3 Ekim 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30907

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI OYUN VE

OYUNCAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/9/2015 tarihli ve 29466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Oyun ve Oyuncakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.