5 Ekim 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30909

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda” ibaresi ile (j) bendinde yer alan “3046 sayılı Kanunda” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 168 inci maddesinde belirtilen Bakanlık birimlerini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “iki yıl” ibaresi “altı ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” olarak, “Personel Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan “Personel Dairesi Başkanlığında” ibaresi “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2014

29215

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/10/2017

30200