1 Ekim 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30905

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/9/2018 tarihli ve 30544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrencinin seçtiği derslerde çakışma olmaması gerekir. Ancak devam şartı yerine getirilerek başarısız olunan derslerden, Senato tarafından belirlenen derslerin tekrarı durumunda bu şart aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Devam şartı yerine getirilerek başarısız olunan (NA ve W notu hariç) derslerin tekrarı durumunda, Senatonun belirlediği dersler için devam şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2018

30544

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/4/2019

30744