28 Eylül 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30902

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amaçları; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumluları: Merkezin birim sorumlularını,

b) Çalışma birimi: Merkezin laboratuvar çalışma birimlerini,

c) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

f) Yönetim kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ulusal ve uluslararası alanda kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda araştırma ve uygulamaların takip edilmesi, bu alanda yeni teknolojilerin incelenmesi, uygulanması, bilimsel araştırmaların yapılması, alt yapının ve işleyişinin hazırlanması, hücrelerin işlenmesi, çoğaltılması, saklanması, çözülmesi, hücresel tedaviler ile ilgili ürüne yönelik çalışmalar yapılması, ayrıca hücre ve kök hücre alanında ulusal ve uluslararası platformda eğitim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesidir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hücre ve kök hücre araştırmaları ile ilgili her konuda çok disiplinli araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulama alanına aktarılmasına katılmak ve desteklemek.

b) Araştırma ve geliştirme çalışmaları için ulusal ve uluslararası araştırma ve eğitim kuruluşları ile iletişim ağı oluşturmak.

c) Çalışmaları daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak etmek.

ç) Araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek, faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca ortaya konan bilimsel gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla arşiv oluşturmak.

d) Çalışma verilerini ve sonuçlarını uygun yöntemlerle yayımlamak.

e) Ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek bilimsel çalışmaları teşvik etmek.

f) Kök hücre ve hücresel tedaviler kapsamında yer alan hastalıklar konusunda toplumun aydınlatılmasını, hasta, aile ve toplum üzerinde meydana getirdiği sosyal ve ekonomik sorunların tespit edilmesini, çözüme yönelik projeler geliştirilmesini ve sonuçların yazılı ve görsel basın organlarında programlar yapılarak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal/uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak, ihtiyaç ve talep halinde inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, veri ve hücre bankacılığı ve benzeri hizmetler vermek.

ğ) Üniversite ve diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği yapmak ve projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

h) Merkezin işlevsel alanlarında biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından bir tanesi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yapmak.

e) Merkez birimlerinin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek, birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

g) Uygulama ve araştırma projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere ilgili birimlere sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil en az üç, en fazla yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışında diğer üyeler, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin aylıklı ve tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Boşalan üyeliklerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır.  Gerekli durumlarda Müdürün ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

(3) Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

ç) Merkezde görev yapacak öğretim elemanlarının görevlendirilmesini teklif etmek ve eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.

d) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.

e) Merkezin bütçesini hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri, birim sorumluları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin farklı etkinliklerini yürütmek için Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde, kök hücre, hücre kültürü, moleküler genetik, rejeneratif biyoloji, biyoinformatik ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak üzere çalışma birimleri oluşturulabilir.

(2) Çalışma birim sorumluları, ilgili birim branşında lisansüstü derecesi veya uzmanlık eğitimi almış kişiler arasından Müdürün teklif ettiği kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

(3) Birim sorumluları, biriminin ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve Müdürlüğe bildirir. Müdür çalışma gruplarının etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.