23 Eylül 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30897

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HÜTAİ) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hacettepe Üniversitesi Türk-Alman İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Türk-Alman İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HÜTAİ): Hacettepe Üniversitesi Türk-Alman İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasındaki siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki işbirliğini geliştirici akademik çalışmalar yürütmek; bu akademik çalışmaları gerektiğinde başta üniversite-sanayi işbirliği olmak üzere, meslek odaları ve kamu yararına çalışan vakıf ve derneklerin hizmetine sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında var olan stratejik, ekonomik ve beşeri işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Üniversite bünyesinde bulunan farklı bilim alanlarını disiplinlerarası yaklaşımla buluşturarak iki ülke ilişkilerindeki sorunların çözümüne yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak.

b) Merkezin faaliyet alanı olan Türk-Alman ilişkileri ile ilgili konularda çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Federal Almanya Cumhuriyeti’nin kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu projeleri uygulamak ve/veya bu uygulamaların takibini yapmak, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek.

c) Merkezin Almanya’da uzun yıllar bulunmuş, bu ülkenin diline ve kültürüne hakim personeli ile hem Alman üniversitelerindeki öğrencileri Türkiye konusunda hem de başta Hacettepe Üniversitesi öğrencileri olmak üzere Türk üniversitelerinde okuyan öğrencileri Almanya konusunda bilgilendirmek ve bu amaçla eğitici, bilgilendirici ve tanıtıcı konferans, seminer ve sempozyum gibi çeşitli toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak.

ç) Çok yönlü Türk-Alman ilişkilerinin seyrine olumlu yönde etki edecek ve ilişkileri güçlendirecek akademik çalışmalar yoluyla iki ülke ilişkilerinde işbirliğinin hakim olduğu bir iklim yaratmak ve işbirliğini destekleyen programlar yürütmek.

d) İki ülke ilişkilerinde önemli bir yer tutan beşeri alan yani Almanya’daki Türk vatandaşları ve Türkiye’de yerleşik Alman vatandaşları üzerine akademik araştırmalar yürütmek.

e) Almanya’daki Türk ve Türkiye imajını geliştirici, eğitici, bilgilendirici ve tanıtıcı konferans, seminer ve sempozyum gibi çeşitli toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak.

f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili elde edilen veriler ile bu alanda çalışan bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerinin yurt içi ve yurt dışı kamuoyu ile paylaşımına yönelik, süreli/süresiz basılı ya da görsel yayınlar hazırlamak, kongre, konferans, panel, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili elde edilen bilimsel verilerin elektronik arşivini oluşturmak, konu ile ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürüten yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırmacıların paylaşımına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak.

b) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen 12 üye olmak üzere toplam 13 üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.