25 Eylül 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30899

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/10/2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Merkezi puana göre yatay geçiş kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, ilgili yarıyılın katkı payı veya öğrenim ücretini kayıt yenileme sürelerinde yatırdıktan sonra dersini seçerek onaylar. Mazereti nedeniyle süresi içerisinde ders kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için; müracaatın yazılı olarak genel akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt müracaat süresi içerisinde meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına yazılı olarak yapılması gerekir. Mazeretin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrencinin ders kayıt işlemleri, genel akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt süreleri içerisinde kendisi veya resmî vekâletname verdiği kişi tarafından yapılır.”

“(6) Kayıt yenilemelerini tamamlamış olan öğrenciler, ders ekleme-silme işlemlerini akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde yapmak zorundadırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edilmesini izleyen ilk üç iş günü içinde, maddi hata gerekçesi ile meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve maddi hata tespit edilmesi halinde not düzeltilmesi, ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. Sınavı yapılan dersi veren öğretim elemanının raporlu olması, vefatı veya Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi halinde, ilgili dersi daha önce veren öğretim elemanı, yoksa aynı dersi veren ve bölüm başkanlığının teklifi ve dekanlık tarafından görevlendirilecek başka bir öğretim elemanı, o da yoksa söz konusu dersin açıldığı bölüm başkanlığının teklifi ve dekanlığın onayıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından itiraz değerlendirilir, ilgili öğretim elemanının ya da komisyonun takdir ettiği not yönetim kurulu kararıyla ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrencilere, üst üste en fazla iki yarıyıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla kadar akademik izin verilebilir. Üniversiteye yerleşen yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversite bünyesindeki TÖMER’de eğitim gördükleri sürelerde, birim yönetim kurulu kararıyla azami 2 yarıyıl akademik izinli sayılır ve akademik izinli olduğu süreler, bu maddedeki süre kısıtlamasının dışında değerlendirilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/10/20117

30212

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/6/2018

30461

2-

9/11/2018

30590