5 Ekim 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30909

YÖNETMELİK

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/10/2017 tarihli ve 30211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Her öğrenci için Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesine göre danışman atanır. Danışmanlık süreci bu yönerge esasları çerçevesinde mezuniyete kadar yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen tarihlerde danışman onayı ile kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt süresi içerisinde ilgili fakülte dekanlığına başvururlar. Mazeretleri geçerli görülen öğrenciler, kayıtlarını ders ekleme–çıkarma süresinin sonuna kadar yaptırmakla yükümlüdürler. Ders kaydı yaptırılmayan yarıyıl, öğretim süresinden sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.” ibaresi “Senato tarafından belirlenir, ilan edilir ve gerekli hallerde güncellenebilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğretim planları, ilgili bölümün önerisi, fakülte kurulu ve Senato kararı ile belirlenir ve güncellenebilir. İlgili bölüme kayıtlı tüm öğrencilerin tabi oldukları öğretim planının güncellenmiş öğretim planına intibakı intibak kuralları çerçevesinde yapılır.”

“(3) Üniversitenin Fakülte ve Bölümlerindeki öğretim, Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Öğretim planındaki dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda bulunduğu, seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek almak zorunda olduğu derslerdir.”

b) Öğretim; öğretim planında öngörülen dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi uygulamaları, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İkinci yarıyılın sonundan itibaren ağırlıklı genel not ortalaması 1,99 ve aşağı olan öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS kredisinden fazla ders alamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders ekleme-çıkarma günleri içerisinde 16 ncı maddede yer alan kredi yükü şartlarını sağlamak koşuluyla danışmanının onayını alarak öğretim planındaki kayıtlandığı derslerde ekleme-çıkarma yapabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bitirme çalışması, öğretim planlarında yedinci ve/veya sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır.

(2) Bitirme çalışmasının uygulama esasları, ilgili Bölüm tarafından belirlenebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Yaz öğretiminde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Üniversite dışından” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Teorik derslerde en az %70, laboratuvar ve uygulamalı derslerde en az %80 devam zorunluluğu aranır. Tekrar edilen dersler için devam durumu 34 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükümleri geçerlidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarısı, ders bilgi formunda belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.

(2) Ders bilgi formunda derse ait ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, kısa sınavlar, ödevler, projeler ve dönem içi diğer çalışmaların dönem sonu notuna etkilerinin yüzdesel oranı belirtilir.

(3) Belirlenen yüzdesel oranlar üzerinden değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır.

(4) Ders bilgi formunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ve/veya derslere devamı yetersiz olan öğrencilere NA notu verilebilir.

(5) Derse devam şartını sağladığı halde yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler yıl içi başarılarına bakılmaksızın FF notu ile değerlendirilir. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili dersin bütünleme sınavı var ise bütünleme sınavına girme hakkı saklıdır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Derse devam zorunluluğu bulunan öğrenciler, bu zorunluluklarını yerine getirmezlerse NA notu ile değerlendirilebilir. Bu durumda yarıyıl sonu sınavına giremezler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) NA (Devamsız-başarısız): Ders bilgi formunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ve/veya derslere devamı yetersiz olan öğrenciler için verilebilir.”

“f) Transkript: Öğrencilerin kayıtlı olduğu programları, almış oldukları dersleri, derslerin kredi değerlerini, bu derslerden alınan notları, not ortalamalarını ve başarı durumlarını gösteren çizelgedir.”

“g) Başarı notlarının, 4’lük sistemde karşılıkları ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

             Harf Notu           4’lük Sistemdeki Not             Açıklaması

                    AA                               4.00                           Pekiyi

                    BA                               3.50                           İyi-Pekiyi

                    BB                               3.00                           İyi

                    CB                               2.50                           Orta-İyi

                    CC                               2.00                           Orta

                    DC                               1.50                           Orta-Zayıf

                    DD                               1.00                           Zayıf

                    FF                                  0                              Başarısız

                    NA                                 0                              Devamsız-başarısız

                                                                                                               ”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 ve üstü olsa dahi Senato kararı ile belirlenmiş bazı dersler için DD ve DC notları başarısız olarak kabul edilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(1) Öğrenci, yarıyıl içi sınav sonuçlarına, notun ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurup itiraz edebilir. Bölüm başkanlığı itirazı öğretim üyesine iletir. Öğretim üyesi sınav belgelerini tekrar inceleyerek, öğrencinin itirazını 5 iş günü içerisinde değerlendirir, sonucu bölüm başkanlığına bildirir.”

“b) Öğrenci, bir dersteki harf notuna, dersin harf notunun ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde, ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurup itiraz edebilir.

c) Bölüm başkanlığı itirazı öğretim üyesine iletir. Öğretim üyesi, öğrencinin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek, öğrencinin itirazını 5 iş günü içinde değerlendirir, sonucu bölüm başkanlığına bildirir.”

“ç) Eğer varsa not değişikliği veya düzeltmeler ilgili fakülte dekanlığına iletilir ve fakülte yönetim kurulunda karara bağlanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “final” ibaresi “yarıyıl sonu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş gün” ibaresi “5 iş günü” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ve sınavı müteakip üç gün içinde” ibaresi “ve sınav tarihinden itibaren 5 iş günü içinde” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bütünleme sınavı olan dersler için yarıyıl sonu sınavının mazeret sınavı yoktur.”

“(4) Bütünleme sınavı olmayan derslerin yarıyıl sonu sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyen ve sınav tarihinden itibaren 5 iş günü içinde ilgili dekanlığa mazeretlerini bildiren öğrencilerden mazeretleri ilgili fakülte yönetim kurulunca uygun görülenler, fakülte yönetim kurulunun ilan edeceği tarihte yapılacak mazeret sınavına girebilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “herhangi bir yarıyıl sonunda,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrenciler FF, NA ve U notu aldıkları tüm dersleri tekrar etmek zorundadır.”

“(3) Öğrenciler FF, NA veya U notu aldıkları dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamak zorundadırlar. Ancak öğrencilerin bulundukları yarıyıldaki diğer dersler ile çakışmalar ve eğitim planlarında ilerlemeleri göz önünde bulundurularak, danışmanlarının uygun görmesi durumunda ders tekrarı bir sonraki yarıyıla veya yaz döneminde alınmak üzere ertelenebilir.

(4) Öğrenci, dersi tekrar etmesi halinde önceki notu NA veya U ise derse ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Diğer notlar için öğrenci devam şartı hariç ders bilgi formunda belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Staj, laboratuvar, proje ve bitirme çalışması gibi dersler için ise ders tekrar alındığında öğrenci derse ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(5) Seçmeli bir dersin tekrarlanması durumunda, o dersin bulunduğu seçmeli ders havuzundan başka bir ders seçilebilir.

(6) Tekrarlanması gereken ders öğretim planından çıkarılmış bir ders ise, öğrenciler bölümlerince uygun görülen başka bir dersi alırlar. Bu durumlarda öğrenciler yeni alınan derse ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.”

“(7) Tekrar edilen dersler için son alınan notlar geçerlidir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Tek ders sınavı ilgili programın öğretim planında staj dersleri dışında var olan derslerden biri hariç hepsini tamamlamış olan öğrencilerin başarısız olduğu ders için girebileceği bir sınavdır.

(2) Tek dersi kalan öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları halinde ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla tek ders sınavına girebilir. Tek dersi kalan öğrenci sınırsız tek ders sınav hakkından yararlanır.

(3) Tek ders sınavı akademik takvimde belirtilen zamanda yapılır ve sınav sonucu akademik takvimde belirtilen zamanda ilan edilir.

(4) Tek ders sınavına girilen dersin yarıyıl sonu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Bu sınavda başarılı olmak için en az CC notu almış olmak gerekir.”

“(6) Proje, laboratuvar, bitirme çalışması ve staj derslerinde tek ders sınav hakkı kullanılmaz.”

“(7) Azami öğretim süresi sonundaki sınav hakları için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Dersten çekilme

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Son notu W (Dersten çekilme) olan öğrenciler ders tekrarı yapmak zorundadır.”

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/10/2017

30211