6 Ekim 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30910

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK

BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2011/3)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/14)

MADDE 1 – 20/4/2011 tarihli ve 27911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.