5 Ekim 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30909

YÖNETMELİK

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünden:

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünde görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanını,

b) Kurum: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünü,

ifade eder.

En üst disiplin amiri

MADDE 5 – (1) Başkan, Kurumda görev yapan personelin en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla, haiz bulunduğu uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezası vermeye ilişkin bütün yetkilerini her derecedeki personel hakkında doğrudan kullanabilir.

Disiplin amirleri

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 7 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

Ek-1 Sayılı Cetvel

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Disiplin Amirleri Cetveli

 

Personelin Unvanı

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

Ar-Ge Koordinatörü, İş Geliştirme ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörü, Destek Hizmetleri Koordinatörü

Başkan

 

Hukuk Müşaviri

Başkan

 

Ar-Ge Koordinatörlüğünde görevli personel

Ar-Ge Koordinatörü

Başkan

İş Geliştirme ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğünde görevli personel

İş Geliştirme ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörü

Başkan

Destek Hizmetleri Koordinatörlüğünde görevli personel

Destek Hizmetleri Koordinatörü

Başkan