26 Eylül 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30900

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Okan Üniversitesi Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin organizasyonunu, çalışma alanlarını, yönetim organlarını ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Okan Üniversitesi Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Okan Üniversitesi Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak. Onkoloji alanında yaptığı çalışmalarla Üniversitenin tıp fakültesi öğrencilerine ve öğretim üyelerine destek vermek.

b) Bilimsel çalışmalar temelinde tanı ve tedavi hizmetleri vermek.

c) Üniversite ve diğer üniversitelerle araştırma fonu yönetimleriyle iş birliği yapmak ve projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve iş birliği yapmak.

d) Sertifika programları yürütmek, Merkezin alanına giren konularda danışmanlık yapmak, tez çalışmalarını desteklemek.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ve teorik ve uygulamalı kurs programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Rektör tarafından Üniversitenin tıp fakültesi kanser tedavileri, araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün önerisiyle Rektör en çok iki yardımcı görevlendirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Faaliyet grupları arasında koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin ve Merkeze bağlı laboratuvarların ve burada çalışan personelin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunmak.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür yardımcısı, Müdüre karşı sorumlu olarak Merkezin işlerini yürütür ve Müdürün kurum dışında olduğu zamanlarda ona vekalet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkezin Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün ilgili anabilim dalları öğretim üyeleri arasından belirleyeceği adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanından oluşur. Üyeler üç yıllık süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantılara katılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında en az iki ayda bir kez toplanarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekten sorumludur:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışma esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Sempozyum, konferans, kurs ve toplumsal eğitim faaliyetleri planlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.