2 Ekim 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30906

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin İkinci Bölüm başlığı “Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları” olarak değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak.

b) Başta Üniversiteye bağlı birimler olmak üzere, kamu ve özel kurumların talepleri doğrultusunda eğitim vermek, sınav hazırlamak ve/veya uygulamak, ölçme-değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

c) Araştırma yapmak, araştırmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel etkinlikler düzenlemek ve/veya desteklemek, Üniversite akademik personelinin bilimsel etkinliklere katılımına destek olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına yönelik ölçme-değerlendirme ve sınav hizmeti vermek.

f) Üniversite adına düzenlenecek olan sınav etkinliklerini yerine getirmek veya koordinasyonunu ve kontrolünü üstlenmek.

g) Merkez faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için internet sitesi kurmak, sınav katılımcıları ve sınav hazırlayıcılarına yönelik olarak bilgilendirici, açıklayıcı, basılı veya elektronik kitap, kitapçık, kılavuz, makale ve raporlar hazırlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara soru ve/veya test hazırlamak.

h) Bilgisayar ortamında test uygulamalarının yapılabilmesi için sınav salonları oluşturmak, bu salonların güvenliğini sağlamak.

ı) Kamuya yönelik ve talepleri doğrultusunda kamu kurum, kuruluşları ile özel sektör kuruluşları için sınavlar planlamak, uygulamak, puanlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve verilerini çözümlemek.

i) Ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, konferans, panel ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek ve/veya desteklemek.

j) Üniversite akademik personelinin bilimsel etkinliklere katılımına destek olmak.

k) Eğitim ve ölçme-değerlendirme alanında bilgisayar ya da web tabanlı yazılımlar geliştirmek.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/8/2017

30157