28 Eylül 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30902

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2005 tarihli ve 25926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 9 uncu ve 19 uncu bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın 27 nci bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Akademik yıl (eğitim-öğretim yılı): Güz Yarıyılı ve Bahar Yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşan süreyi ve her yarıyıl; kayıt, kayıt yenileme ve genel sınav süreleri hariç en az on dört haftayı,”

“Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği derslerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve Üniversite tarafından ilan edilen süre içinde istenen belgeler ile kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptıramayan aday hakkını kaybeder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenciye bir öğrenci kimlik kartı verilir. Üniversiteden ilişiği kesilen veya mezun olan öğrenciden bu kart ilgili akademik birim tarafından geri alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınav hakkı, ilgili yarıyıl veya yılda alınan ders veya derslerden genel sınava girme hakkı elde edilen ancak, genel sınavlarda başarısız olunan dersler ile genel sınava girme koşulu yerine getirildiği halde sınavına girilemeyen dersler için kullanılabilir. Bu sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili birimlerce hazırlanan programdaki gün, saat ve yerde yapılır. Sonuçlar sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde ilan edilir. Genel sınavlarda uygulanan başarı şartları bütünleme sınavlarında da aynen uygulanır. Bütünleme sınav notunun başarı notuna etki oranı, genel sınav notunun başarı notuna etki oranı ile aynıdır. Bütünleme sınav notu genel sınav notu yerine kullanılır. Şartlı geçiş hakkından faydalanılarak başarılı olunan dersler ile notu yükseltilmek istenen dersler için bütünleme sınav hakkı kullanılabilir. Ancak bu durumda en son girilen sınavın notu geçerli olur. Şartlı geçilen ve/veya notu yükseltilmek istenen dersten bütünleme sınavına girmek isteyen öğrenci bu talebini akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden bildirir. Öğrenci seçtiği ders/derslerin bütünleme sınavına girmez ise bu durumda en son girilen sınavın notu geçerli olur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlardan alınan puanlar 100 üzerinden değerlendirilerek başarı puanı belirlenir. Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu o derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonunda yapılan genel sınavlarda sağlanan notun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içinde yapılan çalışmalar; ders ve uygulamalarda devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardır. Öğrencinin yarıyıl içi başarı notunun belirlenmesinde, bu çalışmalar akademik takvimde belirlenen yarıyılın son haftasında belirli oranda ara sınav ile birlikte değerlendirilebilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 40 en çok % 60 olabilir. Yarıyıl içi başarı notunun ve genel sınavın başarı notuna etki oranları ve öğrencinin başarılı sayılması için yarıyıl içi çalışmaların uygulama şekli, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur.

Başarı notunun ölçme ve değerlendirmesi Niğde Ömer Halisdemir Ön Lisans ve Lisans Programları Başarı Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesine göre yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 32 – NA, FF, FD notlarından biri alınan ve DD veya DC notu alınıp yarıyıl akademik ortalaması 2,00’ın altında kaldığından başarılı olunamayan dersler, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar alınmak zorundadır.

Seçmeli dersin/derslerin devamını alıp başarısız olan öğrencilere istedikleri takdirde başarısız oldukları seçmeli ders yerine devam almak koşulu ile başka bir seçmeli ders alma veya başarısız oldukları ders/derslerden ara ve genel sınav hakkı verilir. Sınavlar dersin ilgili dönemindeki akademik takvime uygun olarak yapılır. Devamsız başarısız öğrenciler ise başarısız oldukları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli dersi alır, öğrenciler başka bir seçmeli ders almadıkça ders üzerinden silinmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 35 – Öğrencinin bizzat yazılı olarak istemesi halinde kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya ilgili dekanlık/müdürlük tarafından kesilir. Kayıt sildirmek isteyen öğrenci, öğrenci kimlik kartını iade eder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Yukardaki sayılan haller dışında ilgili Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer mazeretler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Üniversitedeki dersleri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite öğrencileri, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, ilgili yönetim kurulu kararıyla, özel öğrenci olarak bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler aldıkları ders/dersler için bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, dersi açan birimin o yarıyıl için belirlenen katkı payını öderler.”

“Engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine göre yürütülür.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.