6 Ekim 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30910

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2010/35/AB)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2012 tarihli ve 28514 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.