22 Eylül 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30896

YÖNETMELİK

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı Kırıkkale Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, ilgili enstitüce ilan edilen eğitim dönemini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitülerdeki anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunu,

e) Başkan/Başkanlık: Enstitülerdeki anabilim/anasanat dalı başkanını/başkanlığını,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/proje/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

ğ) Enstitü: Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İkinci tez danışmanı: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği, enstitü yönetim kurulunca Üniversite dışından atanan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip deneyimli kişiyi,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kredi sistemi: Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamı ile bulunan ulusal kredi sistemi ve/veya Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

l) Lisansüstü eğitim: Tüm tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik eğitimini,

m) Müdürlük: Enstitü müdürlüğünü,

n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan gerçek kişiyi,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ö) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

p) Seminer: Lisansüstü eğitim gören öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

r) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir eseri,

ş) Tez izleme komitesi: Doktora/Sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlendirme, tez çalışmalarına rehberlik etme ve yönlendirme görevini üstlenen; biri tez danışmanı, biri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalından ve diğeri enstitü anabilim/anasanat dalı dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

t) TUS-DUS: Tıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,

u) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

ü) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Senato tarafından belirlenen eğitim ve öğretim süresini,

v) Yaz dönemi: Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz döneminde yapılan eğitim ve öğretim sürecini,

y) Yeterlik sınavı: Doktora/Sanatta yeterlik öğrencisinin, bulunduğu programdaki temel konularda ve çalışma alanıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığını ve bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

aa) Yönerge: Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür.

(2) Yüksek lisans programları, ikinci öğretim programları olarak da yürütülebilir.

(3) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Yönergede belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; mezun durumunda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, lisans not ortalamasının katkı oranı, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun değerlendirmeye hangi oranda alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Yönerge ile düzenlenir.

(4) Yabancı uyruklu adaylarla, lisans öğreniminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve mavi kart sahibi adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Yönergede düzenlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı; bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi ve tez çalışması da dâhil olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, ders aşamasını bitirdiği dönemden itibaren, her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla ikisi (en fazla 20 AKTS), lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer anabilim dallarında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, en fazla iki ders (en fazla 20 AKTS) seçilebilir.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programında süreye ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:

a) Tezli yüksek lisans programının süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Ders dönemi en erken iki, tez dönemi de en erken iki yarıyılda tamamlanabilir.

b) Dört yarıyıl sonunda; öğretim planında yer alan kredili derslerini, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı şartlarını yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Başka bir yükseköğretim kurumundan ders döneminde yatay geçişle gelmiş ve en fazla üç dersi (en fazla 30 AKTS) kabul edilmiş öğrenciler ile özel öğrenci statüsünde almış ve başarmış oldukları en fazla üç dersi (en fazla 30 AKTS) kabul edilerek programa normal öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciler, tüm dersleri başarmış olmak kaydıyla, ilk yarıyıl sonunda tez çalışmasına başlayabilirler. Bu şekilde yatay geçişle gelen öğrenciler; önceki yükseköğretim kurumunda geçirdikleri süre de dâhil olmak üzere, programı en çok altı yarıyılda tamamlarlar.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tez danışmanı atanmasına ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:

a) Tezli yüksek lisans programında, başkanlık; her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu ve tez adını da, derslerin bitimini takip eden ilk yarıyılın başına kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı, tez konusu ve tez adı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

b) Tez danışmanı, Yönergede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Yönergede belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılmasına ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:

a) Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören bir öğrenci, tezini, Senato tarafından belirlenen Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazar.

b) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, yüksek lisans tezinin savunmasından önce; tezin Yönergede belirlenen sayıda nüshasını, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ve yazım kurallarına uygunluğuna dair görüşünü yazılı olarak, tezin nüshaları ile birlikte başkanlık aracılığıyla, ilgili enstitüye gönderir.

ç) Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Öğrenci, tezini jüri ve dinleyiciler önünde sözlü olarak savunur.

e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla; kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, başkanlıkça tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

g) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci, başarısız bulunarak enstitü ile ilişiği kesilir.

ğ) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde; azami süreler içinde kalmak ve tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans diplomasına ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:

a) Tez sınavında başarılı olmak ve Yönergede belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda pdf formatında kopyasını iki CD olarak, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

b) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde; öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın, YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

c) Tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde, tezin elektronik ortamda bir kopyası, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere; YÖK’e gönderilmek üzere, enstitü tarafından Rektörlüğe iletilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla, en az 10 ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü (en fazla 30 AKTS), lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Yönergede belirlenen esaslara göre, tezsiz yüksek lisans programının sonunda, yeterlilik sınavı uygulanabilir.

Süre

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında süreye ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:

a) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

b) Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, başkanlık her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Yönergede belirlenen nitelikleri haiz doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler ve enstitüye bildirir. Danışman, enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans diplomasına ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:

a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın, YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

c) Mezuniyet tarihi; enstitü yönetim kurulunun, mezuniyeti onayladığı tarihtir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den ve toplam 21 krediden az olmamak kaydıyla en az yedi ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için doktora programı; iki eğitim-öğretim dönemi 120 AKTS’den ve toplam 42 krediden az olmamak kaydıyla en az 14 ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders, yüksek lisans döneminde alınmış ve başarılmış ise doktora programında alınmasına gerek yoktur.

(3) Doktora programlarında, başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki (en fazla 20 AKTS), lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört (en fazla 40 AKTS) ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları, ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların, lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli (beş yıl) lisans öğretimi yapan diş hekimliği, veteriner ve tıp fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen ve eczacılık fakültesi mezunları, lisans diploması ile başvuruda bulunabilirler.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans öğrenimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların, başvurulan programın puan türünden, 55 puandan az olmamak koşuluyla, Yönergede belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların; dört üzerinden en az üç veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına ve başvurduğu programın puan türünde, 80 puandan az olmamak koşuluyla, Yönergede belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(5) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın, enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, 3 üncü ve 4 üncü fıkralardaki hükümler uygulanır.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesi Yönerge ile belirlenir.

(7) Tıp fakültesi mezunlarının, temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmeleri için; 50 puandan az olmamak koşuluyla Yönerge ile belirlenen TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Yönerge ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(8) Diş hekimliği fakültesi mezunlarının, doktora programlarına başvurabilmeleri için; elli puandan az olmamak koşuluyla Yönerge ile belirlenen DUS puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Yönerge ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(9) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, lisans not ortalamasının katkı oranı, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun değerlendirmeye hangi oranda alınacağı, yabancı dil puanının katkı oranı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Yönerge ile düzenlenir.

(10) Doktora programlarına başvuruların değerlendirilmesinde; neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon ve uluslararası standart sınavlardan aldıkları puanlar da dikkate alınabilir.

Süre

MADDE 17 – (1) Doktora programı; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en erken iki yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler en erken dört yarıyılda tamamlayabilirler. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi ise; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya ilgili maddelerde ve Yönergede belirtilen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami süreler içinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrencilerden, kredili derslerini veya tez çalışmasını azami süresi içinde tamamlayamayanlara, tez önerisi ret edilenlere, doktora tezinde başarılı olamayanlara; azami süreler içinde kalmak ve tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 18 – (1) Başkanlık her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez adını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı, tez önerisi ve tez adı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Yönergede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Yönergede belirlenen ilkeler çerçevesinde, enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için; tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakültelerindeki programlardaki öğretim üyeleri hariç, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı; kredili derslerini, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci, bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrenci, en erken bir ay içinde sınava girebilir. İlgili öğrencinin başvurusu, danışmanın onayı ve Başkanlığın talebi sonrasında enstitü yönetim kurulu, yeterlik sınavı için karar alır. Sınavın tarih ve saati, başkanlığın bildirimi ile müdürlükçe ilan edilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, başkanlık tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışman oy hakkına sahiptir.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Yazılı sınav notunun %50’si ve sözlü sınav notunun %50’si toplanarak yeterlik sınav notu hesaplanır. Sınav jürileri, yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70 puan olan öğrenciyi başarılı kabul eder. Jüri, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başkanlıkça, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, başkanlığın teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenecek dersleri, tez çalışmasına başlamadan önce başarmak zorundadır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci; başarısız olduğu bölüm/bölümlerden, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede; tez danışmanı, ilgili anabilim/anasanat dalından bir kişi ve enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı dışından bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, başkanlıkça işlemin bitişini izleyen üç gün içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süreçte geçen süre azami süreden sayılır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın, birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerde girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda; o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tez izleme komitesi tarafından yapılan bir toplantıya katılmayan öğrenci, mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmezse, katılmadığı toplantıdan başarısız sayılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 22 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazar.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışman, oy hakkına sahiptir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, doktora tezinin savunmasından önce; tezin Yönergede belirlenen sayıda nüshasını, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ve yazım kurallarına uygunluğuna dair görüşünü yazılı olarak, tezin nüshaları ile birlikte başkanlık aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Öğrenci, tezini jüri ve ilgililer önünde sözlü olarak savunur.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla; kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, başkanlıkça tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 23 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Yönergede belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda pdf formatında kopyasını iki CD olarak, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye, doktora diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde; öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın, YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde, tezin elektronik ortamda bir kopyası, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere; YÖK’e gönderilmek üzere, enstitü tarafından Rektörlüğe iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise; üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan, doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; bir eğitim öğretim dönemi 60 AKTS’den ve toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için sanatta yeterlik programı; iki eğitim-öğretim dönemi 120 AKTS’den ve 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders, yüksek lisans döneminde alınmış ve başarılmış ise sanatta yeterlik programında alınmasına gerek yoktur.

(3) Sanatta yeterlik programında, başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki (en fazla 20 AKTS), lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört (en fazla 40 AKTS) ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(5) Sanatta yeterlik programları, ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puan olmak koşuluyla, Yönergede belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların; dört üzerinden en az üç veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına ve 80 puandan az olmamak koşuluyla, Yönergede belirlenen ALES sözel puanına sahip olmaları gerekir.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilip yükseltilmeyeceğine ilişkin hususlar Yönergede belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, lisans not ortalamasının katkı oranı, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucunun değerlendirmeye hangi oranda alınacağı, yabancı dil puanının katkı oranı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Yönerge ile düzenlenir.

(6) Sanatta yeterlik programlarına başvuruların değerlendirilmesinde; referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon ve uluslararası standart sınavlardan aldıkları puanlar da dikkate alınır.

Süre

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programı; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en erken iki yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler en erken dört yarıyılda tamamlayabilirler. Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya ilgili maddelerde ve Yönergede belirtilen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan ancak; tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami sürelerde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencilerden, kredili derslerini veya tez çalışmasını azami süresi içinde tamamlayamayanlara, sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara; azami süreler içinde kalmak ve tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 27 – (1) Başkanlık, her öğrenci için; ders ve uygulama seçimi, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışman ve danışman ile öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve tez adını enstitüye önerir. Tez danışmanı, tez önerisi ve tez adı, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Yönergede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Yönergede belirlenen ilkeler çerçevesinde, enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik Sınavı

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavı; kredili derslerini, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramlar ile sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci, bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrenci, en erken bir ay içinde sınava girebilir. İlgili öğrencinin başvurusu, danışmanın onayı ve başkanlığın talebi sonrasında enstitü yönetim kurulu, Yeterlik sınavı için karar alır. Sınavın tarih ve saati, başkanlığın bildirimi ile müdürlükçe ilan edilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, başkanlık tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik, yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışman oy hakkına sahiptir.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Yazılı sınav notunun %50’si ve sözlü sınav notunun %50’si toplanarak yeterlik sınav notu hesaplanır. Sınav jürileri, yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70 puan olan öğrenciyi başarılı kabul eder. Jüri, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başkanlıkça, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, başkanlığın teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenecek dersleri, tez çalışmasına başlamadan önce başarmak zorundadır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci; başarısız olduğu bölüm/bölümlerden, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik, yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç 6 (altı) ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, başkanlıkça işlemin bitişini izleyen üç gün içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süreçte geçen süre azami süreden sayılır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın, birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerde girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda; o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tez izleme komitesi tarafından yapılan bir toplantıya katılmayan öğrenci, mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmezse, katılmadığı toplantıdan başarısız sayılır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 31 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Sanatta yeterlik tezi hazırlayan öğrenci; sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan sonuçları ve belgeleyen metni, Senato tarafından kabul edilen Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazar.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere, danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, sanatta yeterlik savunmasından önce; tezin Yönergede belirtilen sayıda nüshasını, düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına teslim eder. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ve yazım kurallarına uygunluğuna dair görüşünü yazılı olarak, tezin nüshaları ile birlikte başkanlık aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin, metnin veya çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı; sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Öğrenci; tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri ve ilgililer önünde sözlü olarak savunur.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak; öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla; kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, başkanlıkça tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak; tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Yönergede belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda pdf formatında kopyasını iki CD olarak, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde; öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın özelliğine göre alanı belirleyen, YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(3) Tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde, tezin elektronik ortamda bir kopyası, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere; YÖK’e gönderilmek üzere, enstitü tarafından Rektörlüğe iletilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programı, Özel Öğrenci Kabulü ve Yatay Geçişler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini, kabul edildikleri lisansüstü programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bir yarıyılda alınan dersler 30 AKTS’yi geçemez. Bilimsel hazırlık programında alınması gerekli dersler, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun teklifi ile enstitü kurulunca belirlenir.

(3) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için; öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu birimin yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel Hazırlık Programında alınan derslere ait notlar, lisansüstü not çizelgelerinde yer almaz.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, ilgili lisansüstü programın sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 34 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, başkanlığın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kabul edilecek özel öğrenci sayısı, ilgili anabilim/anasanat dalı için, en son ilan edilen öğrenci kontenjanının yarısını geçemez. Küsuratlı sayılar bir üst rakama yuvarlanır. Özel öğrenci kabulüne, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu karar verir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin, özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde; muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini (30 AKTS’yi, 3 dersi) geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 35 – (1) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yatay geçiş kontenjanları; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayından sonra, enstitü tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

b) Yatay geçiş başvurusunun, ilan edilen kontenjandan fazla olması halinde, öğrencilerin öğrenim gördüğü lisansüstü programa kabulünde esas alınan ALES puanının %50’si ile lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemdeki karşılığının %50’si toplanarak sıralama yapılır ve puanı yüksek olan/olanlar tercih edilir. Sıralamada puanların eşit olması durumunda, ALES puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(2) Enstitülerin başka bir anabilim/anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlayan, almış olduğu derslerden en az 2/3’ünden başarılı olan ve başvurduğu programın asgari kabul şartlarını taşıyan öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Başvuruların kabul edilebilmesi için, ilgili anabilim/anasanat dalının öğrenci kontenjanının olması gerekir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(3) Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin programa intibakı; anabilim/anasanat dalı kurulunca yapılır, enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yatay geçişlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş yapan öğrenci, en az bir dönem ve en az 30 AKTS ders almak zorundadır. Öğrenci; geldiği enstitüdeki tezine devam etmek istemesi halinde, önceki danışmanından tez üzerindeki bütün haklarından feragat ettiğine dair bir belgeyi alarak enstitüye sunmak zorundadır. Aksi durumda öğrencinin yeni bir tez önerisi hazırlaması istenir.

b) Doktora ve Sanatta Yeterlik, yeterlik sınavından sonra yatay geçiş yapan öğrenci, en az bir dönem ve en az 30 AKTS ders almak zorundadır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci, tekrar yeterlik sınavına girmez. Öğrenci; geldiği enstitüdeki tezine devam etmek istemesi halinde, önceki danışmanından tez üzerindeki bütün haklarından feragat ettiğine dair bir belgeyi alarak enstitüye sunmak zorundadır. Aksi durumda öğrencinin yeni bir tez önerisi hazırlaması istenir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilmesi için temel esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programları arası geçişler için; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisiyle, enstitü yönetim kurulu tarafından kontenjanlar belirlenir ve Senato tarafından onaylandıktan sonra ilan edilir.

b) Programlar arası geçişlerde, geçilecek yüksek lisans programının başvuru koşullarının adaylar tarafından sağlanması gerekir.

c) Yüksek lisans programlarında en az bir yarıyılını tamamlamış ve almış olduğu derslerden en az üçünden başarılı olan öğrenci (seminer ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders hariç), tezli programdan tezsiz programa ya da tezsiz programdan tezli programa geçiş yapabilir. Bu durumda alınan dersler; anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, enstitü yönetim kurulunun onayıyla, geçiş yapılan programdaki derslerin yerine sayılabilir.

ç) Tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçmek için programın tüm gerekliliklerini yerine getirmesi gerekir.

d) Geçiş başvuruları; anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından değerlendirilerek enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

e) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş bir kez yapılabilir.

(5) Lisansüstü programların hangi aşamasında olursa olsun, tüm yatay geçişlerde, her öğrenci en az bir dönem ve en az üç ders (30 AKTS) ders almak zorundadır.

(6) Lisans derecesi ile doktora veya sanatta yeterlik programına kabul edilmiş bir öğrenci; en az yedi dersi (21 kredi), bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularını içeren bir dersi ve seminer dersini başarı ile tamamlamış ise, azami süreler içinde kalmak kaydıyla, istemesi halinde tezli yüksek lisans programına kabul edilir ve tez aşamasından çalışmalarına devam eder. Tezsiz yüksek lisansa geçmek istemesi durumunda, azami süreler içinde kalmak kaydıyla, Yönergede belirtilen tezsiz yüksek lisans şartlarını tamamlaması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 36 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleştirilmesi işlemi, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilir. Bu tarihler arasında kesin kayıt işlemini gerçekleştirmeyenler kayıt hakkını kaybederler.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 37 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları; lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Yönergede belirlenen asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili Başkanlığın önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Yönergede belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Yönergede belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili;

a) Öğrencilerin başarı durumu, lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalarının (ödev, proje, ara sınav ve benzeri) %40’ı ile dönem sonu sınavının %60’ı toplanarak belirlenir. Başarılı sayılmak için; lisansüstü programlardaki öğrencilerin dönem sonu sınavında en az 60 tam puan almak üzere, ilgili dersten yılsonu ortalamasının 100 üzerinden yüksek lisans için en az 70 puan, doktora/sanatta yeterlik için 75 puan olması gerekir. Bilimsel hazırlık kapsamında, lisans programlarından alınan derslerde harf notu temel alınır.

b) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılır. Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir. Zorunlu dersi olmamak koşuluyla; başarısız olunan dersin yerine, aynı kredi değerinde başka bir ders, danışman onayı ile alınabilir. Öğrenciler, danışmanlarının onayı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü öğrenim sırasında alınması zorunludur.

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir.

(7) Danışmanlık görevi, tez danışmanı atanıncaya kadar, Başkan veya program koordinatörü/başkanı tarafından yürütülür.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen yazılı sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Diğer hükümler

MADDE 38 – (1) Lisansüstü programlara, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği hususu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversite, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(3) Üniversite, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları, Üniversitenin bulunduğu il dışında sürdüremez.

(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısı Yönergede belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(6) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, doktoraya eşdeğer düzeydedir. Bu uzmanlık eğitimleri, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 16/1/2017 tarihli ve 29950 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.