23 Eylül 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30897

YÖNETMELİK

Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Teknik Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Bütünleşik doktora: Üstün başarılı öğrencinin doktora programına lisans derecesi ile başvurmasına imkan sağlayan, yüksek lisans ve doktora programlarını birleştiren programı,

ç) Dönem/uygulama projesi: Tezsiz yüksek lisans programlarında, bir yarıyıl süreli, araştırılan/incelenen bilimsel bir konunun yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor şeklinde verilen dersi,

d) EABD: Enstitü ana bilim dalını,

e) EABD başkanı: Enstitü ana bilim dalı başkanını,

f) EABD başkanlığı: EABD başkanı ve başkan yardımcılarından oluşan yönetim birimini,

g) EABD kurulu: EABD başkanı, başkan yardımcıları ve bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu; tek bilim dalı bulunan bir EABD’de ise EABD başkanının başkanlığında, o EABD’deki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü: Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim ve öğretim programları bulunan EABD başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Kredi: Haftalık teorik bir ders saati veya iki saat uygulama/laboratuvar ve benzeri pratik çalışma yükünü,

k) Lisansüstü eğitim ve öğretim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarındaki eğitim ve öğretimi,

l) Öğretim üyesi: Üniversitede görev yapan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörü,

m) Öğrenci: Enstitüde kayıtlı öğrenciyi,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

o) Program: Enstitü ana bilim dalında, öğrencilerin kabul edildiği, belirli sayıda ve belirli içerikte kredili ve kredisiz dersler ile doktora yeterlik, proje/tez ve uygulamalarından oluşan yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik eğitim-öğretim programını,

ö) Rektörlük: Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

p) Seminer: Öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

r) Senato: Konya Teknik Üniversitesi Senatosunu,

s) TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ş) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,

t) Yurt dışından gelen öğrenci: Yabancı uyruklu veya lisans/lisansüstü eğitim ve öğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Lisansüstü program açılması

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar, EABD kurulunun görüşünü almak suretiyle EABD başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılabilir. Bir EABD’de, o EABD’den farklı ad taşıyan lisansüstü programlar açılabileceği gibi, ulusal ve/veya uluslararası ortak lisansüstü programlar ile yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan lisansüstü programlar da bu fıkra hükümleri çerçevesinde açılabilir.

(2) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programlar ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da açılabilir. İkinci öğretim tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında ödenecek öğrenim ücreti ilgili mevzuata göre belirlenir. Doktora programı ikinci öğretim olarak açılamaz.

(3) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli ve Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi

MADDE 5 – (1) Bir lisansüstü programın kontenjanı, EABD kurulunun teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

İlan, başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, öğrenci kontenjanları ve diğer hususlar Rektörlük tarafından ilan edilir. Adayların başvuru işlemleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime göre yapılır.

(2) Adaylar, lisansüstü programlar için başvurularını Enstitü Müdürlüğüne yapar. Başvuru için ilanda istenilen belgeler, eksiksiz olarak ve belirtilen süre içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Başvuru sırasında beyan edilen bilgi ve belgelerin eksik  veya doğru çıkmaması durumunda adayın başvurusu iptal edilir.

(3) EABD kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla, lisansüstü programlara başvuracak adayların başvuru için gerekli olan asgari ALES puanı, asgari lisans/yüksek lisans mezuniyeti notu ve asgari yabancı dil puanı yeniden belirlenebilir, mezun oldukları lisans/yüksek lisans programının türüne ilişkin ek şartlar getirilebilir ve adaylardan başvuruda bulundukları programın niteliklerinin gerektirdiği ek şart, bilgi ve belgeler talep edilebilir.

(4) Lisansüstü programlara; adayların lisans veya yüksek lisans mezuniyeti notu, ALES puanları ve yazılı bilim sınavı sonuçları birlikte değerlendirilerek ilan edilen kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilir.

(5) ALES yerine geçen ulusal veya uluslararası sınavlardan alınan puanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde dönüşüm yapılarak ALES puanı yerine dikkate alınır.

(6) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak lisansüstü programlara başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir.

(7) Yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan bir programa başvuran adaylar, yazılı bilim sınavına o programın eğitim ve öğretim dilinde alınır.

(8) Başvurularda kullanılan belgeler için Yükseköğretim Kurulunun belirlediği geçerlilik süreleri dikkate alınır. Geçerlilik süresinin belirlenemediği belgeler için Enstitü Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

(9) Aday, lisansüstü giriş sınav sonucu açıklandığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav notunun maddi hata yönünden incelenmesini isteyerek itiraz edebilir. Bu itiraz, Enstitü Müdürü veya müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili EABD başkanı veya yardımcısı ve o ana bilim dalındaki bir öğretim üyesinin katıldığı komisyon tarafından incelenir. Komisyon maddi hata tespit ettiği takdirde, bu hata Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla düzeltilir ve karar adaya bildirilir.

Kayıt

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan adayların listesi, Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Aday kayıt işlemleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime göre yapılır. Kayıt hakkı kazanan aday, ilanda yazılı belgeler ile ilanda belirtilen süre içerisinde başvurduğu programa şahsen veya noter vekaletnamesine sahip vekili aracılığıyla kayıt yaptırabilir.

(2) Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanlarda açık olması durumunda, açık kalan kontenjan sayısı kadar olmak üzere, varsa yedek listeden sıra ile kayıt süresi içerisinde adaylar, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noter vekâletnamesine sahip vekiller aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Yurt dışından gelen öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yurt dışından gelen adayın mezun olduğu programa ait lisans/yüksek lisans diploması, not durum belgesi, aldığı dersler ve varsa referans mektubu ile vekaletnamesi ve diğer kişisel bilgi ve belgeleri, başvurduğu programın EABD kurulu tarafından incelenir. EABD kurulu tarafından durumu uygun görülen aday, EABD başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile programa kabul edilebilir. Yurt dışından gelen aday için EABD başkanlığı isterse, karşılıklı görüşme talep edebilir. Aday talep edilmesi halinde görüşmeye katılmak zorundadır.

(2) ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci kabulü yapılan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aday, yurt dışından gelen öğrenci statüsünde başvuruda bulunamaz.

(3) Aday başvuru ve kayıt işlemleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime göre yapılır. Kayıt hakkı kazanan aday, ilanda yazılı belgeler ile ilanda belirtilen süre içerisinde, başvurduğu programa şahsen veya noter/büyükelçilik vekaletnamesine sahip vekili aracılığıyla kayıt yaptırabilir.

(4) Yurt dışından gelen öğrencinin, yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan bir programa başvuru yapabilmesi için Senato tarafından belirlenen geçerli yabancı dil belgesine ve asgari yabancı dil puanına sahip olması gerekir.

(5) Yurt dışından gelen öğrencinin kabul edildiği Türkçe eğitim ve öğretim yapılan bir programda, derslere başlayabilmesi için Senato tarafından belirlenen, Üniversitenin veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin TÖMER’lerinden alınmış veya Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliği kabul edilen Türkçe dil bilgisi seviyesini gösterir belgeye ve geçer puana sahip olması gerekir. Türkçe dil bilgisi seviyesini gösterir belgeyi getiremeyen aday hazırlık sınıfına kaydedilir. Kayıttan sonra Senato tarafından belirlenen Türkçe dil bilgisi seviyesini gösterir geçer puana sahip belgeyi, programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeyen yabancı uyruklu öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(6) Eğitim ve öğretim dili Türkçe olan lisans/lisansüstü programdan mezun olmuş yabancı uyruklu adaydan Türkçe dil bilgisi seviyesini gösterir belge istenmez.

 Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Lisans/yüksek lisans programı mezunu olan aday, talep etmesi halinde, EABD başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci olarak ders almak isteyen aday, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat eder.

(2) Özel öğrencilik başvurusu kabul edilen aday, o yıl için belirlenen ders veya kredi başına öğrenim ücretini ödedikten sonra özel öğrenci statüsünü kazanır. Özel öğrenciye, talep etmesi halinde Enstitü Müdürlüğü tarafından aldığı ders/dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir.

(3) Özel öğrencinin kaydolduğu ders/dersleri bırakmak istemesi halinde, o ders/dersler için ödediği öğrenim ücreti iade edilmez. Özel öğrenci; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda yürürlükte olan mevzuata tabidir.

(4) Özel öğrencilik statüsü, bir lisansüstü programda doğrudan derece elde etmeye yönelik değildir ve süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenci, derslere devam ve sınavlara girmek dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Herhangi bir lisansüstü programa yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulünde adayda;

a) Herhangi bir lisansüstü programda en az bir yarıyıl ders almış olması,

b) Başvurduğu lisansüstü programın eğitim ve öğretim planında belirtilen dersler ve diğer faaliyetlerde her yarıyıl için sağlaması gerekli en az 30 AKTS değerindeki etkinliği sağlaması,

c) Adayın yatay geçiş için başvurduğu yarıyıl itibarıyla ile dönem kaybının ve başarısız ders ve faaliyetinin olmaması,

şartları aranır.

(2) Birinci fıkrada yer alan başvuru şartlarını sağlayan adayın yatay geçiş için gerekli belgelerle birlikte akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile başvurması gerekir. Aday, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Enstitüde yürütülen aynı statüdeki lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.

(3) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adaydan, kayıtlı olduğu lisansüstü programa öğrencilik hakkını kazandığı dönemde Enstitüde ilan edilen lisansüstü öğrenci kabul şartlarını sağlaması istenir.

(4) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, yatay geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrenciye EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(5) Öğrencinin kabul edildiği programda hangi ders/dersleri alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Yatay geçiş yapan öğrenciye, geldiği programda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa bile EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yeni ders/dersler verilebilir.

(6) Tezli yüksek lisans öğrencisinin bütünleşik doktora programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilmesi için ikinci yarıyıl sonunda Enstitü Müdürlüğüne başvurması ve aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:

a) Başvurduğu programın puan türünden en az 80,00 ALES puanı almış olması.

b) Lisans programı mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 3,50 olması.

c) İkinci yarıyıl sonu itibarıyla en az yedi ders ve yirmi bir kredilik ders yükümlülüğünü tamamlamış olması.

ç) Yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,50 olması.

d) Doktora programına giriş için aranan yabancı dil türü ve puan şartını sağlamış olması.

(7) Bütünleşik doktora programı öğrencisi, öğreniminin herhangi bir aşamasında, isteği halinde aynı EABD’de yürütülen tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin tezli yüksek lisans programına intibakı, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelerden öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Diğer üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Üniversiteye lisansüstü eğitim ve öğretim görmek için gönderilen araştırma görevlisi, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda sınav ve değerlendirme yapılmaksızın başvurdukları lisansüstü programa kaydedilir ve o programın EABD’sinde görevlendirilir.

Danışman atanması

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programa kabul edilen öğrenciye, öncelik ana bilim dalı öğretim üyelerine verilmek kaydıyla, Üniversite kadrosunda bulunan aynı veya yakın uzmanlık alanına sahip olan bir öğretim üyesi, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile danışman olarak atanır. Tezsiz yüksek lisans programlarında Üniversitede görevli doktoralı öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilirler.

(2) Danışman, öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim elemanıdır. EABD kurulu, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, öğretim elemanlarının hali hazırdaki danışmanı olduğu öğrenci sayılarını da dikkate alarak her bir öğrenci için üç danışman adayı teklifinde bulunur. Enstitü Müdürlüğü, EABD kurulundan gelen teklifi de dikkate alarak danışman atamalarını ders kayıt dönemi başlamadan önce Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirir.

(3) Öğretim üyelerinin tezli yüksek lisans programlarında danışman olarak atanabilmesi için en az iki yarıyıl lisans programında ders vermiş olması gerekir. Doktora programlarında danışman olarak atanacak öğretim üyelerinin en az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması ve en az bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlatmış olması gerekir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda yüksek lisans öğrencileri için danışmanın ve EABD kurulunun, doktora öğrencileri için ise tez izleme komitesinin teklifi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden aynı usulle atanabilir.

(5) Herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren durumlarda öğrenciye ilk defa danışman atanması için izlenen süreç uygulanarak yeni bir danışman atanır. Yeni danışman atanıncaya kadar danışmansız kalan öğrenciye, EABD başkanı danışmanlık yapar.

(6) Danışman değişikliği başvurusu EABD başkanlığına yapılır. EABD başkanlığı danışman değişikliği talebini uygun görürse yeni danışman teklifini EABD kurulu görüşü ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne yapar. Enstitü Müdürlüğü, bu teklifi dikkate alarak öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yeni bir danışman atayabilir.

 Kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programda kayıtlı öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ödeyerek Enstitü Müdürlüğünün belirleyeceği esaslar çerçevesinde ders kaydını yapmak ve dönem kaydını yenilemek zorundadır.

(2) Belirlenen süre içerisinde ders kaydını yapmayan ve kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıldaki ders/dersleri alamaz, seminer veremez, yeterlik sınavına giremez, tez önerisi veremez ve tez çalışması yapamaz. Bu süre kayıtlı olduğu lisansüstü program için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır. Kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt dondurma

MADDE 14 – (1) Eğitim ve öğretime devam edemeyecek olan ve mazeretini kanıtlayan belge ile Enstitü Müdürlüğüne başvuran öğrencinin mazereti yerinde görüldüğü takdirde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin kaydı mazereti süresince dondurulabilir. Kayıt dondurma süresi, azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(2) Kayıt dondurma işleminin yapılabilmesi için hastalık ve doğum raporlarının resmi/özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarından alınması; doğal afet ve benzeri durumların ise yerel mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yerinde bulunması gerekir.

Ders açma, ders seçimi, ders ekleme ve bırakma

MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim planları yarıyıllık olarak düzenlenir. Bir öğretim üyesi bir yarıyılda, tezli yüksek lisans ve doktora programlarının toplamında en fazla üç ders veya dokuz kredilik ders verebilir. Bir ders üç krediden fazla olamaz. Ön şart olan dersler ve zorunlu dersler her iki yarıyılda da açılabilir. Bir öğrenci, bir programda aynı öğretim üyesinden dokuz krediden fazla ders alamaz.

(2) Bir lisansüstü program için zorunlu ve/veya seçmeli derslerin açılması ile açılan dersler, seminer ve tez çalışmalarından oluşan eğitim ve öğretim planının yürürlüğe girmesi, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Kurulunun onayı ve Senatonun kararı ile gerçekleşir.

(3) Bir lisansüstü programın Enstitü Kurulu tarafından onaylanarak eğitim ve öğretim planında yer almış derslerinden bir yarıyılda hangilerinin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim elemanları tarafından verileceği EABD kurulunun teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Öğrenci, akademik takvimde öngörülen süre içerisinde eğitim ve öğretim planındaki o yarıyılda alacağı derslerini/uzmanlık alanı dersini/seminerini/tez çalışmasını danışmanı ile birlikte seçer. Ders kaydı danışmanın onayı ile geçerlilik kazanır.

(5) Tezli yüksek lisans programı öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Tezli yüksek lisans/doktora öğrencisi, danışmanın uygun görüşü ile Enstitüdeki farklı lisansüstü programlardan en fazla üç ders alabilir.

(7) Tezli yüksek lisans/doktora öğrencisi, danışmanın uygun görüşü, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarından da en fazla iki ders alabilir. Lisans derecesiyle kabul edilen bütünleşik doktora programı öğrencisi için ise bu şekilde alınan ders sayısı dördü geçemez.

(8) Öğrencinin talebi, danışmanın uygun görüşü, EABD başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile öğrenci, öğreniminin bir bölümüne ulusal veya uluslararası öğrenci değişim programı çerçevesinde başka bir üniversitede devam edebilir.

(9) Tezli yüksek lisans/doktora öğrencisi, lisansüstü eğitim ve öğretimi sırasında Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programında bu içerikte bir ders alan ve başarılı olan öğrencinin doktora programında bu içerikte bir ders alması zorunlu değildir.

(10) Lisansüstü programlardaki eğitim ve öğretim dili Türkçe’dir. Uluslararası ortak lisansüstü programlar ile yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan lisansüstü programlar ve uluslararası değişim programları öğrencileri için verilen dersler ve diğer faaliyetler yabancı dilde verilir.

(11) Öğrenci, toplam ders yükünün en az %50’sini kayıtlı olduğu programda açılan derslerden almak zorundadır.

İntibak işlemleri

MADDE 16 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde iken aldığı, ulusal/uluslararası değişim programlarında aldığı veya daha önceki bir lisansüstü programda aldığı ders/derslerin intibakları, öğrencinin talebi, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir.

(2) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı ve başarılı olduğu ders/derslerin intibakı işleminde intibakı yapılan derslerin sayısı/kredisi lisansüstü programda almakla yükümlü olduğu ders sayısının/kredisinin % 50’sini geçemez.

(3) İntibak işlemleri, yükseköğretim yeterlikler çerçevesi ilkelerine bağlı olarak gerçekleştirilir.

(4) İntibak yapılan derslere, 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan tablodaki harf notu karşılığı verilir. Notun yüzlük sistemde olması halinde söz konusu fıkrada yer alan tabloya göre harf notu dönüşümü yapılır.

(5) Üniversitenin herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı öğrencisinin özel öğrenci statüsünde aldığı ders/derslerin intibakı yapılmaz.

(6) İntibak belgelerinin değerlendirilebilmesi için geçmişe dönük intibak kabul süresi öğrencinin ilgili programla ilişiği kesildiği tarihten itibaren en fazla beş akademik yıldır. Değerlendirmeye alınan belgelerde yer alan bütün faaliyetler için intibak yapılabilir.

(7) İntibak işleminden sonra öğrencilik süresinde eksiltme yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri programından farklı alanlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanan öğrenciye danışman atanmaz. Bilimsel hazırlık programı öğrencisinin ders seçimi ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri bilimsel hazırlık programı öğrenciliği süresince kabul edildiği programının EABD başkanı tarafından yürütülür.

(3) Bütünleşik doktora programına, sadece o programla aynı alandaki lisans programından öğrenci kabul edilir ve bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABD başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik en fazla iki ders de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında bir öğrenciye en az on iki kredilik, en fazla yirmi dört kredilik ders verilebilir. Bu dersler haftalık ders programlarında birbirleriyle çakışmayacak şekilde belirlenir ve ön şart uygulanmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı öğrencisinin, lisans ve yüksek lisans programından aldığı derslerden en az başarılı sayılan harf notunu alması gerekir. Öğrencinin aldığı harf notu ve başarı durumu, EABD başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Bilimsel hazırlık programında aldığı derslerden başarı sağlayamayan öğrenciye,  başarısız ders/derslerin yerine başka ders aldırılamaz ve öğrencinin lisansüstü programla ilişiği kesilir.

(7) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süreler yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(8) Aynı EABD’de en fazla beş yıl öncesinde bilimsel hazırlık programı almış ve başarılı olmuş bir öğrenciye ikinci defa bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

(9) Bilimsel hazırlık programında; derslere devam, sınavlar, ders başarı notları, derslerden başarılı sayılma şartları ve diğer hususlarda, öğrencinin ders aldığı lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

Derslere devam, sınavlar ve başarı şartları

MADDE 18 – (1) Lisansüstü derslerin bir kredisi, teorik bölümünün haftalık bir saatinin veya uygulama/laboratuvar ve benzeri pratik bölümünün haftalık iki saatinin karşılığıdır. Lisansüstü derslerin AKTS kredileri ise ayrıca belirlenir.

(2) Bir öğrencinin genel ve bütünleme sınavına girebilmesi için dersin teorik bölümünün %70’ine, uygulama/laboratuvar ve benzeri pratik bölümünün %80’ine devam etmiş olması gerekir. Devamsız bir öğrencinin durumu genel sınavdan önce dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından otomasyon sistemine girilir.

(3) Lisansüstü programda her bir ders için en az bir genel/bütünleme sınavı yapılır. Gerekli görülen hallerde; ara sınav, ödev, kısa süreli sınav, laboratuvar ve benzeri pratik uygulamalar da yapılabilir. Bu sınav ve uygulamaların başarı notuna etkisi öğretim elemanı tarafından belirlenir. Dersin başarı notu, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından otomasyon sistemine girilir. Bu not, aşağıdaki tabloya göre harf notuna dönüştürülür.

 

      Yüzlük Sistemdeki Not Aralıkları         Başarı Notu         Harf Notu Karşılığı           Açıklaması

               90 - 100                                      4,00                             AA                         Başarılı

                85 - 89                                       3,50                              BA                         Başarılı

                80 - 84                                       3,00                              BB                         Başarılı

                75 - 79                                       2,50                              CB                         Başarılı

                70 - 74                                       2,00                              CC                         Yüksek Lisansta Başarılı

                                                                                                                                      Doktorada Başarısız

                60 - 69                                       1,50                              DC                         Başarısız

                50 - 59                                       1,00                             DD                         Başarısız

                 0 - 49                                        0,00                              FF                          Başarısız

                     0                                            0,00                               F                           Devamsız

                                                                     -                                  G                          Geçer

                                                                     -                                  K                           Kalır

(4) Bir öğrencinin lisansüstü programda ders dönemi için tanımlı azami süre içerisinde genel ağırlıklı not ortalamasının yüksek lisans programında en az 2,50; doktora programında en az 3,00 olması gerekir.

(5) Bütünleşik doktora programında öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasının ilk yarıyılda 1,50, diğer yarıyıllarda 2,00’nin altına düşmesi halinde, öğrencinin kaydı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla doğrudan ilgili tezli yüksek lisans programına aktarılır.

(6) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin şartları yerine getirmediği için genel/bütünleme sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciye (F) harf notu verilir. (F) harf notu, not ortalaması hesabında (FF) harf notu gibi işlem görür.

(7) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencinin çalışma performansı, her yarıyılın sonunda danışmanı tarafından başarılı (G) harf notu veya başarısız (K) harf notu olarak değerlendirilir ve otomasyon sistemine girilir. (G) ve (K) harf notları uzmanlık alan dersleri, seminer ve dönem/uygulama projesi için de kullanılır.

(8) Bir öğrencinin daha önce başarılı olduğu ve intibakı yapılarak muaf tutulduğu ders/derslerin durumu uygun bir kod ile transkriptinde belirtilir.

(9) Öğrenci, ders döneminde bir yarıyılda en fazla 45 AKTS ders alabilir.

(10) Başarısız olunan seçmeli dersler değiştirilebilir.  Bir öğrenci, ilk defa aldığı her derse devam etmek ve dersin devamını almak zorundadır.

(11) Asgari ders sayısı ve kredi şartını sağlamış ancak asgari krediden fazla ders almış olan öğrencinin başarısız olduğu ders/dersler, öğrencinin talebi ve danışmanının teklifiyle Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile öğrencinin transkriptinden çıkartılabilir.

(12) Danışman, tez aşamasındaki öğrencileri için mezuniyetine kadar her yarıyıl, uzmanlık alanı dersi adı altında haftada sekiz saat olacak şekilde ders açar. Öğrenciler, danışmanının kararı doğrultusunda bu derse kaydolmak ve başarmakla yükümlüdürler.

Not ortalaması

MADDE 19 – (1) Öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, öğrencinin o dersteki başarı notunun dersin AKTS kredisi ile çarpılmasıyla bulunur. Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalaması ise öğrencinin o yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının, o yarıyılda alınan derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren aldığı tüm dersler dikkate alınarak birinci fıkradaki yöntemle hesaplanır.

(3) Mezuniyet notu, öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla hesaplanan genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

Sınav notuna itiraz

MADDE 20 – (1) Ders başarı notu, yarıyıllar itibarıyla akademik takvimde belirtilen süre içerisinde dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından Enstitü otomasyonuna girilir. Not listesi ve her türlü sınav evrakı EABD başkanlığında iki yıl süre ile muhafaza edilir.

(2) Öğrenci, ders başarı notunun otomasyon sistemine giriliş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav notunun maddi hata yönünden incelenmesini isteyerek itiraz edebilir. Bu itiraz, bir Enstitü müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili EABD başkanı veya yardımcısı ve dersin sorumlu öğretim üyesi veya yokluğunda o ana bilim dalındaki bir öğretim üyesinin katıldığı komisyon tarafından incelenir. Komisyon maddi hata tespit ettiği takdirde, bu hata Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla düzeltilir. Verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde öğrenciye ve dersin sorumlusu öğretim elemanına bildirilir.

Kayıt silme/ilişik kesme

MADDE 21 – (1) Aşağıdaki hususlardan birinin gerçekleşmesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.

b) Lisansüstü programdan kaydının silinmesini yazılı olarak Enstitü Müdürlüğünden talep etmesi.

c) Lisansüstü programa ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen başarı şartlarını sağlayamaması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenci kabulü

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programına kabul edilebilme şartları şunlardır:

a) Adayın lisans derecesine sahip olması ve ilanda belirtilen süre içerisinde Enstitü Müdürlüğüne başvurması gerekir.

b) Adayın, ALES veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul edilen sınavda başvurduğu programın puan türünde en az 55,00 sınav puanına sahip olması gerekir.

c) Yazılı bilim sınavına alınacak adayların sayısı, Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla ilan edilen kontenjanın katları ile sınırlandırılabilir. Bu durumda yazılı bilim sınavına alınacak adayların belirlenmesinde ALES puanının %50’si ile lisans mezuniyeti notunun %50’sinin toplamı alınarak yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır.

(2) Yazılı bilim sınavını yapmak üzere EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen üç asıl ve iki yedek üyeden meydana gelen bir sınav jürisi oluşturulur. Jüri, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen yer, tarih ve saatte yazılı bilim sınavını yaparak sınav evrak ve sonuçlarını en geç iki iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne iletir.

(3) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayın başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyeti notunun %25’i, yazılı bilim sınavı notunun %25’inin toplamının alınmasıyla tespit edilir. Yazılı bilim sınavı notu 50,00’nin altında olan aday başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Gerekli görülen hallerde, ALES puanının başarı notuna katkısının oranı %50’den az olmamak şartıyla; ALES puanının, lisans mezuniyeti notunun, yazılı bilim sınavı notunun ve ilgili kurullar tarafından önerilmesi halinde getirilecek ek şartların,  başarı notuna katkılarının oranları Senato tarafından yeniden belirlenebilir.

(4) Adaylar, başarı notları en yüksekten başlanarak kontenjan dahilinde sıralanır ve bu sıralamaya göre programa kabul edilirler.

(5) Başarı notu hesaplanırken virgülden sonra iki hane esas alınır. Eşit başarı notuna sahip adayların sıralanmasında ALES puanı yüksek olana öncelik verilir. ALES puanının da eşit olması halinde lisans mezuniyeti notu yüksek olana öncelik verilir.

Ders yükü

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak şartı ile en az yedi ders ile seminer, uzmanlık alan dersleri, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi, tez önerisi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı eğitim ve öğretim planı, her bir eğitim ve öğretim yarıyılında 30 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla dört yarıyılda toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Süre

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlık programında geçen süre hariç, öğrencinin programa kayıt yaptırdığı yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın toplam dört yarıyıl olup, öğrenci programı azami altı yarıyılda tamamlamak zorundadır.

(2) Dört yarıyıl sonunda eğitim ve öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin belirlediği başarı şartlarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen veya asgari 120 AKTS kredisini sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Yüksek lisans ders dönemi, intibaktan dolayı süre eksiltme durumu hariç olmak üzere, iki yarıyıldan az olamaz. Aynı şekilde yüksek lisans tez çalışması süreci de iki yarıyıldan az olamaz.

(5) Tezli yüksek lisans programını dört yarıyılda tamamlayamayan öğrenci, beşinci yarıyıldan itibaren ilgili döneme ait katkı payını öder.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 26 – (1) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanıyla birlikte belirlediği tez önerisini EABD başkanlığına sunar. EABD kurulu tarafından uygun bulunan tez önerisi Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez önerisinin kabulü veya reddi yönünde karar verilir.

(2) Tez konusu değişikliği, birinci fıkra hükümlerine göre yapılır. Tez konusu değişikliği olduğu takdirde; öğrencinin o ana kadar başarılı bulunduğu tez çalışmaları başarısız olarak kabul edilir.

(3) Öğrenci, tez savunma sınavına en erken tez önerisinin kabul edildiği yarıyılı takip eden yarıyılın sonunda girebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 27 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:

a) Öğrenci; yüksek lisans tezini, Enstitü Müdürlüğünün yayımladığı yazım kurallarına uygun biçimde ve o programın eğitim ve öğretim dilinde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yabancı dilde eğitim ve öğretim verilen programlarda yapılan tezler, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak o programın eğitim ve öğretim dilinde yazılır. Bu programlarda hazırlanan tezler için oluşturulan tez savunma jüri üyelerinin Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil yeterliği şartlarını sağlaması gerekir.

b) Öğrenci, tamamladığı tezini basılı ve elektronik ortamda danışmanına teslim eder. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tez dokümanlarını Enstitü Müdürlüğüne gönderilmek üzere EABD başkanlığına teslim eder. Enstitü Müdürlüğüne ulaşan tez burada intihal yazılım programı ile kontrol edilerek tez çalışmasında intihal olup olmadığına dair raporlanır. Enstitü Müdürlüğü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu ve tezi jüri üyelerine gönderir. Gerçek bir intihalin jüri üyelerince de tespit edilmesi halinde, tez jüri üyeleri tarafından gerekçeli bir rapor ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne geri gönderilir. Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır.

c) Üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan tez jürisi, danışmanın da görüşü alınarak EABD kurulunun teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Asıl jüri üyeleri, öğrencinin danışmanı, aynı EABD’den bir öğretim üyesi ve Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından bir öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyeleri ise aynı EABD’den bir öğretim üyesi ve Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından bir öğretim üyesinden oluşur. İlgili EABD’de yeterli öğretim üyesi olmaması halinde yakın bir EABD’den de jüri üyesi atanabilir. İkinci danışman jüri üyesi olamaz. Enstitü Müdürlüğü, gerekli gördüğü hallerde EABD başkanlığından yeniden jüri teklifi isteyebileceği gibi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla re’sen de jüri oluşturabilir.

ç) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayacak olan jüri üyesi, mazeretini sınavdan önce Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan Üniversite içi jüri üyesinin yerine Üniversite içi yedek jüri üyesi, Üniversite dışı jüri üyesinin yerine ise Üniversite dışı yedek jüri üyesi Enstitü Müdürlüğü tarafından sınava davet edilerek sınav yürütülür.

d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav süresi en fazla iki saat olabilir. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler sınav sürecine müdahil olamazlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında oy birliği/salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararından birini verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Jüri başkanı, sınav tutanağı ve diğer evrakları aynı gün içerisinde EABD başkanlığına teslim eder. EABD başkanlığı, teslim edilen sınav evraklarını tez sınavını izleyen üç iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne gönderir. Ret oyu kullanılması halinde ilgili jüri üyesi, ret oyunun gerekçesini sınavın akabinde yazılı olarak jüri başkanına teslim eder. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Jürinin, tezi hakkında düzeltme kararı verdiği öğrenci, düzelttiği tezini aynı jüri önünde düzeltme kararının verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde, bu maddede belirtilen usul izlenerek sınava alınır ve tezini yeniden savunur. Bu sınavda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Tezi reddedilen öğrencinin talebi halinde, o EABD’de tezsiz yüksek lisans programı bulunması ve öğrencinin ders kredi yükü, dönem/uygulama projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmesi kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

g) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenci, azami süreler içerisinde olmak şartıyla mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazereti uygun görülen öğrenci için tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati belirlenerek öğrenciye ve jüri üyelerine bildirilir.

ğ) Tez savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci, tez savunma sınavından başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 28 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, danışmanının tezin yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazılı görüşü ile tezin nüshalarını Enstitüye teslim eder.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer şartları da sağlamak kaydıyla, jüri üyeleri tarafından imzalanmış ve ciltlenmiş yüksek lisans tezinin en az üç kopyası ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez savunma sınavı tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.

(3) Bir ay içerisinde tezini Enstitü Müdürlüğüne teslim edemeyecek olan ve ek süre talep eden öğrenciye, talebinin uygun bulunması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez teslimi için en fazla bir ay ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış tezini Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeyen öğrenciye diploması verilmez ve öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Tezini Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeyen ve azami öğrencilik süresi de dolan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının Enstitü Müdürlüğüne teslim edildiği tarihtir.

(5) Enstitü Müdürlüğü, tezin teslim edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bir kopyasını elektronik ortamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak bu bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Öğrencinin tezsiz yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için en az lisans derecesine sahip olması ve ilanda belirtilen süre içerisinde ve istenilen evraklarla birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurması gerekir. Öğrenci kabulü, lisans mezuniyeti notu sıralamasına göre yapılır.

(2) EABD kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel şartlar konulabilir. Ancak bu hususun ilanda açıkça belirtilmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla, en az on ders ile dönem/uygulama projesi dersinden oluşur. Programdaki ders sayısı, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Kurulu onayı ile artırılabilir. Öğrenci, dönem/uygulama projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem/uygulama projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda projesini danışmanına yazılı olarak teslim etmek zorundadır. Dönem/uygulama projesi dersi başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. İkinci yarıyıl öğrencisi, dilekçeyle başvurmak, üçüncü yarıyıl öğrenim ücretini de ödemek ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla üçüncü yarıyıldaki dönem/uygulama projesi dersini alabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Süre

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve dönem projesi

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem/uygulama projesi dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklerde doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi, danışman olarak belirlenir. EABD kurulu tarafından akademik takvimde belirtilen süre içerisinde her öğrenci için üç danışman adayı teklifinde bulunulur. Enstitü Müdürlüğü danışman atamalarını ders kayıt dönemi başlamadan önce Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirir.

(2) Öğrenci, dönem/uygulama projesini Enstitü Müdürlüğünün yayımladığı yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırlamak, EABD başkanlığı tarafından kurulan, danışmanı dahil üç öğretim üyesi/elemanından oluşan bir jüri karşısında savunmak ve başarılı olduğu takdirde dönem/uygulama projesini yazılı olarak EABD başkanlığına teslim etmek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 34 – (1) Kredili derslerini ve dönem/uygulama projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur.

Diğer hükümler

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapılamaz.

(2) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları, ilgili mevzuat hükümleri ve bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin hükümlerine göre yürütülür.

(3) Öğrenci, kayıtlı olduğu lisansüstü program için belirlenen öğrenim ücretinin tamamını ödemeden ve mezuniyet için gerekli diğer şartları yerine getirmeden mezun olamaz.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde tezli yüksek lisans programının ilgili hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel problemleri ve verileri geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak olan tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü

MADDE 37 – (1) Doktora programına kabul edilebilme şartları şunlardır:

a) Adayların, tezli yüksek lisans diplomasına veya bütünleşik doktora programı için bu Yönetmelikte belirtilen lisans derecesine sahip olması ve ilanda belirtilen süre içerisinde Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

b) Adayın, ALES veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul edilen sınavda başvurduğu programın puan türünde en az 55,00 sınav puanına sahip olması gerekir. Bütünleşik doktora programına başvuran adayın ise ALES veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul edilen sınavda başvurduğu programın puan türünde en az 80,00 sınav puanına sahip olması ve lisans mezuniyeti notunun en az 3,50 olması gerekir. Lisans mezuniyeti notu yüzlük sisteme göre düzenlenmiş olan adayın notu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hazırladığı not dönüşüm tablosuna göre dörtlük nota dönüştürülür.

c) Yazılı bilim sınavına alınacak adayların sayısı, Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla ilan edilen kontenjanın katları ile sınırlandırılabilir. Bu durumda yazılı bilim sınavına alınacak adayların belirlenmesinde, ALES puanının %50’si ile yüksek lisans mezuniyeti notunun, bütünleşik doktora programı için ise lisans mezuniyeti notunun %50’sinin toplamı alınarak yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır.

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55,00 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(2) Yazılı bilim sınavını yapmak üzere, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenen üç asıl ve iki yedek üyeden meydana gelen bir sınav jürisi oluşturulur. Jüri, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen yer, tarih ve saatte yazılı bilim sınavını yaparak sınav evrak ve sonuçlarını en geç iki iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne iletir.

(3) Doktora programına başvuran adayın başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyeti notunun, bütünleşik doktora programı için ise lisans mezuniyeti notunun %25’i, yazılı bilim sınavı notunun %25’inin toplamının alınmasıyla tespit edilir. Yazılı bilim sınavı notu 50,00’nin altında olan aday başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Gerekli görülen hallerde, ALES puanının başarı notuna katkısının oranı %50’den az olmamak şartıyla; ALES puanının, lisans/yüksek lisans mezuniyeti notunun, yazılı bilim sınavı notunun ve ilgili kurullar tarafından önerilmesi halinde getirilecek ek şartların ve başarı notuna katkılarının oranları Senato tarafından yeniden belirlenebilir.

(4) Adaylar, başarı notları en yüksekten başlanarak sıralanır ve bu sıralamaya göre kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

(5) Başarı notu hesaplanırken virgülden sonra iki hane esas alınır. Eşit başarı notuna sahip adayların sıralanmasında ALES puanı yüksek olana öncelik verilir. ALES puanının da eşit olması halinde yüksek lisans mezuniyeti notu, bütünleşik doktora programı için ise lisans mezuniyeti notu yüksek olana öncelik verilir.

Ders yükü

MADDE 38 – (1) Doktora programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az yedi ders ile seminer, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve varsa diğer faaliyetlerden oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora programı eğitim ve öğretim planı, her bir eğitim ve öğretim yarıyılında 30 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla sekiz yarıyılda toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Bütünleşik doktora programı, toplam kırk iki krediden az olmamak şartıyla en az on dört ders ile seminer, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve varsa diğer faaliyetlerden oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bütünleşik doktora programı eğitim ve öğretim planı, her bir eğitim ve öğretim yarıyılında 30 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla on yarıyılda toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Süre

MADDE 39 – (1) Doktora programlarının süresi aşağıdaki şekildedir:

a) Doktora programı, bilimsel hazırlık programında geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt yaptırdığı programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın toplam sekiz yarıyıl olup, öğrenci programı azami on iki yarıyılda tamamlamak zorundadır. Bütünleşik doktora programı ise,  her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın toplam on yarıyıl olup, öğrenci programı azami on dört yarıyılda tamamlamak zorundadır.

b) Doktora programı için dört yarıyıl sonunda eğitim ve öğretim planında yer alan kredili derslerini ve semineri başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı şartlarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bütünleşik doktora programı için ise altı yarıyıl sonunda eğitim ve öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı şartlarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Derslerini ve seminer sunumunu başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan doktora programı öğrencisinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bütünleşik doktora programı öğrencisi için bu süre on dört yarıyıldır.

(3) İntibaktan dolayı süre eksiltme durumu hariç olmak üzere ders dönemi, doktora programında iki yarıyıldan, bütünleşik doktora programında dört yarıyıldan az olamaz.

(4) Lisans veya yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak azami süresi içerisinde doktora tez savunma sınavında başarılı olamayanlara, Enstitüde kayıtlı olduğu EABD’de tezsiz yüksek lisans programı bulunanlara,  tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir ve doktora programından ilişiği kesilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’de tezsiz yüksek lisans programı bulunmaması halinde kayıtlı olduğu Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Doktora programını sekiz yarıyılda tamamlayamayan öğrenci dokuzuncu yarıyıldan itibaren ilgili döneme ait katkı payını öder. Bütünleşik doktora programını on yarıyılda tamamlayamayan öğrenci ise on birinci yarıyıldan itibaren ilgili döneme ait katkı payını öder.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavı süreci aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan ve Üniversite tarafından belirlenen diğer asgari başarı şartlarını/ölçütlerini sağladıktan sonra, temel konular ve doktora alanı ile ilgili konularda bilgi ve beceri derinliğine sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla en geç beşinci yarıyılda, bütünleşik doktora programında ise en geç yedinci yarıyılda yeterlik sınavına tabi tutulur.

b) Sınav yılda iki defa olmak üzere, her yıl Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım ayları içerisinde yapılır. Bu dönemler dışında yeterlik sınavı yapılmaz. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki sınav döneminde, başarısız olduğu aşamadan itibaren yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Yeterlik sınavı, EABD kurulu tarafından teklif edilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla doktora yeterlik sınavı jürilerini kurar. Sınav jürisi; en az ikisi Üniversite dışı yükseköğretim kurumlarından olmak üzere, danışman dahil beş asıl öğretim üyesinden ve biri EABD içinden, diğeri Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Sınav jürisi, doktora yeterlik komitesi teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile oluşturulur. Mazereti nedeniyle yeterlik sınavına katılamayacak olan jüri üyesi durumunu sınavdan önce Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Enstitü Müdürlüğü, mazereti nedeniyle sınava katılamayan Üniversite içi jüri üyesinin yerine Üniversite içi yedek jüri üyesini, Üniversite dışı jüri üyesinin yerine ise Üniversite dışı yedek jüri üyesini görevlendirir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkının olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları sözlü aşamasından itibaren öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler sınav sürecine müdahil olamazlar.

ç) Yeterlik sınavı önce yazılı, sonra sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavda öğrencinin başarılı olabilmesi için en az 75 (CB) alması gerekir. Yazılı sınavda, başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda da, jüri üyelerinin oy birliği/salt çoğunluğu ile başarılı bulunan öğrenci yeterlik sınavından başarılı sayılır. Jüri başkanı öğrencinin sınav sonucunu ve ilgili evrakları aynı gün EABD başkanlığına teslim eder. Sınav sonucu ve ilgili evraklar yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içerisinde EABD başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

d) Yazılı sınava birinci girişinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki sınav döneminde yazılı sınava ikinci defa girer. Yazılı sınava ikinci girişinde de başarılı olamayan öğrencinin doktora programından ilişiği kesilir.

e) Yazılı sınava birinci girişinde başarısız olup ikinci girişinde başarılı olan bir öğrencinin, sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde doktora programından ilişiği kesilir.

f) Yazılı sınava birinci girişinde başarılı olan öğrenci, sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, bir sonraki sınav döneminde sadece sözlü sınava girer. Sözlü sınava ikinci girişinde de başarılı olamayan öğrencinin doktora programından ilişiği kesilir.

g) Geçerli mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

ğ) Yeterlik aşaması sonunda başarısız olan bütünleşik doktora programı öğrencisi, talep etmesi halinde EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezli yüksek lisans programına geçebilir.

h) Mazereti nedeniyle yeterlik sınavına katılamayan öğrenci, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazereti uygun görülen öğrenci için yeterlik jürisinin en geç 15 gün içerisinde toplanması amacıyla belirlenen tarih taraflara bildirilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, danışmanının görüşü alınarak, EABD kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, danışman, EABD içerisinden bir öğretim üyesi ve EABD dışından bir öğretim üyesi olmak üzere üç üyeden oluşur. Öğrenciye ikinci tez danışmanının atanmış olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Gerekli hallerde, EABD kurulunun gerekçeli teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez izleme komitesi üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi raporları

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine teslim eder.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisine kabul, ret veya düzeltme kararlarından birisini oy birliği/salt çoğunluk ile verir. Komiteden düzeltme kararı çıktığında, tez önerisinde gerekli düzeltmeleri yapması için öğrenciye bir ay süre verilir. Bu süre sonunda tez önerisini inceleyen komite, kabul veya ret yönünde oy birliği/salt çoğunluk ile karar verir. Danışman toplantı evraklarını aynı gün EABD başkanlığına teslim eder. EABD başkanlığı üç iş günü içerisinde bu evrakları Enstitü Müdürlüğüne gönderir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda öğrenciye yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içerisinde; danışmanı ve tez konusu değişen öğrenci ise altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki defa toplanır. Tez izleme komitesi ara raporu tez önerisinin kabul edildiği dönemi takip eden dönemden itibaren verilmeye başlanır. Öğrenci, yazılı olarak hazırladığı tez izleme komitesi raporunu toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine teslim eder. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı yer alır. Öğrencinin tez çalışması raporu, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi her dönemde toplanır ve hazırladığı raporunu EABD başkanlığına teslim eder. Raporunu hazırlayıp belirtilen süre içerisinde tez izleme komitesi üyeleri huzurunda sunmayan öğrenci, o dönemdeki tez izleme komitesi raporu çalışmasından başarısız sayılır. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları sağlamasının yanı sıra, en az üç adet başarılı tez izleme komitesi raporunu da sunmuş olması gerekir. Üst üste iki defa veya aralıklı olarak üç defa, raporunu tez izleme komitesine sunmayan veya mazeretsiz olarak tez izleme komitesi toplantısına katılmayan veya toplantıya katıldığı halde tez izleme komitesi tarafından başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Mazereti nedeniyle tez izleme komitesi toplantısına katılamayan öğrenci, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazereti uygun görülen öğrenciye, tez izleme komitesinin en geç on beş gün içerisinde toplanması için tarih belirlenir ve sonucu taraflara bildirilir.

(7) Tez izleme komitesi toplantılarını, tez önerisi savunması dahil, danışman organize eder.

(8) Süresi içerisinde tez önerisi savunma/tez izleme komitesi raporlarını içeren belgeleri Enstitüye iletmeyen öğrenci, ilgili faaliyetten başarısız sayılır.

(9) Tez konusu değişikliği olduğu takdirde; öğrencinin o ana kadar başarılı bulunduğu tez çalışmaları/tez izleme komitesi raporları başarısız olarak kabul edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 43 – (1) Doktora tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:

a) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezini, Enstitü Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazım kurallarına uygun biçimde ve o programın eğitim ve öğretim dilinde yazmak, teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yabancı dilde eğitim ve öğretim verilen programlarda yapılan tezler, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak o programın eğitim ve öğretim dilinde yazılır. Bu programlarda hazırlanan tezler için oluşturulan tez savunma jüri üyelerinin Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil yeterliği şartlarını sağlaması gerekir.

b) Öğrencinin mezun olabilmesi için tez çalışmasından yapması gerekli yayınların niteliği Senato tarafından belirlenir.

c) Öğrenci, tamamladığı tezini basılı ve elektronik ortamda danışmanına teslim eder. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte ilgili dokümanları Enstitü Müdürlüğüne gönderilmek üzere EABD başkanlığına teslim eder. Enstitü Müdürlüğüne ulaşan tez burada intihal yazılım programı ile kontrol edilerek tez çalışmasında intihal olup olmadığına dair raporlanır. Enstitü Müdürlüğü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu ve tezi jüri üyelerine gönderir. Gerçek bir intihalin jüri üyelerince de tespit edilmesi halinde, tez jüri üyeleri tarafından gerekçeli bir rapor ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne geri gönderilir. Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır.

ç) Doktora tez savunma jürisi; danışmanın da görüşü alınarak EABD kurulunun teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışı yükseköğretim kurumlarından olmak üzere, danışman dahil beş asıl öğretim üyesinden ve biri EABD içinden, diğeri Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkının olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İlgili EABD’de yeterli öğretim üyesi olmaması halinde yakın bir EABD’den de jüri üyesi atanabilir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Enstitü Müdürlüğü, gerekli gördüğü hallerde EABD başkanlığından yeniden jüri teklifi isteyebileceği gibi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla re’sen de jüri oluşturabilir.

d) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayacak olan jüri üyesi, mazeretini sınavdan önce Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan Üniversite içi jüri üyesinin yerine Üniversite içi yedek jüri üyesi; Üniversite dışı jüri üyesinin yerine ise Üniversite dışı yedek jüri üyesi Enstitü Müdürlüğü tarafından sınava davet edilerek sınav yürütülür.

e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının öğrenci tarafından sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav süresi en fazla iki saat olabilir. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler sınav sürecine müdahil olamazlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında oy birliği/salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararından birini verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Jüri başkanı, sınav tutanağı ve diğer evrakları aynı gün içerisinde EABD başkanlığına teslim eder. EABD başkanlığı, teslim edilen sınav evraklarını tez sınavını izleyen üç iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne gönderir. Ret oyu kullanılması halinde ilgili jüri üyesi, ret oyunun gerekçesini sınavın akabinde yazılı olarak jüri başkanına teslim eder. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Jürinin, tezi hakkında düzeltme kararı verdiği öğrenci, düzelttiği tezini aynı jüri önünde düzeltme kararının verildiği tarihten itibaren azami süreyi aşmamak kaydıyla en geç altı ay içerisinde, bu Yönetmelikte belirtilen usul izlenerek sınava alınır ve tezini yeniden savunur. Bu sınavda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

g) Tezi reddedilen öğrencinin talebi halinde, o EABD’de tezsiz yüksek lisans programı bulunması ve öğrencinin ders kredi yükü, dönem/uygulama projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmesi kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

ğ) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenci, azami süreler içerisinde olmak şartıyla, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazereti uygun görülen öğrenci için tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati belirlenerek öğrenciye ve jüri üyelerine bildirilir.

h) Tez savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci, tez savunma sınavında başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 44 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, danışmanının tezin yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazılı görüşü ile tezin nüshalarını Enstitüye teslim eder.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer şartları da sağlamak kaydıyla, jüri üyeleri tarafından imzalanmış ve ciltlenmiş doktora tezinin en az üç kopyasını ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez savunma sınavının tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması ve diploma eki verilir.

(3) Bir ay içerisinde tezini Enstitü Müdürlüğüne teslim edemeyecek olan ve ek süre talep eden öğrenciye, talebinin uygun bulunması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez teslimi için en fazla bir ay ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış tezini Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeyen öğrenciye diploması verilmez ve öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Tezini Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeyen ve azami öğrencilik süresi de dolan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının Enstitü Müdürlüğüne teslim edildiği tarihtir.

(5) Enstitü Müdürlüğü, tezin teslim edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bir kopyasını elektronik ortamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kamu-üniversite-sanayi işbirliği ile öğrenci kabulü

MADDE 45 – (1) Kamu-Üniversite-sanayi işbirliği ile öğrenci kabulü aşağıdaki usulle yapılır:

a) Kamu kurumları tarafından desteklenen projeye sahip veya ar-ge ve tasarım merkezlerinde çalışan lisans mezunu adayın, mezun olduğu programa ait lisans/yüksek lisans diploması, not durum belgesi, aldığı dersler ve varsa referans mektubu ile vekaletnamesi ve diğer kişisel bilgi ve belgeleri, başvurduğu programın EABD kurulu tarafından incelenir. EABD kurulu tarafından durumu uygun görülen aday, EABD başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile programa kabul edilebilir. Aday için EABD başkanlığı isterse, karşılıklı görüşme talep edebilir. Aday talep edilmesi halinde görüşmeye katılmak zorundadır.

b) Yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayın, ALES veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul edilen sınavda başvurduğu programın puan türünde en az 55,00 sınav puanına sahip olması gerekir. Ayrıca, doktora programına öğrenci kabulünde adayın, anadili dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekmektedir.

c) Başvuru ve kayıt işlemleri, Enstitü tarafından belirlenen takvime göre yapılır. Kayıt hakkı kazanan aday, ilanda yazılı belgeler ve ilkeleri Senato tarafından  kabul edilen, öğrenci-danışman-Üniversite-kurum/firma tarafından imzalanan protokol yapmak şartıyla ilanda belirtilen süre içerisinde, başvurduğu programa şahsen veya noter vekaletnamesine sahip vekili aracılığıyla kayıt yaptırabilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 46 – (1) Her türlü tebligat öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği veya daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak veya Üniversite tarafından verilen resmi kullanıcı adına tanımlanmış e-posta adresine gönderilmek veya otomasyon sisteminde öğrenci sayfasına girilmek veya Enstitüde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından verilen resmi e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmek ve Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle veya e-postanın gönderildiği resmi e-posta adresinin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar ve yanlış/eksik adres beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, senato esasları, akademik işlemler ve değişiklikler ile sair işlemlere ilişkin düzenlemeler Üniversitenin resmi web sitesinde yayımlanır. Öğrenci bu ilan ve duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Diğer hükümler

MADDE 47 – (1) Bir öğrenci birden fazla tezli lisansüstü programına aynı anda kayıtlı olamaz. Ancak biri tezli yüksek lisans veya doktora programı ile biri tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere aynı anda en fazla iki farklı lisansüstü programına kayıtlı olabilir.

(2) Öğrenciler ile aralarında üçüncü dereceye kadar akrabalık veya menfaat/husumet ilişkisi gibi kanaati etkileyecek bir durumu bulunan öğretim elemanları, danışman, jüri üyesi ve tez izleme komitesi üyesi olarak teklif edilemezler ve atanamazlar.

(3) Enstitünün bir lisansüstü programına yatay geçiş veya diğer yollarla gelen öğrencinin azami öğrenim süresi, geldiği lisansüstü programda geçirdiği süre de dikkate alınarak belirlenir.

(4) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Öğrencinin, üniversiteden çıkarma cezasını gerektirecek yargı süreci içerisinde olması durumunda, öğrenci veya personel için tehdit oluşturması muhtemel durumların engellenmesi için disiplin kurulu gerekli tedbirleri alır.

(5) İhtilaflı durumlarda karar almaya yetkili merci Enstitü Yönetim Kuruludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu kararları, Senato ve Enstitünün ilgili kurullarının kararları uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(2) Lisansüstü programların azami süreleri, 20/4/2016 tarihinden önce lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler için 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından itibaren işlemeye başlar.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.