6 Ekim 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30910

YÖNETMELİK

Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kırklareli Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlardaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan; ders seçimi, bitirme projesi, tez, eser metni konularında bilimsel danışmanlık yapan öğretim elemanını,

ç) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak bitirme projesini,

d) Enstitü: Kırklareli Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

e) Enstitü anabilim dalı : Enstitülerde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim dalını,

f) Enstitü anabilim dalı başkanı: Enstitüde bulunan programların anabilim dalı başkanını,

g) Enstitü anabilim dalı kurulu: Anabilim dalının bilim dalı veya program başkanlarından oluşan kurulu; anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde programları bulunan ve/veya ortak program yürüten anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Lisansüstü program: Yüksek lisans, doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapılarak diploma verilen programı,

j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan lisansüstü eğitim-öğretim programını,

k) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

l) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,

m) Rektörlük: Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünü,

n) Senato: Kırklareli Üniversitesi Senatosunu,

o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

ö) Tez izleme komitesi: Doktora programlarında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını izleyen komiteyi,

p) TÖMER: Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

r) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

s) Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,

ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

t) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

u) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılmasına İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların açılması

MADDE 5 – (1) Enstitü, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenecek enstitü anabilim dallarında lisansüstü düzeyinde programları yürütür.

(2) Lisansüstü öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşur.

(3) Lisansüstü program; anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun onayı ile açılır.

(4) Enstitülerde, Rektörün önerisi ve YÖK’ün kararıyla, stratejik alanlarda lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır ve yürütülür.

(5) Anabilim dalı başkanı; lisansüstü programların açılması, kapatılması, isim değişikliği, birleştirilmesi, akademik esaslar ve fakülte/yüksekokul uhdesinde yer alan fiziksel altyapı ve mekânların kullanımında bölüm başkanı olarak görev yaptığı fakülte/yüksekokulun dekanlık/müdürlükleri ile koordineli çalışır.

Açılan programların öğretim dili

MADDE 6 – (1) Enstitüde yürütülen programlarda öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirli eğitim programlarında, belirlenen bir yabancı dilde 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim verilebilir.

(2) Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve enstitü anabilim dalı başkanının ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir.

(3) Yabancı dilde öğretim yapılan lisansüstü programlarda tezler, ilgili yabancı dilde yazılır.

(4) Yabancı dilde hazırlanacak tezlerde; tez danışmanının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dilde ders verebiliyor olma şartını sağlaması gerekir.

(5) Yabancı dilde hazırlanan tezlerin tez savunma sınavlarının da bu dilde yapılması gerekmektedir. Tez savunma jüri üyelerinin ilgili mevzuat hükümlerince belirtilen yabancı dilde ders verebilme şartını sağlaması gerekir.

Program ders planları, dersler ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 7 – (1) YÖK tarafından açılması uygun bulunan lisansüstü programlar; güz ve bahar olmak üzere yarıyıl esasına göre düzenlenir ve yürütülür.

(2) Lisansüstü programlarda kredi ve AKTS iş yükünün belirlenmesinde; ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanına bağlı olarak öğrencilerin ders içi ve ders dışı çalışma süreleri, öğrenci AKTS iş yükü anketleri, TYYǒde öngörülen yetkinlikler, mezun öğrenci görüşleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamından oluşur.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(3) Lisansüstü ders planları, ilgili enstitü anabilim dallarındaki lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, seminer, tez, uzmanlık alan dersi ve benzeri çalışmaların kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi, ilgili enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(5) Lisansüstü ders planlarında yer alacak olan seminer ve tez çalışması dersleri kredisizdir.

(6) Lisansüstü ders planlarına eklenilmesi düşünülen yeni bir ders için;

a) Dersi verecek öğretim üyesi dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığına yapar. Eklenilmesi düşünülen ders, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi, ilgili enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

b) Ders ekleme talepleri, güz yarıyılı için Nisan ayı sonuna kadar, bahar yarıyılı için Ekim ayı sonuna kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca anabilim dalı kurulu kararı ile birlikte ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır. Belirlenen süreler dışında sunulan talepler değerlendirmeye alınmaz.

(7) Bir lisansüstü programının ders planındaki ders değişiklikleri, ders iptali, ders kredi değişikliği, ders kodu ve benzeri değişiklikler ile öğrencilerin bu değişikliklere ilişkin intibak ilkeleri ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından hazırlanır. İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı değişiklik önerisini, anabilim dalı kurul kararı ile birlikte ilgili enstitüye önerir. Değişiklikler, ilgili enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(8) Bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı ve açılması planlanan derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı anabilim dalı kurul kararı ile birlikte ilgili enstitüye önerilir. Açılacak ve açılması planlanan dersler ile bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Belirlenen süreler dışında sunulan öneriler zorunlu haller hariç olmak üzere değerlendirmeye alınmaz.

(9) Ders sorumlularının görevlendirmeleri; güz yarıyılı için Temmuz ayı sonuna kadar, bahar yarıyılı için ise Kasım ayı sonuna kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Belirlenen süreler dışında sunulan öneriler zorunlu haller hariç olmak üzere değerlendirmeye alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Program Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esaslarının Belirlenmesi

Programların kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 8 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programlara öğrenci alımı, kontenjanı ve aranan şartlar, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi dikkate alınarak ilgili enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru ve sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler ve istenen belgeler her akademik yarıyıl başında ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Öğrenci alımıyla ilgili tüm işlemler ilgili enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.

(3) Enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarının kontenjanları; alan içi, alan dışı, yatay geçiş, yabancı uyruklu ve özel öğrenci şeklinde bir gruplandırma göz önünde bulundurularak belirlenir.

(4) Alan içi ve alan dışı öğrenci kontenjanları; yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans mezunlarının başvuru yapabileceği ve hangilerinin bilimsel hazırlık programına alınacağını ifade eder. Alan içi ve alan dışı mezuniyet tanımlarında Senatonun ilgili dönem için belirlediği karar uygulanır.

Bilim ve mülakat sınavı jürilerinin belirlenmesi

MADDE 9 – (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, ilan ettiği her program için, enstitü anabilim dalında görev yapan veya ilgili anabilim dalında çalışmaları bulunan Üniversite içindeki beş öğretim üyesi arasından üç asil ve iki yedek üyeden oluşan bilim ve mülakat sınavı jürisini, anabilim dalı kurulu kararıyla belirleyerek ilgili enstitü yönetim kuruluna sunar. İlgili enstitü yönetim kurulu kararıyla jüri kesinleşir.

(2) İlgili enstitü anabilim dalında yeterli öğretim üyesi yoksa en az bir jüri üyesinin ilgili enstitü anabilim dalından olması kaydıyla diğer üyeler, Üniversite içinde görevli öğretim üyelerinden seçilebilir. İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı bünyesinde bulunan farklı lisansüstü programlar için aynı veya farklı jüriler oluşturulabilir. Anabilim dalı başkanlıkları değerlendirme sonuç tutanaklarını, enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen tarihe kadar ilgili enstitüye teslim eder.

Genel başvuru şartları

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilgili enstitüler tarafından öngörülmesi halinde internet sitesi üzerinden çevrimiçi ortamda hazırlanan bir müracaat formunun adaylarca doldurulması ile de gerçekleştirilebilir. Enstitüler bu durumda adaylardan müracaatta ayrıca belge istemeyebilir. Ancak bu adayların lisansüstü programlara giriş için bilim ve mülakat sınavını başarmaları halinde kesin kayıt yaptırmaları sırasında verecekleri bilgilerle başvurudaki beyanları arasında farklılıklar olması durumunda; bu adaylar, kesin kayıt hakkı kazanmış veya kesin kayıt yapmış olsalar dahi gerçeğe aykırı beyan vermeleri nedeniyle bu haklarını kaybederler.

(2) Adaylar, tüm enstitülerde başvuru dönemi içinde en fazla bir tezsiz yüksek lisans ile bir tezli yüksek lisans/doktora programına başvuru yapabilirler.

(3) Yurt dışı lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan adayların YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş bir lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

(4) Öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayların mezuniyet not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında YÖK’ün not dönüşüm tablosu kullanılır.

(5) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı puanlarının denkliği halinde mezuniyet notuna, eşitlik devam ediyorsa sırasıyla; ALES veya TUS puanına, yabancı dil puan şartı aranan programlar için yabancı dil puanına, bilim ve mülakat sınav puanlarının üstünlüğüne bakılır.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme şartları

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmeleri için adayların;

a) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından uygun görülen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) ALES,TUS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan, başvurdukları programın ilan edilen puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Ancak, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi, ilgili enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile ALES veya TUS puanı artırılabilir, yabancı dil puanı şartı getirilebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvuru yapmış tüm adaylar, ilgili enstitü internet sayfasında duyurulan gün, saat ve yerde bilim ve mülakat sınavına alınır.

(3) Bilim ve mülakat sınavlarından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır.

(4) Bilim ve mülakat sınavında adayın; bilimsel araştırma yapma, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama yeterliliğini kazanma ve mevcut bilginin uygulamada kullanımı beceri ve yetkinlikleri değerlendirilir.

(5) Yabancı dil şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarının giriş başarı notunun hesaplanmasında; ALES veya TUS puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %25’i ve bilim ve mülakat sınavlarının not ortalamasının %25’i dikkate alınır. Bilim ve mülakat sınavlarının not ortalaması 100 tam puan üzerinden 50 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır. Adaylar, bu fıkra hükümleri doğrultusunda hesaplanan puanlara göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

(6) Yabancı dil şartı aranan tezli yüksek lisans programlarının giriş başarı notunun hesaplanmasında; ALES veya TUS puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, lisans mezuniyet notunun %15’i ve bilim ve mülakat sınavlarının not ortalamasının %25’i dikkate alınır. Bilim ve mülakat sınavlarının not ortalaması 50 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır. Adaylar, bu fıkra hükümleri doğrultusunda hesaplanan puanlara göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

(7) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş başarı notunun en az 60 puan olması gerekir.

(8) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar bu maddede belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için ilgili enstitü internet sayfasında veya çevrimiçi olarak başvuru programında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme şartları

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmeleri için adayların Senato tarafından kabul edilmesi uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre yapılır. İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile bilim ve mülakat sınavı yapılabilir.

(3) Bilim ve mülakat sınavı yapılması durumunda tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notunun %60’ı ve bilim ve mülakat sınavlarının not ortalamasının %40’ı dikkate alınır. Bilim ve mülakat sınavlarının not ortalaması 100 tam puan üzerinden 50 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır. Adayların, bu fıkra hükümleri doğrultusunda hesaplanan puanlara göre en yüksek puandan itibaren başarı sırası belirlenir.

(4) İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için ilgili enstitü internet sayfasında veya çevrimiçi başvuru programında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen yedek listesinde yer alan adaylardan sıralama yapılarak boş kontenjan sayısına göre kesin kayıt alınır. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

Doktora programlarına başvuru ve değerlendirme şartları

MADDE 13 – (1) Doktora programına başvurabilmeleri için adayların;

a) İlgili enstitü anabilim dalı tarafından uygun görülen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) ALES,TUS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan başvurdukları programın puan türünde en az 55 puan almaları gerekir. Ancak, enstitü anabilim dalının önerisi enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı ile ALES veya TUS puan kriteri yükseltilebilir.

c) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana muadil bir puan almış olmaları gerekir. Ancak, enstitü anabilim dalının önerisi ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile yabancı dil puan kriteri yükseltilebilir.

(2) Doktora programına başvuru yapmış tüm adaylar, enstitü internet sayfasında duyurulan gün, saat ve yerde bilim ve mülakat sınavına alınır.

(3) Bilim ve mülakat sınavlarından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır.

(4) Bilim sınavında adayın; bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapması ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği konuları da değerlendirilir.

(5) Doktora programına giriş başarı notunun hesaplanmasında; ALES veya TUS puanının %50’si, yabancı dil puanının %15’i, lisans mezuniyet notunun %5’i, tezli yüksek lisans mezuniyet notunun %5’i ve bilim ve mülakat sınavlarının not ortalamasının %25’i dikkate alınır. Bilim ve mülakat sınavlarının not ortalaması 100 tam puan üzerinden 65 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır. Adaylar, bu fıkra hükümleri doğrultusunda hesaplanan puanlara göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

(6) Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş başarı notunun en az 70 puan olması gerekir.

(7) Doktora programına başvuran adaylar arasında bu maddede belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında veya çevrimiçi başvuru programında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek ve alana intibaklarını sağlamak için bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında öğrencinin alacağı dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Söz konusu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans programı öğrencisinin alacağı dersler zorunlu lisans derslerinden oluşur.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin alacağı dersler, zorunlu lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşur.

c) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez; alınan dersler mezuniyet belgesinde görülür. Ancak lisansüstü genel ağırlıklı not ortalamasına dâhil edilmez.

ç) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlamadan yüksek lisans veya doktora dersi alamaz.

d) Bilimsel hazırlık programıyla ilgili ders kaydı, devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma şartları ve ders tekrarı gibi konularda bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların, ilgili enstitü tarafından istenilen evraklarla birlikte akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitüye başvuru yapmaları gerekir.

(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz (öğrenci kimliği verilmez, askerlik işlemleri yürütülmez ve benzeri).

(4) Özel öğrenci kabulü; bir alt öğrenimine ait mezuniyet notu dikkate alınarak ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının değerlendirmesi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Ancak mevcut yarıyılda ilgili programa öğrenci kabulü yapılmadıysa özel öğrenci statüsünde öğrenci alınmaz ve sadece özel öğrencilere yönelik lisansüstü ders açılmaz.

(5) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci statüsünde ders almaları uygun bulunan öğrencilerin, ilgili derse/derslere kayıt olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen ders saat ücretini ödemeleri gerekmektedir.

(6) Lisansüstü programa asıl öğrenci olarak kabul edilmiş öğrencilerin daha önceki yıllarda özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler kayıtlı oldukları lisansüstü programda tamamlamaları gereken derslerin %50’sini geçemez.

(7) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.

(8) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(9) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda bu Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversitelerin lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan ve lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar ilgili enstitüler tarafından istenilen belgelerle birlikte, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitüye başvurur.

(2) Yabancı uyruklu öğrenci olarak başvuru yapabilmeleri için adayların;

a) Lisans ya da yüksek lisans mezuniyet notu ortalamasının 4’lük not sistemi üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

b) Türkçe dil yeterliliğinin, Avrupa Dil Portfolyosuna göre C1 düzeyinde olması gerekir. Ancak ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile başvuruları uygun bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayanların Üniversite bünyesindeki TÖMER tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik Sınavından 100 üzerinden en az 81 (Avrupa Dil Portfolyosu C1) puan alması gerekir. Sınavda başarısız olan öğrenciler enstitü yönetim kurulu kararı ile söz konusu TÖMER’de Türkçe hazırlık kursuna alınarak 1 yıl izinli sayılırlar. Türkçe hazırlık kursunda başarılı olan ve Türkçe Dil Yeterlik belgesini ibraz eden öğrenciler kayıtlı oldukları lisansüstü programdan ders almaya başlayabilirler.

c) Doktora programı için, Türkçe dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları YDS veya YÖKDİL’den 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana muadil bir puan almış olunması gerekir.

(3) Lisans ya da yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlayanlar Türkçe dil yeterliği şartından muaf tutulur.

(4) Yabancı uyruklu adayların başvuruları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca mezuniyet not ortalamaları esas alınarak değerlendirilir. Adaylar için ayrıca bir sınav yapılmaz. Ancak ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı başvuru yapan adaylarla elektronik ortamda karşılıklı bir görüşme talep edebilir.

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler, her yıl Cumhurbaşkanı kararına istinaden Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Uluslararası andlaşmalar gereği Türkiye’de burslu olarak öğrenim görmek üzere YÖK tarafından yerleştirilen öğrenciler öğrenim ücreti ödemekle yükümlü değildir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış ve o zamana kadar aldığı derslerin tümünden başarılı olmuş öğrenci; lisansüstü programlara ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş şartları, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(3) Yatay geçiş başvuruları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili enstitülere şahsen müracaat ve/veya öngörülmesi halinde internet sitesi üzerinden çevrimiçi ortamda hazırlanan bir müracaat formunun adaylarca doldurulması ile de gerçekleştirilebilir.

(4) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde istenecek asgari şartlar şunlardır:

a) Yüksek lisans ve doktora programına yatay geçiş için genel ağırlıklı not ortalamasının 4’lük not sistemi üzerinden en az 3.00 olması,

b) Disiplin cezası alınmamış olması,

c) Yüksek lisans programları için; tez aşamasına geçilmemiş olması,

ç) Doktora programları için; öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavına başvurmamış olması,

gerekir.

(5) Yatay geçiş başvurusu, anabilim dalınca incelenir ve şartları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır.

(6) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.

(7) Yatay geçiş ders intibakı işlemlerinde 31 inci madde hükümleri dikkate alınır.

(8) Kırklareli Üniversitesi araştırma görevlisi kadrosuna atananlardan bu maddede yer alan şartlar aranmaz.

Yüksek lisans programları arası geçiş

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçişe ilişkin hususlar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programına devam edip birinci yarıyılındaki derslerinin tamamından başarılı olan ve genel ağırlıklı not ortalaması 4’lük not sistemi üzerinden en az 3.30 olan öğrenci; 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmesi kaydıyla, belirlenen kontenjan dâhilinde ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir.

b) Başvuruda bulunan öğrencilerin, ALES veya TUS puanının %50’si, tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının %25’i ve bilim ve mülakat sınavlarının not ortalamasının %25’i dikkate alınır. Bilim ve mülakat sınavlarının not ortalaması 100 tam puan üzerinden 50 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır. Tezli yüksek lisans programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Ders saydırma işlemleri 31 inci madde hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

(2) Tez çalışması reddedilen öğrencinin tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş talebinde bulunabilmesi için tez çalışması reddedilen öğrencinin, aynı anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı olması halinde, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içinde talebini içeren bir dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvuru yapması gerekir.

(3) Öğrencinin ders intibakı ve geçiş işlemi, enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(4) Geçiş talebi uygun görülen öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi çerçevesinde belirlenen ilgili döneme ve/veya dönemlere ait varsa mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

(5) Öğrenciye, tezsiz yüksek lisans ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirebilmesi için bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri uygulanır.

(6) Bu maddede belirtilen hususlar dışında tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapılmaz. Lisansüstü uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına geçiş yapılmaz.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların asil ve yedek öğrenci listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları başvuru takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. Kayıt hakkı kazanan adaylar, şahsen veya noter vekâleti ile enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine başarı sırasına göre yedek listedeki adaylar, kontenjanı aşmamak kaydı ile başvuru takviminde belirtilen tarihlerde kayıt yaptırabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tez/Proje Danışmanı ve Eş Danışmanın Atanması ile Danışmaların Görev

ve Sorumluluklarına İlişkin Esaslar

Tez/proje danışmanı atanması

MADDE 20 – (1) Danışmanlık görevi, öğrencilere tez/proje danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programında, öğrenciler birinci ders dönemi içinde danışman olarak çalışmak istedikleri üç öğretim üyesinin ismini Üniversite kadrosunda yer alan öğretim üyeleri içinden ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığına bildirir. İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, anabilim dalı kurul kararıyla öğrencinin seçmiş olduğu veya anabilim dalı kurulunun uygun görmüş olduğu öğretim üyelerinden birisini ilgili enstitüye önerir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini proje danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.

(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir.

(5) Öğrencilerin, tez ve proje danışmanları enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Doktora programlarında danışmanlık yürütülebilmesi için en az bir yüksek lisans tezinin ilgili öğretim üyesi tarafından başarıyla yönetilmiş olması gerekir.

Eş danışman atanması

MADDE 21 – (1) Eş danışman, öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda tez danışmanının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır.

(2) Eş danışman, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Eş danışman ataması tez aşamasında yapılır.

(4) Eş danışmana herhangi bir ücret ödenmez.

Tez/proje danışmanı değişikliği

MADDE 22 – (1) Tez/proje danışmanı değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın talebi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşünü içeren danışman değişikliği formunun ilgili enstitüye teslimi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Danışmanlık görevini bırakmak isteyen öğretim üyesi, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında gerekçeli dilekçesini ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığına verir. İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, anabilim dalı kurulu kararıyla yeni bir öğretim üyesini ilgili enstitüye önerir. Danışman değişikliği ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Zorunlu durumlarda (öğrencinin enstitüden gerekçeli talebi, öğrenci danışmanının altı aydan daha uzun süre ile yurt dışında görevlendirilmesi, hastalık, askerlik görevi, kurum dışı atama ve benzeri) ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun gördüğü hallerde danışmanın onayı olmadan da danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(4) Tez izleme sınavlarında başarısız olunması durumunda ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.

(5) Tez/proje danışmanı atanıncaya kadar anabilim dalı başkanı tez/proje danışmanlığını yürütür.

Ders, tez ve proje danışmanlarının görev ve sorumlulukları

MADDE 23 – (1) Ders, tez ve proje danışmanlarının, öğrencinin öğrenimi süresince görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Ders seçme, ders alma ve bırakma, ders saydırma, derslere devam ve öğrenim durumu gibi akademik konularda öğrenciye rehberlik eder.

b) Öğrenciyle eşgüdüm halinde, programın devamı boyunca yapılması gerekenleri, geçilmesi gereken aşamaları takip eder.

c) Öğrencinin ilgi alanını, yeteneğini ve güncel araştırma konularını dikkate alarak tez veya dönem projesi seçiminde ve tez önerisinin hazırlanmasında öğrenciye rehberlik eder.

ç) Konuya ilişkin bilimsel gelişmeleri izler, öğrenciye aktarır ve öğrencinin de izlemesi için öğrenciye yol gösterir.

d) Öğrencinin bilgiye ulaşma, bilgi üretme ve değerlendirme yeteneğinin gelişmesinde öğrenciye rehberlik eder.

e) Öğrenci ile birlikte tez veya dönem projesinin çalışma planını yapar.

f) Araştırmanın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirler ve tezin düzenli olarak yazılmasını denetler.

g) Doktora programlarında; öğrenciyle eşgüdüm halinde, öğrencinin yeterlik sınavını, tez önerisi savunmasını ve tez izleme toplantılarını organize eder; öğrencinin dönem raporlarının zamanında hazırlanmasını ve raporların ilgili enstitüye teslim edilmesini takip eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dersler, Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Derslerin açılması

MADDE 24 – (1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir.

(2) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının tezli yüksek lisans programlarında üç, tezsiz yüksek lisans programlarında ise on beşten az olması halinde, bu dersin açılıp açılmamasına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği ve/veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrencinin danışmanı tarafından yapılır.

(3) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

Kayıt yenileme, ders kaydı, ders ekleme ve bırakma

MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler akademik takvimde öngörülen süre içinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait varsa mali yükümlülüklerini yerine getirerek yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ders kaydı yaptırmak ve kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki dersleri alamazlar ve bu süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır. Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz, kendilerine öğrenci belgesi verilmez ve askerlik işlemleri yürütülmez.

(2) Öğrenciler her yarıyılda, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda açılan dersler arasından, hangi dersleri alacaklarına danışmanları ile birlikte karar verirler.

(3) Ders kaydının kesinleşmesi için öğrenci ve danışman tarafından öğrenci bilgi sisteminde kesinleştirme ve danışman onay işleminin yapılması gerekir. Danışman, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri gerekli gördüğü hallerde değiştirebilir.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olan öğrenciler, öğretim planındaki kredili dersleri ile seminer dersini başarıyla tamamladıktan sonra her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Kayıt yenilemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik takvimde belirtilen süreler içinde alınır. Sağlık, doğal afet, trafik kazası, tutukluluk, mahkûmiyet ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği diğer nedenlerle mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin durumları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Belirtilen süreler dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(6) Mazeretleri, ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde öğrenci bilgi sisteminden ders seçimi işlemini yaparak ders kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirirler.

(7) Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler; yeterlik, tez önerisi, tez izleme sınavlarına katılamaz ve tezlerini/projelerini teslim edemezler.

(8) Öğrenci, ders ekle-bırak haftasında danışmanının onayı ile alacağı dersleri değiştirebilir.

Farklı yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders alabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında, diğer yükseköğretim kurumlarından ders alınamaz.

(3) Farklı yükseköğretim kurumundan alınacak dersin aynı öğrenim düzeyindeki bir programdan olması gerekir.

Derse devam, ders değerlendirme ve ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulama/laboratuvar derslerinin ise %80’ine devam etmiş olmaları gerekir.

(2) Lisansüstü programlarda her yarıyıl en az bir yarıyıl sonu sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Dersin haftalık bazda içeriği, ders kitabı, ilgili literatür, yarıyıl içi çalışmaları, ders başarı ölçme yöntemleri ve bunların başarı notuna katkısı dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında belirlenerek öğrencilere ilan edilir. Ders başarı ölçme yöntemleri ve bunların başarı notuna katkısı, ara sınavın %40, yarıyıl sonu sınavının %60’tan farklı olması durumunda yarıyılın başında dersi veren öğretim üyesi tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne yazı ile bildirir.

(3) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %50’den az olamaz.

(4) Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan ve/veya sınava katılmayan öğrenciler, ilgili derslerin bütünleme sınavlarına girebilirler. Bu durumda bütünleme sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Uzmanlık alan ve seminer derslerinin bütünleme sınavı yoktur.

(5) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine danışman onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri de alabilirler.

(6) Öğrenciler genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce başarmış oldukları derslerden; yüksek lisans programlarında sadece CC notu, doktora programlarında ise sadece CB notu almış oldukları dersleri tekrar alabilirler. Bu durumda ilgili dersten alınan son başarı notu geçerlidir.

Tek ders sınavı

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının ders aşaması bitiminde tek dersi kalan veya tek ders sınavı sonucu alacağı notun katkısıyla ağırlıklı genel not ortalamasını 2.50 düzeyine çıkartıp mezun durumuna gelebilecek öğrencilere; derslere devam şartını yerine getirmiş olmaları, enstitüye yazılı başvurmaları ve taleplerinin uygun bulunması halinde tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Öğrenci tek ders sınav hakkını sadece bir kez kullanabilir.

(3) Öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği tarihlerde tek ders sınavına girerler.

Sınav notlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 29 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenci bilgi sistemine girerler. Sınav notları ve başarı durumları ilgili öğretim üyesi tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(2) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı evrakları söz konusu dersin ve/veya derslerin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yasal süresi boyunca muhafaza edilir.

(3) Öğrenciler, her türlü sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren en geç yedi iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun incelenmesini isteyebilir. İlgili enstitü müdürlüğü bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. İlgili öğretim üyesi konunun kendisine intikal etmesinden itibaren yedi iş günü içinde itiraz edilen sınav evrakı ve/veya başarı notunu inceleyerek sonucu yazılı olarak ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda maddi bir hata tespit edilmesi halinde, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir.

(4) Gerekli görülen hallerde ilgili enstitü yönetim kurulu, biri dersi veren öğretim üyesi olmak üzere ilgili enstitü anabilim dalının öğretim üyelerinden olmak üzere üç kişilik bir komisyon kurarak sınav evrakı ve/veya başarı notunun incelenmesini isteyebilir.

(5) İlan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim üyesi tarafından fark edilmesi halinde öğretim üyesi, düzeltme talebini ve gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapmak zorundadır.

(6) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrencilerin, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasına ait not değişiklikleri, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili enstitünün öğrenci işleri bürosu personeli tarafından yapılır.

(7) Not değişikliği, ancak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı üzerine ilgili birim yöneticisi veya yetkilendireceği personel gözetiminde ilgili öğrenci işleri biriminde öğrenci işleri personeli tarafından yapılır. Kesinleşen başarı notlarına tekrar itiraz edilemez.

Başarı durumunun değerlendirilmesi

MADDE 30 – (1) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.

(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.

(4) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

 

Başarı Notu

Harfli Başarı

Başarı

Başarı Değerlendirmesi

Aralığı

Notu

Katsayısı

Yüksek Lisans Programları

Doktora Programları

90-100

AA

4.00

Pekiyi

Pekiyi

85-89

BA

3.50

İyi-Pekiyi

İyi-Pekiyi

80-84

BB

3.00

İyi

İyi

75-79

CB

2.50

Orta-İyi

Orta-İyi

65-74

CC

2.00

Orta

Başarısız

0-64

FF

0.00

Başarısız

Başarısız

-

GR

0.00

Sınava girmedi (Başarısız)

Sınava girmedi (Başarısız)

-

DZ

0.00

Devamsız (Başarısız)

Devamsız (Başarısız)

-

S

0.00

Yeterli (Başarılı)

Yeterli (Başarılı)

-

U

0.00

Yetersiz (Başarısız)

Yetersiz (Başarısız)

-

DE

0.00

Devam ediyor

Devam ediyor

 

(5) Öğrencinin başarılı olması durumunda aşağıdaki notlardan birisi verilir:

a) Bir dersten başarılı olan öğrencilere; yüksek lisans programları için CC notu ve üzeri, doktora programları için ise CB notu ve üzeri verilir.

b) Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, dönem projesinin başarı ile tamamlanması halinde S notu kullanılır.

(6) Öğrenciye başarısızlığın nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi verilir:

a) DZ: Derse devam ve uygulama ile ilgili şartları yerine getirmemiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

b) GR: Derse devam ve uygulama ile ilgili şartları yerine getirerek o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) U: Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması ve dönem projesinin başarıyla tamamlanmaması halinde kullanılır.

(7) DE: Uzmanlık alan dersi, tez çalışması derslerinin devam etmesi durumunda kullanılır.

Kredi aktarma ve ders muafiyeti

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin; özel öğrencilik, yatay geçiş ve diğer lisansüstü programlardan aldıkları derslerden muaf olmaları ve buna bağlı olarak süre eksiltme şartları, öğrencinin programa hangi aşamadan itibaren başlayacağı ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Öğrencilerin, daha önceki yıllarda başarılı oldukları derslerden muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Belirlenen sürelerden sonra yapılan kredi aktarma ve ders muafiyeti talepleri kabul edilmez.

(3) Kredi aktarma ve ders muafiyetinde uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Kredi aktarım ve muafiyet talebi yapılacak dersin, öğrenci tarafından son beş yıl içinde alınmış olması gerekir.

b) Muafiyet verilecek dersin eşdeğerliği, zorunlu veya seçmeli ders olmasına bakılmaksızın AKTS ve içerik uyumu esas alınarak belirlenir. Diğer yükseköğretim kurumunda alınan dersin AKTS kredisinin düşük olması durumunda derslerin öğrenme çıktıları karşılaştırılır. Öğrenme çıktıları eşdeğer kabul edilirse diğer yükseköğretim kurumunda AKTS kredisi düşük olan bir ders Üniversitede AKTS kredisi yüksek olan bir derse intibak ettirilebilir.

c) Yatay geçiş yoluyla kabul edilmiş ve/veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında asıl öğrenci olarak öğrenim görmüş, herhangi bir nedenle öğrenimini yarıda bırakmış ve Üniversitede bir lisansüstü programa yeniden asıl öğrenci olarak kayıt yaptırmış öğrencilerin söz konusu programlarda başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen derslerin, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programda tamamlaması gereken derslerin tamamına intibak ettirilmesine karar verilebilir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenciler için; tezsiz yüksek lisans programında aldıkları derslerin tamamı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Derslerin tamamı sayılan öğrencilerin, tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersini alması zorunludur. Tezsiz yüksek lisans programında geçen süreler tezli yüksek lisans programındaki süreye dâhil edilir.

d) Lisansüstü programa asıl öğrenci olarak kabul edilmiş öğrencilerin daha önceki yıllarda özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler kayıtlı olunan lisansüstü programda tamamlanması gereken derslerin %50’sini geçemez.

e) Bilimsel hazırlık programında kredi aktarma ve ders muafiyeti işlemleri yapılmaz.

f) Öğrencinin, lisans öğreniminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

g) Öğrencinin, lisans ve yüksek lisans öğreniminde başarılı olduğu dersler doktora öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

ğ) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslere muafiyet verilebilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 30 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen harf notlarından yüksek lisans için en az CC harf notu veya karşılığı, doktora için en az CB harf notu veya karşılığı olması gerekir.

h) İlgili enstitü yönetim kurulunca muafiyetleri kabul edilen öğrencilerin ders ve/veya derslerinin notları, bu fıkranın (ğ) bendi uyarınca belirlenen harf notlarına göre öğrenci bilgi sistemine işlenerek, not ortalaması hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.

(4) Muafiyet talebi, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenci, muafiyet talebinde bulunduğu derse devam etmekle yükümlüdür.

Seminer

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca lisansüstü programlarda yer alan seminer derslerinin amacı; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, güncel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak grup önünde anlatabilmek, tartışabilmek ve iletişim yeteneğini geliştirmektir.

(2) Lisansüstü programlarda seminer dersi ikinci yarıyılda açılır. Bu ders, haftada iki saat uygulamalı olarak yapılır ve kredisizdir.

(3) Seminer dersini yürütecek öğretim üyesinin belirlenmesi hususunda 20 nci madde hükümleri uygulanır.

(4) Seminer dersi yürütücüsü, yarıyılın ilk haftalarında, bilimsel araştırmanın süreç ve teknikleri, literatür tarama, yurt içi ve yurt dışı yayınlara ulaşma, bir bilimsel çalışmanın (seminer, bildiri, makale, yüksek lisans ya da doktora tezi) düzeni, yazımı ve topluluk önünde sunulması gibi konularda öğrencilere bilgi verir.

(5) Bir öğrencinin seminer dersi yarıyıl sonu başarı notu, seminer dersi yürütücüsü tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 33 – (1) Uzmanlık alan dersi; danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeterliğinin kazandırılması, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak teorik bir derstir.

(2) Tez danışmanı,Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi ve Doktora Uzmanlık Alan Dersi olmak üzere, bir dönemde en fazla iki ayrı uzmanlık alan dersi açabilir.

(3) Lisansüstü öğrenciler, uzmanlık alan dersine; tez dönemine geçtikleri dönem itibarıyla başlar ve tezlerini teslim ettikleri tarihe kadar devam ederler.

(4) Uzmanlık alan dersi haftada üç saat teorik olmak üzere öğrenci sayısına bakılmaksızın uygulanır.

(5) Uzmanlık alan dersi dönem sonunda devam ediyor, başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.

(6) Uzmanlık alan dersi haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cetvelinde gösterilir. Uzmanlık alan dersi sınav yüküne dâhil değildir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az yedi ders, seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersinden oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içinde 2,50 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami süreler içinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencilere kullandırılan üç aylık ek süre azami süreye dahil değildir.

(4) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, tez savunma sınavına en erken, tez konusunun kabulünü takip eden ikinci yarıyıl başladıktan sonra girebilir.

Tez konusunun/başlığının belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 37 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir.

(2) Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu ve tez başlığı kabul edilen öğrenci, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yaparak Tez Veri Giriş Formunu doldurur.

(4) Tez konusu ve tez başlığı değişikliği, tez danışmanının uygun görüşü, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

(5) Tez konusu değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en erken altı ay sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde tez savunma sınavına girebilir.

(6) Tez savunma sınavının sonunda tez savunma jüri üyeleri, ilgili öğrencinin tez konusunun değişmesine yol açmayacak şekilde tez başlığına ilişkin değişiklik önerisinde bulunabilir. Değişiklik önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması, teslimi ve tez savunma jürisinin belirlenmesi

MADDE 38 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazması,

b) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunması,

gerekir.

(2) Yüksek lisans tezinin teslimine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Danışman; tezin, yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi elektronik ortamda ekli dosya olarak enstitüye gönderir.

b) Öğrenci; tezini, bir adet dosya olarak ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygunluğunun kontrolü için enstitüye teslim eder.

c) Enstitü görevlisi söz konusu teze ilişkin intihal ile ilgili kontrolleri ilgili enstitünün İntihal Yazılım Programı Raporu Uygulama Esasları çerçevesinde yürütür. Bu kurallara uyulmaması halinde bundan doğacak sorumluluk ile benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusundaki tüm sorumluluk öğrenci ve tez danışmanına aittir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

ç) Tez yazım kılavuzu uygunluğu açısından eksiği bulunmayan, ilgili enstitünün İntihal Yazılım Programı Raporu Uygulama Esaslarına göre benzerlik oranlarını sağlayan öğrenci, danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayını alarak enstitü tarafından talep edilen tüm formları ilgili enstitüye teslim eder.

(3) Tez savunma jürisinin belirlenmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tez savunma jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç veya en fazla beş öğretim üyesinden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu ile enstitüye, danışman hariç Üniversite içinden iki, farklı bir yükseköğretim kurumundan iki olmak üzere toplam dört öğretim üyesi ismi önerilir. Üç kişiden oluşan jürilerde eş danışman jüride görev alamaz.

c) Jürinin beş kişiden oluşması durumunda, Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu ile enstitüye, danışman ve varsa eş danışman hariç Üniversite içinden dört, farklı bir yükseköğretim kurumundan iki olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ismi önerilir. Eş danışman jüride yer alabilir.

ç) Tez savunma sınav tarihi ve saati, danışman tarafından enstitüye önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Tez savunma sınavı, ilgili enstitü yönetim kurulunun jüri üyelerini belirlediği karar tarihini takip eden bir ay içinde yapılmak zorundadır. Tez savunma sınavının yürütülmesine ilişkin işlemler ilgili enstitü müdürlüğünce yürütülür.

d) Tez savunma sınavı ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlemiş olduğu yerde yapılmak zorundadır.

e) Enstitü yönetim kurulu, tez savunma jürisini ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gözetilir.

f) Zorunluluklar sebebiyle jüriye katılamayacak üyelerin katılamama sebepleri söz konusu üye, bu mümkün değilse danışman tarafından enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

Tez savunma sınavı

MADDE 39 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

b) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Yüksek lisans tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.

ç) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

d) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenci, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili enstitüye başvurur. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından mazeretin kabulü halinde sınavın bir ay içinde yapılması şartı ile yeni bir sınav tarihi belirlenir.

e) Yüksek lisans tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezi danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderilir.

f) Azami süreler içinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay ek süre verilir.

g) Öğrenci, düzelttiği tezini 39 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen usullerde düzeltme kararı veren jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 40 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları yerine getiren ve yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin talebi halinde, enstitü yönetim kurulu tez teslim süresini azami öğrenim süresini aşmamak şartıyla en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci, şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine daha önce veri girişini yapmış olduğu tez bilgilerinin güncellemesini yapar. Taşınabilir bellek/disk ortamında elektronik olarak hazırlar ve tezin Açık Erişim Sistemine dâhil edilmesine ilişkin formla birlikte enstitüye teslim eder.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan öğretim yoluyla veya ikinci öğretim lisansüstü programı olarak da yürütülebilir.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri ilgili mevzuat ve Senatonun belirlemiş olduğu esaslara göre yürütülür.

Ders ve kredi yükü

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Dönem projesi kredisiz olup genel ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencinin ilgili programdan mezun olabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması 2.50’den az olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Süre

MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi ve sonuçlanması

MADDE 45 – (1) Dönem projesi konusu; öğrenci ve proje danışmanı tarafından ikinci yarıyıl başında belirlenerek ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir.

(2) Dönem projesi konusu belirlenen öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve bu yarıyılın sonunda dönem projesini proje yazım kılavuzundaki kurallara uygun biçimde yazarak danışmanına sunmak zorundadır.

(3) Proje yazım kılavuzu uygunluğu açısından eksiği bulunmayan, ilgili enstitünün İntihal Yazılım Programı Raporu Uygulama Esaslarına göre benzerlik oranlarını sağlayan öğrenci, danışmanının onayını alarak danışmanının belirlediği tarihte dönem projesini sunar. Sunum, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.

(4) Dönem projesi sunumu, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek sunumu takip eden üç gün içerisinde ilgili proje danışmanı tarafından enstitüye bildirilir.

(5) Dönem projesi kabul edilen öğrenci, başarılı olarak değerlendirilir.

(6) Dönem projesi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin, ilgili programdan ilişiği kesilir.

(7) Dönem projesi sunumuna geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından yeniden sunum hakkı verilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 46 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci, dönem projesi sunumunu takip eden bir ay içinde proje yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlamış olduğu dönem projesini elektronik ortamda kaydedilmiş olarak taşınabilir bellek/diskte enstitüye teslim eder ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Programın amacı

MADDE 47 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yetkinlikleri kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b)Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Ders ve kredi yükü

MADDE 48 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi ders; seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, öğretim planında yer alan kredili derslerini, seminer dersini verdikten ve yeterlik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Başarı denetlemesi

MADDE 49 – (1) Doktora yapan öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının 4’lük not sistemi üzerinden en az 3.00 olması gerekir. Öğrenci verilen süreler içinde ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre

MADDE 50 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel ağırlıklı not ortalaması 3.00’ün altında olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Azami süreler içinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencilere kullandırılan altı aylık ek süre azami süreye dahil değildir.

Yeterlik sınavı

MADDE 51 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular, kavramlar ve kuramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Doktora yeterlik sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

b) Öğrenci bir yılda, Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında olmak üzere akademik takvimde belirtilen tarih aralığında iki kez yeterlik sınavına girebilir.

c) Doktora programına, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

ç) Doktora yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Belirleme Formu ile enstitüye, öğrencinin danışmanı dâhil Üniversite içinden beş ve farklı bir yükseköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam dokuz (9) öğretim üyesi ismi yeterlik komitesi tarafından önerilir.

d) Yeterlik sınav jürisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü Üniversite içinden ve en az ikisi farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

e) Doktora yeterlik sınav tarihi ve saati, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınavlar geçersiz sayılır.

f) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınav, yazılı sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz. Yeterlik sınavının sözlü bölümü öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

g) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

ğ) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

h) Danışman, jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin durumunu sınavdan bir hafta önce ilgili enstitüye yazılı olarak bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

(3) Doktora yeterlik komitesinde herhangi bir nedenle meydana gelen eksilmeler üzerine yeni üye önerileri, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Doktora yeterlik komitesi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yenilenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 52 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ile enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile tez izleme sınavları söz konusu komite tarafından yapılır.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 53 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden en az yedi gün önce ilgili enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak bu öğrencinin tez önerisi reddedilir.

(6) Doktora tez önerisi savunma sınavları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

Tez izleme sınavları

MADDE 54 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.

(2) İki tez izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden en az yedi gün önce enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(5) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez izleme sınavına mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(7) Tez izleme komitesi toplantılarında tezin konusuna bağlı kalınarak tez adında tez izleme komitesinin onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir. Tez konusunun değişmesi halinde ise tez önerisi tekrar verilir. Bu durumda, tez önerisi ile ilgili süreç, 55 inci maddede yer alan hükümler doğrultusunda tekrarlanır.

Doktora tezinin sonuçlanması, teslimi ve tez savunma jürisinin belirlenmesi

MADDE 55 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazması,

b) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunması,

c) Senato tarafından belirlenen doktora yayın yapma şartını sağlaması,

ç) Danışmanının, tezin yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye teslim etmesi,

d) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunması,

gerekir.

(2) Enstitü görevlisi söz konusu teze ilişkin intihal ile ilgili kontrolleri, ilgili enstitünün İntihal Yazılım Programı Raporu Uygulama Esasları çerçevesinde yürütür. Bu kurallara uyulmaması halinde bundan doğacak sorumluluk ile benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusundaki tüm sorumluluk öğrenci ve tez danışmanına aittir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde rapor, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Doktora tez savunma jürisinin belirlenmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jürinin oluşturulması için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu ile enstitüye, öğrencinin tez izleme komitesi dahil Üniversite içinden beş ve farklı bir yükseköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam dokuz öğretim üyesi ismi önerilir.

b) Jüri, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca eş tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

c) Tez savunma sınav tarihi ve saati, danışman tarafından ilgili enstitüye önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Tez savunma sınavı, ilgili enstitü yönetim kurulunun jüri üyelerini belirlediği karar tarihini takip eden bir ay içinde yapılmak zorundadır. Tez savunma sınavının yürütülmesine ilişkin işlemler ilgili enstitü müdürlüğünce yürütülür.

ç) Tez savunma sınavı ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlemiş olduğu yerde yapılmak zorundadır.

d) Enstitü yönetim kurulu tez savunma jürisini, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gözetilir.

e) Zorunluluklar sebebiyle jüriye katılamayacak üyelerin katılamama sebepleri söz konusu üye, bu mümkün değilse danışman tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

Tez savunma sınavı

MADDE 56 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

b) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Doktora tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.

ç) Doktora tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

d) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenci, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde enstitüye başvurur. Enstitü yönetim kurulu tarafından mazeretin kabulü halinde sınavın bir ay içinde yapılması şartı ile yeni bir sınav tarihi belirlenir.

e) Doktora tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezi, danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez, ilgili enstitrü anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderilir.

f) Azami süreler içinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla altı ay ek süre verilir.

g) Öğrenci, düzelttiği tezini 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen usullerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin doktora programından ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 57 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan, bu Yönetmelikle belirlenen diğer şartları yerine getiren ve doktora tezinin ciltlenmiş en az dört kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine daha önce veri girişini yapmış olduğu tez bilgilerinin güncellemesini yapar. Taşınabilir bellek/disk ortamında elektronik olarak hazırlar ve tezin Açık Erişim Sistemine dâhil edilmesine ilişkin formla birlikte enstitüye teslim eder.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığı veri tabanına yüklenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Değişim Programları, İzinler ve Öğrenime Ara Verme, Kayıt Silme

Öğrenci değişim programları

MADDE 58 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Bu öğrencilerde geçmiş tüm öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır. Öğrencilerin, değişim programlarına katılabilmeleri için; yüksek lisans programlarında tez aşamasına geçmiş olmaları; doktora programlarında ise tez önerilerinin kabul edilmiş olması gerekir.

(2) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri tez çalışması, öğrencinin kendi öğretim programındaki tez çalışmasının eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının/tez danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdikleri yarıyıllarda; akademik takvime uygun olarak kendi kurumlarına ait öğrenci katkı payını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır.

(4) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarılı/başarısız olduğu faaliyetlere karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de (ders, tez çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer, proje ve benzeri) başarılı/başarısız olmuş sayılır ve not döküm belgesinde gösterilir.

(5) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

İzinler ve kayıt dondurma

MADDE 59 – (1) Akademik takvimde belirlenen süreler içinde almış olduğu dersin sınavına giremeyecek olması ve/veya derslerin başlangıcı ve derslerin bitimi arasında almış olduğu derslere ve/veya sınavlara Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilmiş olan nedenlerle katılamayacak ilgili öğrencinin veya bu öğrencinin kanuni temsilcisinin yazılı talebi ve gerekli belgelerin sunulması üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin izinli sayılmasına karar verilebilir.

(2) Geçerli bir sebeple öğrenimine ara vermek zorunda bulunan öğrencinin, Tablo-3’te belirtilmiş olan izin nedenleriyle, başvuru süreleri içinde kendisinin ve/veya kanuni temsilcisinin yazılı talebinin, gerekli belgelerle birlikte sunulması üzerine, kaydının dondurulmasına ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile karar verilebilir.

 

Tablo-1

Sınav izni nedenleri, başvuru ve izin süreleri

İzin Türleri

İzin Nedenleri

Başvuru Süresi

İzin Süreleri

Sınav İzni

(Ders, Yeterlik, Tez Öneri, Tez İzleme ve Tez Savunma)

Spor, kültürel etkinlikler ve sanatsal etkinlikler

Mazeretin sona ermesinden itibaren üç işgünü içinde

İlgili sınav için

Resmi sağlık raporu

Ailevi nedenler (anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bakacak başka kimsenin bulunmaması kaydıyla bunların ağır hastalığı)

Trafik kazası

Doğal afet ve felaket

Gözaltı ve tutukluluk

 

 

Tablo-2

 Ders izni nedenleri, başvuru ve izin süreleri

İzin Türleri

İzin Nedenleri

Başvuru Süresi

İzin Süreleri

Ders İzni

Spor, kültürel etkinlikler ve sanatsal etkinlikler

Görevlendirme kararını takiben beş işgünü içinde

Görevlendirme süresince

Tam teşekküllü hastane heyet raporu

Raporu aldığı tarihten itibaren beş işgünü içinde

Rapor Süresince

Ailevi nedenler (anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bakacak başka kimsenin bulunmaması kaydıyla bunların ağır hastalığı)

Engelin ortaya çıkmasından itibaren beş işgünü içinde

Ailevi engel kalkıncaya kadar

Doğal afet ve felaket

Mülki amirden alınan belge tarihinden itibaren beş işgünü içinde

Afet ve felaket süresince

Gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlik ile sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi kaydıyla

Salıverme sonrası beş işgünü içinde

Gözaltı, tutukluluk süresince

Üniversite dışı burs, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması

İmkânın ortaya çıkmasından itibaren beş işgünü içinde

Etkinlik süresince

 

Tablo-3

 Dönem izni nedenleri, başvuru ve izin süreleri

İzin Türleri

İzin Nedenleri

Başvuru Süresi

İzin Süreleri

Dönem İzni

Tam teşekküllü hastane heyet raporu

Raporu aldığı tarihten itibaren beş işgünü içinde

Bir veya İki dönem

 

Ailevi nedenler (anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bakacak başka kimsenin bulunmaması kaydıyla bunların ağır hastalığı)

Engelin ortaya çıkmasından itibaren beş işgünü içinde

Gözaltı, tutukluluk ve hapis cezasına mahkûmiyet

Salıverme sonrası beş işgünü içinde

Doğal afet ve felaket

Mülki amirden alınan belge tarihinden itibaren beş işgünü içinde

Askerlik

Celp emrini takip eden beş işgünü içinde

 

Kayıt silme

MADDE 60 – (1) Öğrencinin, kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencilerin kayıtlı oldukları programlardan enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olması.

b) Kayıtlı olduğu programdan yatay geçiş yoluyla ayrılması.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde ilgili programın tamamlanmaması ve/veya belirlenen şartların sağlanamaması.

(3) Kaydı silinen öğrencilerin ödemiş oldukları katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri iade edilmez.

(4) Kaydı silinen öğrencilerin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Etik ihlal

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken bilimsel çalışmalarda (tez, proje ve benzeri), Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İlkelerinde yer alan etik ihlallerden birisinin herhangi bir etik kurul tarafından tespit edilerek enstitüye bildirilmesi durumunda, enstitü yönetim kurulunca öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir, halen yürütülen çalışması durdurulur, çalışması tamamlanmış ise iptal edilir, öğrenciye diploma verilmişse iptal edilir ve durum Rektörlüğe bildirilir.

Aynı anda birden fazla programa kayıt

MADDE 62 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Tebligat

MADDE 63 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün internet sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, Öğrenci Bilgi Sisteminde öğrenci tarafından beyan edilen elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 65 – (1) 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 64 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri için azami süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından itibaren başlar.

Yürürlük

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.