24 Eylül 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30898

YÖNETMELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2015 tarihli ve 29353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Denetimin doğrudan DSİ tarafından yapılması durumunda; DSİ, işin niteliğine göre inşaat, kalite kontrol ve laboratuvar, jeoteknik, harita, hidro-mekanik/elektro-mekanik işlerin denetimlerinde EK-9’da yer alan tabloya uygun olarak görevlendirilecek mühendis ve yardımcı teknik personel sayısını ve hangi aylarda görevlendirileceklerini yatırımcı tarafından sunulan ve DSİ tarafından onaylanan iş programına/revize iş programlarına uygun olarak belirler. DSİ’nin büro ve şantiyede yapacağı denetim hizmetlerinin aylık bedeli, denetim işinde görevlendirilecek teknik personelin aylık maaş ve ücret bordrolarında belirtilen tahakkuk toplamına; teknik personelin şantiyeye ulaşımını sağlayacak olan araç/araçlara ait giderler için DSİ’ce aylık olarak düzenlenip ödenen hakedişlerdeki tahakkuk tutarı ile DSİ Genel Müdürlüğünün ilgili ihtisas birimlerinden işte yapılacak inceleme ve denetimlere katılacak görevli personelin ulaşım, konaklama ve harcırah giderleri tutarı eklenmek sureti ile belirlenir. Bu bedel, yatırımcı tarafından denetim faaliyeti süresince her ayın on beşinde DSİ’nin resmi kurumsal bütçe hesabına yatırılır. Denetim faaliyeti EK-3’te yer alan protokolün imzalandığı tarihte başlar ve işin geçici kabulünün yapıldığı tarihte son bulur. Başlangıç ve bitiş ayları için ödenecek denetim bedeli aylık toplam bedel üzerinden çalışılan gün sayısına göre doğru orantı yapılmak sureti ile yatırımcıdan tahsil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Denetimi DSİ tarafından yapılan su yapıları

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 15/5/2018 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasındaki dönemde su yapılarının denetiminin DSİ tarafından yapılması durumunda; denetim hizmeti bedeli, 7 nci maddenin sekizinci fıkrası uyarınca yatırımcıdan tahsil edilir.

(2) 15/5/2018 tarihinden önce EK-3’te yer alan protokol imzalanarak DSİ tarafından denetim hizmeti verilen işlerde, bu tarihten önce tahsil edilmiş olan denetim hizmet bedelleri hakkında herhangi bir mahsup veya iade işlemi yapılmaz. 15/5/2018 tarihinden önce EK-3’te yer alan protokol imzalandığı halde denetim hizmet bedeli hiç ödenmeyen veya kısmen ödenen alacakların kalan tutarı, 15/5/2018 tarihinden önce imzalanmış olan EK-3’te yer alan protokol hükümlerine göre yatırımcıdan tahsil edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 Protokol Taslağının 2.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.1 - Yatırımcı, denetim işinde görevlendirilecek teknik personelin aylık maaş ve ücret bordrolarında belirtilen tahakkuk toplamına; teknik personelin şantiyeye ulaşımını sağlayacak olan araç/araçlara ait giderler için DSİ’ce aylık olarak düzenlenip ödenen hakedişlerdeki tahakkuk tutarı ile DSİ Genel Müdürlüğünün ilgili ihtisas birimlerinden işte yapılacak inceleme ve denetimlere katılacak görevli personelin ulaşım, konaklama ve harcırah giderleri tutarı eklenerek bulunan denetim bedelini, denetim faaliyeti süresince her ayın on beşinde DSİ’nin resmi kurumsal bütçe hesabına yatırır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe EK-8’den sonra gelmek üzere aşağıdaki EK-9 eklenmiştir.

 

 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/5/2015

29353