Yardımcılarından birisi vekalet eder. Müdürlüğe vekalet altı aydan fazla sürmez. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi yönetmek, yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek.

f) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdür tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür Yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezi idare eder, Müdürün vereceği görevleri yapar, Müdürün olmadığı zamanlarda Merkezi temsil eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ile Müdürün teklifi, Rektörün onayı ile seçilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanabilir.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verilir.

(4) İzinsiz ve mazeretsiz üst üste iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak, çalışma düzenini tespit etmek ve Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek.

b) Merkezin bünyesinde kurulabilecek birimler ile AR-GE gruplarını ve bunlarda görevlendirilecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak.

c) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve AR-GE çalışmalarında; ilgili araştırmacılar, teknoloji transferleri ve benzeri hususlarda esaslar belirlemek, gelirlerin dağılım ve kullanımını ilgili mevzuata göre tespit etmek.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği esaslarını belirlemek.

d) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, katılım/başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

e) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcilerinden, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onaylayacağı en fazla yirmi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(4) Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk koşulu aranmaz.

(5) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.