2 Ekim 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30906

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Bir ders kurulu sınavında, o kurulda yer alan tüm anabilim ve bilim dalı konularından elde edilen puanların toplamı ile varsa probleme dayalı öğretim (PDÖ), proje dersi ve mesleki becerilerin değerlendirme notu toplamı, o ders kurulu sınav notunu belirler. O ders kurullarında yer alan anabilim, bilim dalı konuları ve mesleki beceriler, öğretimde, kendilerine düşen pay oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ayrıca Fakülte Kurulu her yılın başında PDÖ değerlendirme notunun ders kurulu sınav notu içerisindeki ağırlığını belirler. Ders kurulu sınavı, yılsonu genel sınavı ya da yılsonu bütünleme sınavlarında öğrenci sınav dalları konularından bir veya birkaçının teorik ve pratik sınavlarından ayrı ayrı olmak üzere, % 50’nin altında puan alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.”

“ç) Yıl sonu genel sınavından muaf olan öğrencilerin yıl sonu başarı notu, ağırlıklı ders kurulu notlarının toplamından oluşur. Muafiyet kazanamayan öğrenciler ile muaf olduğu halde yılsonu sınavına giren öğrencilerin yıl sonu başarı notu; ağırlıklı ders kurulları ortalama notunun % 60’ı ile yıl sonu genel sınavında alınan notun % 40’ının toplamının verdiği rakama karşılık olan nottur. Dönem sonu final sınavına girecek öğrenciler dönem sonu final sınavında en az 50 puan almak zorundadırlar. Bütünlemeye kalan öğrencilerin yılsonu başarı notu hesaplanırken, yılsonu genel sınavından alınan not yerine yıl sonu bütünleme sınavından alınan not esas kabul edilir. Dönem sonu bütünleme sınavında, dönem sonu final sınavındaki hükümler uygulanır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için yıl sonu başarı notunun en az 60 olması şarttır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2017

30136

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/7/2018

30477