6 Ekim 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30910

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maltepe Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Maltepe Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kadın ve aile sorunları alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel uygulamalar ve araştırmalar yapmak ve bu tür uygulamalar ve araştırmaları desteklemek, akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Toplumsal, hukuksal, ekonomik, siyasal konular ile eğitim, çalışma hayatı ve sağlığa ilişkin konularda kadın ve aile çalışmaları bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Üniversite bünyesinde kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili programlar açılmasını önermek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.

c) Kadın ve aile çalışmaları alanının kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Kadının toplumsal ve siyasal alanda güçlendirilmesine yönelik araştırma ve destek programları oluşturmak.

d) Kadın sorunları konusunda duyarlılığı arttırmak, kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak, bu doğrultuda basılı, sözel ve görsel yayın yapmak ve bu tür etkinliklere katılmak.

e) Kadın ve aile çalışmalarına yönelik olarak kütüphane ve arşiv oluşturmak.

f) Kadın sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili sivil toplum örgütlerini de kapsamak üzere bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve çalışmalarına katılmak.

g) Kadın sorunları alanında danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim materyali hazırlamak.

h) Kadın merkezleri ve kuruluşları arasında iş birliği ve iletişimi sağlamak.

ı) Kadın ve aile çalışmaları alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaç ve öngörülen faaliyetleri ile örtüşen konularda çalışmaları bulunan veya bu alanda çalışmak isteyen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Aynı kişi, üst üste en fazla üç kez Müdür olarak görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek.

c) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Aynı kişi, üst üste en fazla üç kez müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcıları, Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılması, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında Müdüre yardımcı olur.

(3) Müdür yardımcılarından biri, geçici olarak görevinden ayrılması halinde Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede kadın ve aile çalışmaları alanında ders veren veya bu alanda akademik çalışma yapan ya da yapmak isteyen tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, iki ayda bir kez olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle iş birliği içinde çalışmak.

b) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.

c) Çalışma planını, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdürle iş birliği içinde kararlaştırmak.

ç) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak.

d) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitede kadın ve aile çalışmaları alanında ders veren veya bu alanda akademik çalışma yapan ya da yapmak isteyen öğretim elemanları ile bünyelerinde kadın ve aile çalışmaları merkezi bulunan diğer üniversitelerden ve kadın ve aile araştırmaları alanında çalışmalar yürütülen sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en az yedi en fazla on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.