2 Ekim 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30906

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkez (AKAUAM): Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aileyle ilgili her alanda araştırma yapmak, kadının değerinin ve durumunun geliştirilmesiyle ilgi çalışmalar yapan birimlerle işbirliği içinde bulunmak; kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek, özel ya da resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda önerilen projeler ile araştırma projelerini desteklemek ve yürütmektir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki ve politik konular ile çalışma hayatı, sağlık konuları, toplumsal cinsiyet, kadın ve aileyle ilgili konularda açık ve uzaktan öğretim sistemini kullanarak yaşam boyu eğitime katkı sağlamak,”

“c) Yapılan araştırmalar ve Merkezdeki akademik kadronun uzmanlık alanları doğrultusunda, kadın ve aileyle ilgili öneriler geliştirmek ve bu çözüm önerilerini ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşmak,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Üniversitenin kadın ve aile konusunda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından en az üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2010

27671