22 Eylül 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30896

YÖNETMELİK

Tarsus Üniversitesinden:

TARSUS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarsus Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarsus Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim/ilgili birim: Tarsus Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) GNO: Genel not ortalamasını,

d) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

f) Kredi: Bir dersin kredisini, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanan sayısal değeri,

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ğ) Ön koşul dersi: Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken dersi,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: Tarsus Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Tarsus Üniversitesi Senatosunu,

j) Staj: Eğitim-öğretim programlarının niteliklerine bağlı olarak öğrencilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarması ya da uygulama alanıyla pekiştirmesi amacıyla ön lisans ve lisans düzeylerinde yaptıkları uygulamalı çalışmaları,

k) Üniversite: Tarsus Üniversitesini,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, İlk Kayıt, Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye'de bir liseden veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bir okuldan, diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar ve/veya Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan birimlerinde eşdeğer diploma programlarından birine kayıtlı olmamak.

(2) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri, YÖK kararları çerçevesinde, Üniversite tarafından yapılır.

(3) Uluslararası öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.

İlk kayıt

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday, YÖK ve/veya Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süre içinde kaydını yaptırır.

(2) Kaydını e-Devlet üzerinden yapan adaylardan kayıt için belge istenmez. Bu yolla kayıt yaptıranların dışındaki adaylardan ise belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği istenir. Bu durumda adayların bizzat başvurmaları gerekir, ancak mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler. Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.

 (3) Üniversiteye kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu adaylar ile Üniversitenin başka bir yükseköğretim kurumuyla uluslararası ortak yürüteceği programlara kayıt yaptıracakların kayıt işlemleri, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

(4) Üniversiteye kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, öğrenci olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, akademik takvimde belirtilen gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır.

Kimlik kartı

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Kimlik kartını kaybeden veya yenilemek isteyen öğrenciye, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yeni kimlik kartı verilir.

Akademik danışmanlık ve oryantasyon

MADDE 8 – (1) İlgili bölüm başkanı, kesin kayıt yaptıran her öğrenciye tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atar.

(2) Akademik danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere Üniversiteyi ve ilgili birimi tanıtmak amacıyla, ilgili birimler tarafından oryantasyon programları düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik takvim ve öğretim yılı

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlangıç ve bitiş, yarıyıl/yılsonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular birimlerin önerisi ile Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(3) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders/dersler alabilir. Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüşümü, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(4) Her bir yarıyıl on dört hafta ders, bir hafta ara sınav haftası ve iki hafta da yarıyıl sonu sınav haftası olmak üzere on yedi haftadan oluşur.

(5) Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır ve ara sınavların yapıldığı hafta ders yapılmaz.

(6) Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz, ancak gerekli görülen hallerde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla cumartesi ve/veya pazar günleri ders ve/veya sınav yapılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; öğrenci, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.

(2) Değişim programları kapsamında yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar/yıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(4) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim planı YÖK’ün ilgili program için tespit ettiği eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen, ortak ilkeler dikkate alınarak, ilgili kurulca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının bütünüdür.

(2) Eğitim-öğretim programı, ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalardan, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, bitirme çalışması, arazi uygulaması, inceleme, araştırma gezisi, bireysel çalışma, ödev, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bu çalışmaların dönemlere dağılımı, bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle ilgili birimlerin kurulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim planına göre yapılır.

(3) Birimlerin işyeri eğitimi, staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esasları ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Bitirme ödevi/çalışması yaptırılan birimlerde başvuru, danışman ataması ve değerlendirme gibi bitirme ödevinin/çalışmasının uygulamasına ilişkin esaslar birim kurulu tarafından belirlenir.

(5) Birim yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla uygulamalı dersler Üniversite dışında da yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, ilgili birim kurulunda kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.

(6) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür.

Yatay/dikey geçiş işlemleri

MADDE 12 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine, YÖK ve Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

(2) Ön lisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Çift anadal programı

MADDE 13 – (1) Çift anadal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile açılabilir. Çift anadal, ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında yapılabilir.

(2) Çift anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Yandal programı

MADDE 14 – (1) Yandal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yandal programı izleme imkânı verilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

(2) Yandal programı ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Ders muafiyeti ve intibak

MADDE 15 – (1) Üniversiteye yatay/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olup Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile Üniversitede çift anadal programına kaydolan öğrenciler, daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmayı talep edebilirler.

(2) Üniversite birimlerine kaydını yaptıran öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yabancı dil 

MADDE 16 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri, Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir.

(2) Her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından ortak zorunlu yabancı dil dersleri için 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Muafiyet koşulları Senato tarafından düzenlenir.

(3) Üniversite bünyesinde ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’unun yabancı dille verildiği programlara kayıtlı olan öğrenciler, ilgili yabancı dilde bir yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarı gösteren ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından düzenlenen muafiyet koşullarını yerine getiren öğrenciler kayıtlı oldukları diploma programlarında öğrenimlerine başlarlar. Yeterlik sınavına girmeyen veya girdiği hâlde başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim ve sınavları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri, YÖK ve Senato kararlarına göre gerçekleştirilir.

Dersler ve ders kredileri

MADDE 17 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön koşullu dersler ve ön koşul dersleri olarak gruplandırılır. Bu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Zorunlu dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenliği dersleridir.

c) Seçmeli dersler: Öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi isteği ile aldığı derslerdir. Seçmeli dersler öğrencinin kayıtlı olduğu birimden alınabileceği gibi, diğer birimlerden de alınabilir. Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli derslerin AKTS kredisi, ilgili birim kurullarınca eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, on öğrenciden az olmamak üzere birim kurulları tarafından belirlenir.

ç) Ön koşullu dersler/ön koşul dersleri: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan ön koşul derslerinden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine getirilmesi gereken derslere ön koşullu dersler denir. Ön koşullu dersler ve bunlara bağlı ön koşul dersleri ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, bölüm kurullarının önerileri ile birim kurulları tarafından kararlaştırılır.

(3) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki dağılımı ve sorumlu öğretim elemanları ilgili dönemin derslerinin başlamasından en az beş iş günü önce ilan edilir.

(4) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Bir programdaki toplam kredi miktarı ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri aşağıdaki gibidir:

a) Kredi sistemi olarak ulusal kredi sistemi ve AKTS birlikte kullanılır.

b) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

c) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir ancak bu derslere kredi değeri verilmez ve ortalamalara dâhil edilmez.

(5) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetlerdeki gerekli çalışma saatleri de göz önünde tutularak AKTS’ye uygun olarak belirlenir.

(6) Bir programdaki toplam ders kredisi, YÖK Başkanlığınca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre iki yıllık ön lisans programları için 120 AKTS, dört yıllık lisans programları için 240 AKTS, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300 AKTS, altı yıllık programlar için 360 AKTS’dir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 18 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, bulundukları sınıf ve durumlara göre bilgisayar ortamında interaktif olarak derslerini seçmek suretiyle kayıt yenilemek zorundadırlar.

(2) Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak, Üniversiteyi kazanarak kesin kaydını yapan öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıfın birinci yarıyıl derslerine de kayıtlarını yaptırmış sayılırlar. Bu kapsamdaki öğrencilerin ders kayıtları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doğrudan yapılır. Gerektiği halde katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıtları yapılmaz.

(3) Derse kayıt işlemlerinde öğrencinin;

a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması,

b) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi,

c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması,

gerekir. Ders seçim işlemi danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

(4) Süresi içinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesine, derslerin başlama tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde mazeretlerini belirten dilekçe ve belgeleri ile kayıtlı oldukları akademik birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin derse kayıtları ilgili akademik birimin kararları doğrultusunda yarıyıl derslerinin başlangıç haftasını takip eden üçüncü hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(5) Belirlenen süreler içinde yarıyıl/yıl kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez, sınavlara giremez. Herhangi bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına girmiş olan öğrencinin notu iptal edilir. Bu süre, 10 uncu maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır.

Derse kayıt esasları

MADDE 19 – (1) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı haftalık ders yükü 40 ders saatinden fazla olamaz. Ancak, azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin devam şartını sağladıkları dersler için 40 saat şartı aranmaz.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse yazılabilirler veya daha önce yazılmış oldukları bir dersi bırakabilirler. Ancak, başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamazlar. Öğrenciler, başarısız oldukları ve normal yarıyılında almadıkları dersleri almak kaydıyla, bulundukları yarıyıl derslerinden de alabilirler.

(3) Öğrenciler, kayıt yenileme süresinden sonra ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir:

a) Alması zorunlu iken almamış olduğu bir dersi alabilir.

b) Alması zorunlu olan bir ders ile çakışan herhangi bir dersini değiştirebilir.

c) Asgari öğrenci sayısı şartının sağlanmaması dolayısıyla açılmayan seçmeli bir dersin yerine yeni bir ders seçebilir.

(4) Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, dersin son harf notu yerine geçer.

(5) Ön koşullu dersler ve koşulları, gerekçeleri ile birlikte anabilim dalı kurulu, bölüm kurulu, fakülte/yüksekokul kurullarınca belirlenir ve alınan kararlar Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Bu derslere yazılabilmek için ön koşul derslerinden en son alınan notun en az DC olması gerekir. Ön koşul olarak belirlenen bir ders, kredisiz ise ön koşulun sağlanabilmesi için bu dersten başarılı olma (G) şartı aranır.

(6) Öğrenciler, tekrarlamaları gereken seçmeli derslerin yerine ilgili yarıyılda açılan diğer seçmeli derslerden herhangi birini alabilirler. Bu takdirde, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış olan haklar yeniden kullanılamaz.

(7) Lisans öğrencileri, istemeleri halinde danışmanlarının olumlu görüşüyle, birinci fıkradaki ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla ön koşullu olmayan veya ön koşulunu yerine getirdikleri, üst yarıyıl/yıl programlarına ait dersleri bu Yönetmelikte belirtilen şartlara göre alarak öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilirler. Önceki yarıyıl derslerinin tamamını alarak başarması ve GNO’sunun 3,00 veya üzerinde olması durumunda, öğrenci öncelikle bulunduğu yarıyılın derslerini almak ve birinci fıkradaki ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla, üst yarıyıldan ders veya dersler alabilir.

Derslere devam esasları

MADDE 20 – (1) Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadırlar.

(2) Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki/yıldaki toplam saati esas alınır.

(3) Derslere devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

(4) Öğrencilerin, bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az %70’ine, staj, atölye ve laboratuvarların %80’ine devamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir.

(5) Ek yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş, öğrenci affı ve benzeri nedenlerle dersler başladıktan sonra kayıtları yapılan öğrenciler, kayıt olmadan önceki haftalara ait sürelerde derslere devam etmiş sayılır.

(6) Sağlık raporu ilgili yönetim kurulunca kabul edilse bile, öğrencilerin raporlu olduğu süre devamsızlık süresinden sayılır.

(7) Rektörlük tarafından Üniversite adına sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetlere, yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları için görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin %50’sini aşamaz.

(8) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenci için, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer çalışmalara devam şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Sınav Uygulama ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve sınav uygulama esasları

MADDE 21 – (1) Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına girerler. Ancak ilgili birimlerin kurul kararıyla proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, staj, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalar da yapılabilir. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

(2) Akademik not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili birim kurulunca tespit edilerek eğitim-öğretim planında belirtilir ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

(3) Alt ve üst yarıyıldan alınan dersler hariç olmak üzere bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara/yılsonu ve bütünleme sınavı yapılır.

(4) Bitirme çalışması/projesi/ödevinin değerlendirmesi ilgili bölüm tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır ve bu dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

(5) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar ilan edilir. Öğretim elemanı, sorumlu olduğu derslere ait sınav evraklarını notların ilan edildiği tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına teslim eder. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar en az iki yıl saklanır.

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları

MADDE 22 – (1) Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında ise yıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla yarıyıl/yıl içi çalışması yerine geçebilir.

(2) Ara sınavların ders başarı notuna katkısı %40’tır. Ancak birden fazla ara sınav veya yarıyıl içi çalışması yapılması durumunda akademik takvimde ilan edilen tarih aralığında yapılan ara sınavın katkısı en az %20 olmak zorundadır.

(3) Yarıyıl içinde yapılan ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmaların sayısı ve harf notuna katkısının oranı öğretim elemanı tarafından belirlenerek, yarıyılın ilk üç haftası içerisinde öğrenciye duyurulur.

(4) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz. Bu çalışmaların değerlendirilmesi ilgili birim yönetim kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 23 – (1) Yarıyıl sonu sınavları yarıyıl sonunda iki haftaya yayılarak, akademik birimler tarafından ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır.

(2) Yarıyıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınmaz ve bu öğrencilere (D) devamsız harf notu verilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavında 100 puan üzerinden en az 40 puan almak zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 40 puan alamayan öğrencilere (FF) harf notu verilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 24 – (1) Öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavında başarısız oldukları, (DC) harf notu ile şartlı başarılı oldukları veya yarıyıl/yılsonu sınavına girmedikleri bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Yarıyıl/yılsonu sınavları ile bütünleme sınavları arasında en az beş gün ara verilmek zorundadır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınav notu yerine geçer. Yarıyıl sonu ortalaması ve GNO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılır.

Üç ders sınavı

MADDE 25 – (1) Mezuniyetlerine en fazla üç dersi kalan öğrencilere, akademik takvimde belirtilen zamanda, söz konusu derslerin dönemine bakılmaksızın, üç ders sınav hakkı verilir.

(2) Öğrencilerin üç ders sınav hakkı elde edebilmeleri için ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur. Bu derslerden başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Bu derslerin başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye alınmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.  

(3) Üç ders sınav hakkı, sınav hakkının kazanıldığı yarıyıl itibarıyla kullandırılır.

(4) Üç ders sınav hakkını kullanıp ilgili derslerden başarısız olan öğrenciler ile üç ders sınav hakkını kullanmayan öğrenciler söz konusu derse/derslere açıldığı ilk yarıyılda kayıt yaptırmış olmaları ve devam şartı aranmaksızın yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına girerek ve dersin gerekliliklerini yerine getirerek başarısız olmaları durumunda, tekrar üç ders sınav hakkını kullanabilirler.

(5) Üç ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurur. Öğrencinin durumu beş iş günü içinde incelenerek öğrencinin sınava girme şartlarını sağlaması halinde öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/elemanlarına üç ders sınavı açılacağı tarih bölüm kurulu kararı ile bildirilir.

(6) Yaz okulundan ders alıp üç derse kalanlar ile zorunlu yaz stajını tamamlayıp üç derse kalanlar için de yaz okulunun bitiminden sonra üç ders sınavı açılır.

Mazeret sınavı

MADDE 26 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen ve mazeretleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.

(2) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrencilerin giremedikleri tüm sınavları için mazeret sınavı açılır.

(3) Mazeret sınavlarının hangi tarihte yapılacağı, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

(4) Öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini gösterir belge ile bölüm başkanlığına/müdürlüğe/dekanlığa yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler için yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

Notların verilmesi

MADDE 27 – (1) Harf notları, öğretim elemanı tarafından, Öğrenci Bilgi Sistemine girildiği ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletildiği anda kesinleşir ve ilan edilir.

(2) Sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde harf notları ile ilgili işlemlerin tamamlanması zorunludur. İlgili akademik birim bu notları iki suret olarak listeler. Düzenlenen bu listeler, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanır. İmzalı listelerin bir nüshası ilgili bölüm başkanlığında, diğer nüshası ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında muhafaza edilir.

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında hangi değerlendirme sisteminin kullanılacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce, ilgili birim kurulu önerisi ile Senato karar verir.

(2) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harfli nota dönüştürülmesinde, yarıyıl içinde yapılan ara sınav, proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev ve laboratuvar gibi çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır. 

(3) Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma şartları, kısıtları, bunların sınırları, başarı dereceleri ve ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Mutlak değerlendirme sisteminde, başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile not aralıkları Senato tarafından belirlenir.

(5) Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Harf Notu            Katsayı          Başarı Durumu                            Not Ortalamasına        Anlamı

    AA                     4,0             Başarılı                                        Katılır                          Mükemmel

     BA                     3,5             Başarılı                                        Katılır                          Çok İyi

     BB                     3,0             Başarılı                                        Katılır                          İyi

     CB                     2,5             Başarılı                                        Katılır                          Orta

     CC                     2,0             Başarılı                                        Katılır                          Yeterli

     DC                     1,5             Yarıyıl Not Ortalamasına

                                                  ve Sınav Türüne Göre

                                                  Başarılı/Başarısız                         Katılır                          Şartlı Başarılı

    DD                     1,0             Başarısız                                      Katılır                          Başarısız

     FD                     0,5             Başarısız                                      Katılır                          Başarısız

     FF                      0,0             Başarısız                                      Katılır                          Başarısız

      D                      0,0             Başarısız                                      Katılır                          Devamsız

      G                                         Başarılı                                        Katılmaz                      Geçer

      K                                         Başarısız                                      Katılmaz                      Kalır

      S                                         Süren Çalışma                             Katılmaz                      Süren Çalışma

      M                                        Başarılı                                        Katılmaz                      Muaf

(6) Ortalamaya katılan notlardan;

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

b) GNO’su en az 2,00 olan öğrenciler, (DC) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar ve bu dersleri, not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler.

c) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar.

ç) (D) (Devamsız) harf notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirmemiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir, öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

(7) Ortalamaya katılmayan notlardan;

a) (G) (Geçer/Başarılı) harf notu, kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

b) (K) (Kalır) harf notu, kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

c) (S) (Süren çalışma) harf notu, bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

ç) (M) (Muaf) harf notu, Üniversite dışından yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler ile Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki öğretim programlarında herhangi bir not kaydı olmayıp başarılı olarak değerlendirilen ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir.

(8) Tekrarlanan derste, alınan en son not geçerlidir.

Not ortalaması

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, yarıyıl/yılsonu ve GNO’ları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(2) Bir yarıyılın/yılın not ortalaması, o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir. Virgülden sonraki ikinci hane, üçüncü hanenin beşten küçük olması durumunda aynen, beş veya daha büyük olması durumunda bir fazlası alınarak tespit edilir.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması ise öğrencinin, öğrenimi süresince bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.

(4) Yarıyıl/yıl not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA) dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Bu sırada (D) notu da (FF) notu işlemi görür.

Onur öğrencileri

MADDE 30 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak ve program süresi içinde olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın akademik not ortalaması 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar. Ancak, herhangi bir yarıyılda not belgesinde başarısız dersi bulunan öğrenciler not ortalamalarını tuttursalar bile o yarıyılda onur ve yüksek onur öğrencisi olamazlar.

Notlarda maddi hata

MADDE 31 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak başvurarak maddi hata itirazında bulunabilir. İlgili öğretim elemanı, itirazı en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucunu ilgili birime yazılı olarak bildirir. Konu, birim yönetim kurulunda görüşülür ve sonuç birim tarafından hem öğrenciye, hem de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Öğrenci tarafından bir itiraz olmaksızın öğretim elemanı tarafından fark edilen maddi hatanın düzeltme işlemi öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili öğrenci ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Maddi hata itirazının tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme, İlişik Kesme ve Mezuniyet

Kayıt dondurma

MADDE 32 – (1) Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan öğrencilerin, ilgili akademik birime başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla kayıtları dondurulabilir. Kayıt dondurma bir yarıyıldan az dört yarıyıldan/iki yıldan çok olamaz. Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma işlemleri bu sürelerin dışındadır. Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında öğrenime ara verme izni başvurusu yarıyılın/yılın ilk haftası içinde yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması.

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi.

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini belgelendirmesi.

d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

e) Öğrencinin tutukluluk hali.

f) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(4) Mazereti, kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurdukları takdirde bir sonraki yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine birim yönetim kurulu kararıyla devam edebilirler.

(5) Kayıt dondurularak geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt sildirme

MADDE 33 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci dilekçeyle kayıtlı olduğu birime başvurması halinde kaydını sildirebilir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(2) Üniversiteden ayrılanlara yazılı istekleri halinde, öğrenim durumunu gösterir bir belge verilir.

(3) Kaydını sildiren öğrencilerin, diplomalarını ve dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

İlişik kesme

MADDE 34 – (1)  Aşağıdaki hâllerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki ön lisans ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencinin kayıt silme işlemi, ilgili birimin yönetim kurulunun kararıyla yapılır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları ve benzeri çalışmaları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlamış olmaları şarttır. İki yıllık ön lisans düzeyinde 120 AKTS, dört yıllık lisans programları için 240 AKTS, beş yıllık lisans programları için 300 AKTS, altı yıllık lisans programları için 360 AKTS krediyi başarıyla tamamlayarak en az 2,00 GNO’ya sahip olan bir öğrenci mezun olma hakkını kazanmış sayılır.

(2) Birinci fıkradaki mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere o programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Diploma hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Senato tarafından düzenlenir.

(4) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi

MADDE 36 – (1) Öğrenciler, Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri anlaşmalara uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler.

(2) Değişim programlarına başvuru ve kabul şartları, 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik ile 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(3) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin, öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisiyle birim yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(4) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda akademik takvime uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır.

(5) İlgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu derslere ait notların dönüşümü, Senato tarafından belirlenen başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile not aralıkları esas alınarak gerçekleştirilir; bu notlar kendi öğretim programındaki eşdeğer derslere ait olarak not belgesinde gösterilir.

(6) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu derslere karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer derslerden de başarısız olmuş sayılır.

(7) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(8) Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not belgesi verilir.

Özel öğrenci

MADDE 37 – (1) Üniversitenin kayıtlı öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak öğrenim görebilecekleri gibi, diğer yükseköğretim kurumlarının kayıtlı öğrencileri de Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görebilirler.

(2) Özel öğrencilerle ilgili işlemler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 38 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payları/öğrenim ücretleri dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilenler hariç süresi içinde katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen bir öğrenci o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payını veya öğrenim ücretini ödemediği yarıyıllar/yıllar, öğrenim süresinden sayılır.

(2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış olan fakat Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciye o yarıyılda ödemiş olduğu katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Mezuniyeti için üç dersi ve/veya stajı kalan öğrenci bir sonraki akademik yılın başına kadar bu çalışmalarını tamamlamalıdır. Aksi takdirde öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için katkı payını/öğrenim ücretini ödemesi gerekir.

Telafi dersi

MADDE 39 – (1) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda görevlendirilen, izin verilen veya sağlık mazeretleri nedeniyle derslerini program dâhilinde veremeyen öğretim elemanları, mazeretlerinin/izinlerinin bitimini takip eden beş iş günü içerisinde dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak bilgi vermek ve öğrenciye duyurmak suretiyle birim yönetim kurulu kararı ile telafi dersi yapabilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 40 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak, Üniversite tarafından verilen e-posta adresine iletilmek veya Üniversitede ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bu durumu fakültenin/yüksekokulun ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin

MADDE 41 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 18/11/2018 tarihli ve 30599 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Daha önce kayıt olmuş öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler hakkında tabi oldukları önceki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam eder.

(2) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarsus Üniversitesi Rektörü yürütür.