22 Eylül 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30896

YÖNETMELİK

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp, diş hekimliği ve hukuk fakülteleri hariç Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans programlarında eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi önlisans, lisans ve diğer programlara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim programları, kayıt yenileme ve silme işlemleri, geçişler, sınavlar ve değerlendirme, intibak ve diploma hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için YÖK tarafından oluşturulan yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş ders saatleri ile öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak hesaplanan değeri,

b) Akademik birim: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c) Akademik kurul: İlgili programda fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan ve ilgili bölüm/program başkanının başkanlık ettiği kurulu,

ç) Çift anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve Senato tarafından belirlenen diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) Değişim programları: Yurt içi ve yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

e) GNO: Genel not ortalamasını,

f) İlgili kurul: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı akademik birimlerin kurullarını,

g) İlgili yönetim kurulu: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı akademik birimlerin yönetim kurullarını,

ğ) Kurumlar arası yatay geçiş: Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve YÖK tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılan geçişi,

h) Öğrenci: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisini,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

i) ÖSYS: Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemini,

j) Program: Eğitim-öğretim süreleri iki ila altı yıl olarak düzenlenmiş ve bölümler altında yapılandırılmış eğitim-öğretim alanlarını,

k) Rektör: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

m) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı eş zamanlı/eş zamansız biçimde verilen öğretimi,

n) Üniversite: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

o) Üniversite Eğitim Komisyonu: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı akademik birimlerden gönderilecek eğitim-öğretime ilişkin önerileri değerlendiren komisyonu,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

p) YNO: Yıl sonu not ortalamasını,

r) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin, Senato tarafından belirlenen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı,

s) Yaz okulu: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde önlisans ve lisans programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Üniversiteye giriş ve kesin kayıt işlemleri

MADDE 5 – (1) Akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yurt dışından alınan lise diplomalarının denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda, o eğitim-öğretim yılında Üniversitenin akademik birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak akademik birimlerde, o eğitim-öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip olmanın yanı sıra yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmak.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) Öğrencilerin akademik birimlere kayıtları, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Üniversiteye kesin kayıt e-Devlet üzerinden veya istenen belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen yapılır. Ancak, adaylar vekâlet verdikleri kişiler aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler. Posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.

(4) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir. Hakkında ilgili mevzuata göre işlem başlatılır.

(5) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, hakkını kaybeder.

(6) Üniversiteye kayıt olan her öğrenci için ilgili akademik birim tarafından, Senatonun belirlediği esaslara göre akademik danışman atanır.

(7) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olduğu anlaşılanların (yükseköğretim programlarından aynı anda iki lisans veya iki önlisans programlarına kayıtlı olanlar) kesin kayıtları yapılmış olsa bile, Üniversite ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler, Üniversiteden mezun olsalar bile kendilerine verilen diploma ve mezuniyet belgeleri iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Yarıyıl kayıtları ve alttan ders alma

MADDE 6 – (1) Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde; katkı payını yatırarak öğrenci işleri otomasyon sisteminden derslerini seçerek onaylamalıdır. Öğrencinin seçtiği dersler danışmanı tarafından da onaylanarak kayıt süreci tamamlanmış olur. Ders kayıt çıktısı öğrenci ve danışmanı tarafından ders ekleme/bırakma süresi sonuna kadar imzalanır ve bu belgeyi öğrenci mezun olana kadar danışmanı muhafaza eder.

(2) Derslerin yıllık olarak programlandığı birimlerde, bahar dönemi başında öğrencilerin sadece katkı payını ödemeleri yeterlidir.

(3) Kayıt süresi içerisinde haklı ve geçerli bir nedenle kaydını yenileyemeyen öğrencilere, kayıt süresinin bitiminden sonraki üç iş günü içinde ve mazeretlerini bildirmeleri halinde ilgili yönetim kurulu en geç bir hafta içerisinde toplanarak, mazereti uygun bulması durumunda kayıt hakkı verilebilir. Aksi halde öğrenci, o yarıyıldaki kayıt hakkını kaybeder.

(4) Öğrenci, yarıyıl kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Yarıyıl kayıtlarındaki hatalar nedeniyle oluşan sorumluluk öncelikle öğrenciye aittir.

(5) Ek kontenjan ile yerleşen öğrenciler hariç, geç kayıt nedeniyle geçen süre devamsızlıktan sayılır.

(6) Öğrenci, kaydolmadığı yarıyılda askerlik tecili işlemleri dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(7) Önceki yarıyıllardan kalan dersler öncelikle alınır ve bu dersler kayıt yarıyılı programındaki derslerle aynı saatlerde ise üst sınıftaki ders kesinlikle alınamaz. Ancak, önceki yarıyıllara ait dersin devamı alınmış ise bu koşul dikkate alınmaz.

(8) İkinci öğretimi bulunan bölümlerde, ders çakışması halinde; öğrenci normal öğretimde ise ikinci öğretimden, ikinci öğretimde ise normal öğretimden çakışan dersleri ile zorunlu derslerde, aynı ismi taşıyan seçmelilerde ise eşdeğer olan en fazla üç dersi ders ekleme ve bırakma süresi içinde danışmanın önerisi ve bölüm kurulu kararı ile alabilir.

(9) Öğrenci, dersi verildiği yarıyılda almak zorundadır. Ancak ön koşullu derslerin alınabilmesi için başarılması zorunlu olan dersler, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla farklı dönemlerde de açılabilir.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 7 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl/yıl başından itibaren en geç bir hafta içinde, almak zorunda oldukları dersler dışında, kayıt yaptırdıkları derslerde danışmanın onayını alarak, istedikleri ders değişikliklerini yapabilirler. Ders değişikliği formu danışman ve öğrenci tarafından imzalanarak dekanlık/müdürlüğe bildirilir. Ancak, ders değişikliği nedeniyle öğrencinin derse girmediği günler devamsızlıktan sayılır.

Yabancı dil seçimi ve muafiyet sınavı

MADDE 8 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ilk yarıyıl/yıl ders kayıtlarında öğrenci işleri otomasyon sisteminden seçtiği yabancı dili izlemek zorundadır. Öğrenci ilk yarıyılda/yılda seçmiş olduğu yabancı dilini daha sonraki yarıyıllarda değiştiremez.

(2) Eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde, başvuruda bulunan öğrenciler için Rektörlük tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda 70 ve daha yukarı not alan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

Yatay ve dikey geçişler, ders muafiyeti ve intibak işlemleri

MADDE 9 – (1) Yatay ve dikey geçiş kontenjanları, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

(2) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabul, kayıt ve intibakları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulunca yapılır.

(3) Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı birimlere, Üniversite içinden veya diğer üniversitelerden yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(4) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler önceki diploma programından eşdeğer kabul edilen derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması ve en az CC harf notu almış olması şartıyla derslerden başarılı sayılırlar. Öğrenciler CC harf notu altındaki DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak bu derslere ilişkin daha önce alınan başarı notları 32 nci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek transkriptine işlenir ve GNO’suna dâhil edilir. Not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkriptine işlenir.

(5) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyıl/yıl eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içerisinde, daha önce öğrenim görmüş oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve en az CC ile başarmış oldukları tüm dersler için mezuniyet/ilişik kesme tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olma isteği ile başvuruda bulunabilirler. Ayrıca muafiyet için başvuruda bulunacağı derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması gerekir. Öğrenci, CC harf notu altında DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Bu fıkrada belirtilen süreler dışındaki başvurular dikkate alınmaz ve sonraki dönemlerde yeniden intibak talebinde bulunulamaz.

(6) Ders saydırma talebinde bulunan öğrencinin önceki diploma programından başarılı olduğu derslerin harf notları ilgili üniversitenin not dönüşüm tablosuna göre yapılır. Şayet not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde, YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkriptine işlenir.

(7) Uzaktan öğretim veya açıköğretim önlisans programlarından mezun olan öğrencilerden Üniversitenin lisans bölüm/programlarına kayıt yaptıranlar için tamamen veya kısmen uygulamalı olan derslerin muafiyeti yapılmaz.

(8) İlgili yönetim kurulunca alınan muafiyet kararında, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin muaf sayılacağı derslerinin toplam kredisi, kayıt yapılan bölümde bir yarıyılda okutulan derslerinin kredisi kadar veya daha fazla olması halinde, öğrencinin muafiyetine karşılık gelen yarıyıl sayısı hesaplanır ve intibakı yapılır. Öğrenci intibak ettirildiği yarıyıldan itibaren öğrenimine devam eder. Bu süre 11 inci maddede belirtilen azami öğrenim süresinden düşülür.

(9) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerin kredisinin, bölümün o yarıyılında okutulan derslerinin kredisinden az olması halinde, bulunduğu yarıyılın toplam kredisini geçmeyecek kadar, bir üst yılın aynı yarıyılından ders alabilir. Bu durumdaki öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda muafiyet sonrası almış ve başarmış olduğu derslerin sonucunda, 20 nci maddede belirtilen üstten ders alma koşullarını yerine getiremediği takdirde, muaf olduğu kredi toplamı kadar bir üst yılın aynı yarıyılından ilgili programın normal ders yükünü geçmeyecek şekilde ders alabilir.

(10) Öğrenci, 11 inci maddede belirtilen normal öğretim süresinden önce fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulundan mezun olabilir.

(11) Önlisans/lisans programlarına kayıt olan öğrencilerin muafiyet işlemleri sonucunda muaf oldukları derslerin notları otomasyon sistemine işlenir.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Kimlik kartını kaybeden veya kimlik kartı kullanılamayacak kadar yıpranan öğrenci, ilgili kuruma yazılı olarak başvurması halinde, yıpranma durumunda ise eski kimlik kartını iade etmesi koşuluyla kendisine, yeni kimlik kartı verilir. Kayıp veya yenileme durumunda kart bedelinin Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenci tarafından ödenmesi gerekir.

(3) Mezun olan veya Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim – Öğretim

Eğitim – öğretim süreleri

MADDE 11 – (1) Birimlerde dersler, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Yarıyıl esasına göre yapılan eğitim-öğretimde bir eğitim-öğretim yılı, iki veya üç yarıyıl olarak Senato tarafından belirlenir. Bir eğitim-öğretim yılında iki yarıyıl uygulanan programlar için eğitim-öğretim bir yarıyıl en az 70 iş gününe karşılık gelen 14 haftalık eğitim-öğretim günüdür. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler ile fakülte ve yüksekokullarda açılan hazırlık sınıfları bu süreye dahil değildir.

(2) Akademik birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla gerektiğinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulunun işleyiş ve uygulamaları Senato tarafından belirlenen esaslarla düzenlenir.

(3) Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakültelerdeki öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu birimden mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

Eğitim – öğretim programları

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim programları, ilgili anabilim dalı/program/bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili birim kurulunda karara bağlanır ve Senato onayı ile kesinleştirilir. Bir sonraki akademik yılla ilgili program değişiklikleri aynı yolla her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kesinleştirilir.

(2) Birimlerde ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile ders ve/veya sınıf geçme sistemi uygulanabilir.

(3) Öğretim programları, teorik dersler ve/veya uygulamalardan (seminer, atölye, laboratuvar, arazi uygulaması ve benzerleri) oluşur. Ortak zorunlu, ön koşullu ve seçmeli derslerin, kredi değerleri ve uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğretim programlarında yapılacak değişiklikler nedeniyle yeni programa intibak işlemleri ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile kararlaştırılır.

(5) Yeni programa intibak işlemleri kayıtlı tüm öğrencilere uygulanır.

(6) İntibak işlemleri, Senato tarafından kararlaştırılan uyum esaslarına göre yapılır.

(7) Fakülte/yüksekokullardan mezun olabilmek için gerekli kredi miktarı, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenebilir.

Kredi

MADDE 13 – (1) Derslerin eğitim-öğretim bakımından değerlendirilmesi kredi esası üzerinden yapılır.

(2) Her bir eğitim-öğretim çalışmasının kredi değeri aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır:

a) Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin haftalık her bir saati bir kredidir.

b) Programlanmış ders uygulamaları, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların her iki saati bir kredidir.

(3) Sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde eğitim-öğretim çalışmalarının kredi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Yıllık teorik derslerin haftalık her saati iki kredi.

b) Yıllık uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalarının haftalık her saati bir kredi.

c) Stajların her haftası bir kredi.

(4) Hesaplamalar sonucunda virgülden sonraki kısım bir üst rakama tamamlanır.

Dersler ve bitirme ödevi

MADDE 14 – (1) Üniversiteye bağlı Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esaslar, ilgili birim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(3) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.

(4) Ders AKTS’leri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışmalar da göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı ders AKTS’leri hesaplanır.

(5) Her yarıyılda 30 AKTS kredisi alınması zorunluluğu nedeniyle, bir öğrencinin mezun olabilmesi için öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarında toplam 120 AKTS, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında toplam 240 AKTS, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında 300 AKTS, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında 360 AKTS kredisini başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Ders grupları

MADDE 15 – (1) Üniversitede dersler şu gruplardan oluşur:

a) Zorunlu dersler: İlgili birime kayıtlı bütün öğrencilerin alması gerekli derslerdir.

b) Seçmeli dersler: Öğrencilerin kendi tercihleri ile danışmanın onayına bağlı olarak alacakları derslerdir. Seçmeli bir dersin açılabilmesi için en az 5 (beş) öğrencinin o derse kayıt yaptırması gerekmektedir. Ancak bu sayı ilgili birimlerin Yönetim Kurulu Kararı ile arttırılabilir (özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilerin seçmiş oldukları seçmeli derslerde bu sayı aranmaz).

c) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi için bazı ders veya derslerin başarılması zorunlu olan derslerdir.

ç) Ortak zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil zorunlu derslerdendir. Bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

d) Bitirme ödevi (tez): Öğrencilere, bitirme ödevinin verilip verilmeyeceğine, birimlerin ilgili akademik kurullarınca karar verilir. Bitirme ödevi verilmesine karar verilen birimlerde, danışman ve öğrencinin görüşü de dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bitirme ödevinin değerlendirilmesi, danışman tarafından yapılır ve otomasyon sistemine kaydedilir.

e) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yoluyla verilebilir. Uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve bunlarla ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kredi yükü

MADDE 16 – (1) Öğrencinin AKTS kredi yükünün belirlenmesinde, bulunduğu normal dönemdeki ders programının AKTS kredi sayısı dikkate alınır. Normal dönem; öğrencinin kayıt olduğu yıl ve kayıt dondurma süreleri göz önüne alınarak belirlenir.

(2) Bir öğrenciye bir yarıyılda verilebilecek AKTS kredi miktarı; normal dönemdeki AKTS kredi miktarına ilave olarak ara sınıflarda bu sınıfın AKTS kredi toplamının 1/3’ünü aşamaz. Virgülden sonraki kısım öğrenci lehine tam sayıya tamamlanır. Son sınıf öğrencilerine maksimum 45 AKTS kredisi olarak uygulanır.

Öğrenci katkı payları

MADDE 17 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında mali yükümlülüklerini, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek zorundadırlar. Mali yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin giriş veya yarıyıl/yıl kaydı yapılmaz, derslere ve/veya sınavlara girmelerine izin verilmez. Sınavlara girenlerin sınavları bütün sonuçları ile geçersiz sayılır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Kayıt silme veya sildirme halinde, alınan harçlar iade edilmez.

Stajlar

MADDE 18 – (1) Öğrenci stajları, ilgili birim kurullarınca hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yönergelere göre yürütülür. Tüm ders ve yükümlülüklerini tamamladığı halde staj yapmayan, stajı eksik yapan veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajı tamamlayana kadar mezun olmuş sayılmazlar.

Derse devam ve yoklamalar

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin derslere devam zorunluluğu, her yarıyıl için en az %70, tamamen uygulamalı ders saatinden oluşan derslerde en az %80 olmak zorundadır.

(2) Sağlık raporu derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremezler.

(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez.

(4) Öğrencilerin derse devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin dönem içi değerlendirmeleri seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme/araştırma gezisi, ödev, bireysel çalışma, meslekî beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, iletişim becerileri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet/bitirme tezi, proje ve dönem sonundaki durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından söz konusu yarıyıl/yıl derslerinin son haftasında ilan edilir. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, yıl/yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(5) Üniversite tarafından bilim, kültür ve spor faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler ile ilgili yönetim kurulunca kabul edilen eğitim-öğretimi ilgilendiren kurum dışı temsil süreleri, devam şartı dışında tutulur.

(6) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca Türkiye’yi uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler için derslere devam koşulu aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl sonu sınav hakları saklıdır.

(7) Öğrencilerin daha önce devam koşulunu yerine getirdikleri ve tekrar aldıkları dersin sınavlarına katılmaları gerekir. Bu dersler için devam zorunluluğu aranmaz. Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, uygulamalara ve sınavlarına katılmak zorundadır.

(8) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde yapılan uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve ara sınavlara katılmak zorundadırlar.

(9) Öğrencilerin devam durumları, dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenciden alınan imza ile takip edilir.

Ders tekrarı ve üst sınıftan ders alma

MADDE 20 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildir; ancak ara sınavlarına katılmak zorundadır.

(2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, uygulamalara ve ara sınavlarına katılmak zorundadır.

(3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde yapılan uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve ara sınavlara katılmak zorundadırlar.

(4) Sadece uygulamadan ya da teori ve uygulamadan oluşan derslerde, ayrıca uygulama sınavının yapılıp yapılmayacağı ve sınavın yapılacak olması durumunda sınav değerlendirme esasları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

(5) Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse, dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. Başvurunun uygun görülmesi halinde öğrenci, dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam etmek ve diğer koşulları yeniden yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapacakları başvurular dikkate alınmaz.

(6) Devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken dersler programdan çıkarılmış ise öğrenciler bunların yerine ilgili birim kurulunca uygun görülen ve kredi bakımından yakın olan dersleri alırlar. Ancak, eşdeğerliliği kabul edilen bu dersler bir daha değiştirilemez.

(7) Yıl sonu not ortalaması (YNO) 2.00’ın altında olup DC ve DD aldığı derslerden başarısız olan öğrenciler, bir dersten F veya U kodlu not alan veya dersi alması gereken yarıyılda almayan öğrenciler bu dersleri tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Ancak bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, bunların yerine danışmanın önerisi ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile uygun görülen dersleri alabilirler. Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, dersin verildiği yarıyılda tekrar alarak notlarını yükseltebilirler. Bu dersler için alınan en son not geçerlidir.

(8) Bir öğrencinin her bir dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu programda belirtilen yüktür. Ancak, genel not ortalaması en az 3.00 olan ve önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmayan öğrenciler danışmanın olumlu görüşüyle, ilgili bölümün önerisi ile bir üst sınıftan ders alabilir.

(9) 9 uncu maddeye göre ders muafiyeti sağlamış öğrenciler hariç, birinci sınıf öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar. Üst yarıyıllardan alınacak derslerin kredi tutarı, bulunulan yarıyılın kredi miktarının 1/3’ünü aşamaz. Öğrenci, üst yarıyıldan ders alarak, 11 inci maddede belirtilen azami öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirilmesi

Sınav türleri

MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu, bütünleme, mazeret, tek ders ve azami eğitim süresini tamamlayan öğrenciler için açılacak olan ek sınavlardan oluşur.

Sınav programları

MADDE 22 – (1) Ara sınavların, yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının tarih, yer ve saatlerini gösteren sınav programı, bölümlerin görüşü de alınarak dekanlık/müdürlük tarafından hazırlanır ve sınavların başlamasından en az iki hafta önce ilan edilir. Resmi bayramlar dışındaki hafta tatili günlerinde de sınav yapılabilir.

Sınavların yapılması

MADDE 23 – (1) Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Ancak, yazılı sınav dışındaki sınavlar ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

(2) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde sınavlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Sınavlara kablolu veya kablosuz iletişim araçları ile girilemez. Sınavlar ilgili birimler tarafından elektronik cihazlarla kayıt altına alınabilir.

(4) Sınav belgeleri, ilgili dekanlık/müdürlük tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde iki yıl süreyle saklanır.

Ara sınavlar

MADDE 24 – (1) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.

(2) Birden fazla ara sınav, ilgili dersin öğretim elemanının önerisi ve birim yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. Birden fazla ara sınav yapıldığında, ara sınav notu aritmetik ortalama ile hesaplanır.

(3) Ara sınav programı, ara sınav tarihinin en az iki hafta öncesinde ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(4) Bir güne aynı yarıyıl derslerinin en fazla ikisinin ara sınavı konulabilir. Ancak alt yarıyıllardan alınan dersler için bu sınırlama aranmaz. Ara sınav yapılan saatler dışında, haftalık ders programına göre eğitim-öğretime devam edilir.

(5) Dersin özelliğine göre dönem içi çalışmalardan da bir ara sınav notu verilebilir. Bu notun ara sınav notuna katkı biçimi, ders sorumlusunun önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır. Bu değerlendirme biçimi her yarıyılın/yılın ilk üç haftası içinde ilgili öğrencilere duyurulur.

(6) Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, o ara sınavdan sıfır (0) almış sayılır.

(7) Öğretim elemanları, değerlendirme sonuçlarını en geç on gün içinde otomasyon programı üzerinden ilan eder.

Yarıyıl/yıl sonu sınavları

MADDE 25 – (1) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak,

c) Uygulamalı derslerde, uygulamaların yüzde seksenine katılmak,

ç) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak,

zorunludur.

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavları derslerin bitiminde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili birimler tarafından hazırlanan ve ilk sınav gününden en az iki hafta önce ilân edilen programda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

(3) Hafta sonu tatili günlerinde de yarıyıl/yıl sonu sınavları yapılabilir.

(4) Öğretim elemanları, değerlendirme sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde otomasyon programı üzerinden ilan eder.

(5) Yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçlarının belgeleri, öğretim elemanlarınca dekanlık/müdürlüğe sınav tarihinden itibaren on gün içerisinde teslim edilir.

Bütünleme sınavları

MADDE 26 – (1) Bütünleme sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Mazeret sınavları

MADDE 27 – (1) Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı başvuruda bulunur. Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir. Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, herhangi bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

(2) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Türkiye’yi ya da Üniversiteyi temsil etmek üzere, Rektörlük tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, birim yönetim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

Tek ders sınavı

MADDE 28 – (1) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün dersleri başarıp, yalnızca tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Ayrıca, mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde GNO’ları 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de GNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili kurul kararıyla tek ders sınavına girebilirler. Öğrencinin sınavına gireceği tek dersin devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekir.

(2) Bir dersin tamamı teorik veya %50’si teorik, %50’si uygulamadan oluşuyorsa tek ders sınavı uygulanır. Dersin tamamı uygulamadan oluşuyorsa o ders için tek ders sınavı uygulanmaz.

(3) Tek ders sınavı akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. İlgili yönetim kurulları tek ders sınavının başvuru süresini ve sınav gününü belirler.

(4) Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrenciler başarısız oldukları tek dersin sınavına girebilmek için, ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmak zorundadır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için tek ders sınavından en az CC notu alması gerekir. Bu sınavdan alınan not, o dersin başarı notu olarak değerlendirilir.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 29 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o derse ait yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlar ve yarıyıl sonu veya yıl sonunda yapılan sınavda aldığı notlar birlikte değerlendirilerek elde edilir. Bu nota ara sınav notlarının katkısı %40 ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notunun katkısı %60’tır. Ancak yarıyıl/yıl sonu sınavlarından en az 50 puan almak zorunludur.

(2) Ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınav notunun %60’ı hesaplanırken ortaya çıkan kesirler aynen korunur. %40 ve %60’ların toplamında 0.5 ve daha yukarı olan kesirler bir üst nota tamamlanır.

(3) Bütünleme sınavları yarıyıl/yıl sonu sınavları gibi değerlendirilir.

(4) Sınavların değerlendirilmesinde ve/veya başarı notunun yükseltilmesinde ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile yeni düzenlemeler yapılabilir. Ancak, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği hariç, yarıyıl/yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı %60’tan az olamaz. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliğinde sınavların değerlendirilmesi, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(5) Sınavların değerlendirilmesi mutlak değerlendirme ile yapılabilir. Mutlak değerlendirmede bu Yönetmelik hükümleri esas alınır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 30 – (1) Bir sınavın ya da yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, ilgili dekanlık/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık/müdürlük gözetiminde sınav kâğıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse; bu hata, ilgili öğretim elemanının görüşü de alındıktan sonra birim yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

(2) Öğrenciler öğretim elemanının not değerlendirmesiyle ilgili itirazda bulunamazlar.

Sınavlarda kopya

MADDE 31 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden, sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardım ettiği anlaşılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, diğer ilgili mevzuat ve yönergelere göre disiplin soruşturması açılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Notlar, Değerlendirme ve Diploma

Notlar ve değerlendirme

MADDE 32 – (1) Bir öğrenciye her ders için gerekli sınav ve değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki tabloda katsayısı ve 100 puan üzerinden karşılıkları gösterilen harf notlarından biri yarılyıl/yıl sonu başarı notu olarak verilir:

Başarı Notu                 Katsayı                 Puan

       AA                         4.00                  90-100

       BA                         3.50                   80-89

       BB                         3.00                   70-79

       CB                         2.50                   65-69

       CC                         2.00                   60-64

       DC                         1.50                   55-59

       DD                         1.00                   50-54

       FD                         0.50                   30-49

        FF                          0.00                   00-29

(2) Harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) AA, BA, BB, CB, CC (Başarılı): Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) DC veya DD (Şartlı Başarılı): Bir dersten DC veya DD notu alan bir öğrenci mezun olma aşamasında 2.00 GNO’ya erişmiş olmak koşuluyla o dersi başarmış sayılır.

c) FF (Başarısız): Girdiği yarıyıl/yıl sonu sınavında başarı sağlayamayan ve devam koşulu aranmaksızın teorik dersin sadece sınavlarına girerek tekrar etmesi gereken öğrencilere verilir.

ç) FZ (Devamsız): Devam koşulunu gerçekleştiremeyen ve derse varsa uygulamalara devam ederek sınavlarına girmesi gereken devamsız öğrencilere verilir.

d) FT (Tekrar): Teori ve uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan ve derse uygulamaları ile birlikte devam ederek sınavlarına girmesi gereken öğrencilere veya sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde girdikleri yarıyıl/yıl sonu sınavlarında başarısız olan ve uygulamalara devam ederek sınavlarına girmesi gereken öğrencilere verilir.

e) M (Muaf): Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM aracılığı ile yatay veya dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersleri ifade eder.

(3) Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:

a) S (Yeterli): S notu, kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

b) U (Yetersiz): U notu, kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.

(4) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliğinde sınav notları ve değerlendirilmesi, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Not ortalamaları

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl başarı durumları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Öğrencilerin başarı durumları bitirdikleri yarıyıl/yılda almış oldukları derslere ait yarıyıl/yıl not ortalaması (YNO) yanı sıra bulundukları döneme kadar almış oldukları tüm dersler için genel not ortalaması (GNO) ile izlenir. YNO ve GNO’nun hesaplanmasında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar esas alınır. GNO tekrar edilen derslerden alınan en son not göz önüne alınarak hesaplanır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

(3) Bu ortalamalar, ilgili derslerden 32 nci maddeye göre alınan notlardan her birinin katsayısı ile o dersin Üniversite Senatosunca belirlenen kredisi çarpılarak bulunan sayıların toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların belirlenmesinde virgülden sonraki üçüncü hane 5’ten küçük ise sıfıra, 5 veya daha büyük ise ikinci haneyi 1 (bir) artıracak şekilde yuvarlayarak iki hane esas alınır.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 34 – (1) YNO’su en az 2.00 olan öğrenciler F kodlu dersler hariç diğerlerinden başarılı sayılır. F kodlu dersler, açıldıkları ilk dönemde öncelikle alınarak tekrar edilir.

(2) Bir dersten DC veya DD notu alan bir öğrenci mezun olma aşamasında 2.00 GNO’ya erişmiş olmak koşuluyla o dersi başarmış sayılır.

(3) Mezun aşamasında olmayan yıl sonu itibarıyla güz ve bahar YNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır. Bu durumdaki bir öğrencinin başarılı olabilmesi için, izleyen yarıyılda (güz dönemi) YNO’yu 2.00 ve üzerine çıkartmak amacıyla, alt yarıyıldan başarı notu CC’nin altında olan DC, DD, FD, FF gibi tüm dersleri tekrarlamak zorundadır. Tekrar edeceği bu derslerle çakışmayacak ve kredi limitini aşmayacak şekilde, içinde bulundukları dönemin derslerini de alabilirler. Bu dönem içerisinde tekrarlamış olduğu şartlı dersler ile bir önceki yılın YNO’sunu 2.00 ve üzerine çıkartan bir öğrenci; bahar döneminde şartlı geçtiği DD ve DC dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Fakat güz döneminde tekrarlamış olduğu dersler ile YNO’sunu 2.00 ve üzerine çıkartamayan öğrenciler izleyen bahar döneminde de CC’nin altındaki dersleri öncelikle almak zorundadırlar.

(4) Bulunduğu yarıyılın/yılın bütün derslerini alarak başarılı olmak kaydı ile o yarıyıl/yıl not ortalaması (YNO) 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyılın/yılın sonunda ilan edilir. Disiplin cezası alan öğrenciler, onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmaz ve ilan edilmez. Onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olmaya hak kazananların belgeleri ilgili yarıyılın/yılın sonunda verilir.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 35 – (1) Genel not ortalamasını (GNO) yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak, bu durumda öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz, ara sınavlarına katılmak ise zorunludur. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan en son not geçerlidir. Başarısızlık halinde ilgili dersi döneminde tekrarlamak zorunda kalırlar.

Yaz okulu dersleri

MADDE 36 – (1) Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak uygulanan yaz okulunun eğitim-öğretim ve sınav işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Ancak, yaz dönemi eğitim-öğretim programlarında mazeret ile bütünleme sınavları uygulanmaz.

Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrenciler

MADDE 37 – (1) Dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilere yönelik Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilere yönelik Üniversitenin Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Diplomalar

MADDE 38 – (1) Üniversite tarafından verilen diplomalar; iki yıl süreli eğitim ve öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için önlisans, dört yıl süreli eğitim ve öğretim yapılan fakülte/yüksekokul programları için lisans, beş yıl süreli eğitim ve öğretim yapılan fakülte programları için yüksek lisans ve altı yıl süreli eğitim ve öğretim yapılan tıp fakültesi programı için tıp doktoru diplomasıdır.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere, diplomasını aldığında geri vermek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilir. Ayrıca istedikleri takdirde, bütün öğrenimini kapsayan transkript belgesi de verilir.

(3) Diplomaya mezuniyet derecesi yazılmaz, fotoğraf yapıştırılmaz.

(4) Diplomalar öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde düzenlenir.

(5) Diplomalarda; fakültelerde Dekan ve Rektörün, dört yıllık yüksekokullarda Müdür ve Rektörün, meslek yüksekokullarında Müdür ve Rektörün imzaları bulunur.

(6) Diplomalar bir defa verilir. Kaybedilmesi veya yıpratılması halinde, diploma yerine geçecek ve kayıp nedeniyle verildiğini belirten, diploma bilgilerini taşıyan ikinci nüsha diploma düzenlenir. Bu belge fakültelerde Dekan ve Rektör, yüksekokullarda Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

(7) Diplomalar, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik danışmanlık

MADDE 39 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel yönden yardımcı olmak üzere, bölüm başkanlıklarınca, ilgili bölümün öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir. Öğretim elemanları, danışmanlığını üstlendiği öğrenciler mezun oluncaya kadar bu görevi sürdürürler.

(2) Akademik danışmanlık hizmetinin aksamadan yürütülmesi ve öğrenci not belgelerinin saklanma ve düzenlenmesi ile ilgili işlemler, yönetim kurullarının belirleyeceği esaslar doğrultusunda, bölüm başkanlarınca yerine getirilir.

Kayıt sildirme

MADDE 40 – (1) Kendi isteğiyle öğrencilikten ayrılacak olanlar, kayıtlı oldukları birimlerine bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilir. Kaydını sildiren öğrencilere ödemiş oldukları katkı payı ve ücretler iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 41 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olan öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

Kayıt dondurma ve yarıyıl izni

MADDE 42 – (1) Öğrenciler, aşağıda belirtilen gerekçelerle ve tekrar Üniversiteye dönmek üzere fakülte veya yüksekokulların ilgili kurullarının kararı ile kayıtlarını dondurabilirler:

a) Kayıt dondurma istekleri her yarıyılın ilk on beş günü içinde yapılır. Ancak çok özel durumlarda yapılacak başvurular, bu sürenin dışında olabilir.

b) Kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. İki yıllık yüksekokullarda iki yarıyıla, fakülte ve dört yıllık yüksek okullarda dört yarıyıla kadar kayıt dondurulabilir. Ancak uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar sebebiyle alınan sağlık raporları değerlendirilerek, bu süreler iki katına çıkarılabilir.

c) Kayıt dondurma izninde geçen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Öğrencilere, aşağıdaki durumlarda yarıyıl izni verilebilir:

a) Öğrencinin herhangi bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararıyla ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı veya ölümü halinde, ailenin geri kalanına bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi.

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermesinin ilgili yönetim kurulunun kararıyla kabul edilmesi.

e) Öğrencinin tutukluluk hali.

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, öğrencinin bağlı olduğu disiplin yönetmeliği itibarıyla öğrencilik sıfatının kaldırılmasını veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali.

g) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

ğ) Spor karşılaşmaları ve benzeri etkinliklerde Üniversitenin temsil edilmesinde görevli olması.

h) Öğrencinin eğitim-öğretimine katkıda bulunacak yurt içi, yurt dışı burs/staj/araştırma gibi olanakların doğması ve bunun ilgili yönetim kurulunca uygun bulunması.

ı) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği veya Üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek diğer haller.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 43 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese yapılmak ve biriminde ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu birimlerine bildirmemiş olan ya da yanlış veya eksik adres bildirmiş olan öğrenciler, Üniversitede bulunan adreslerine tebligatın yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Uygulama, yönerge ve esaslar

MADDE 44 – (1) Fakülte ve yüksekokullar 2547 sayılı Kanuna, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve esaslara ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile uyguladıkları eğitim-öğretim programının özelliklerinin gerektirdiği diğer esasları, kendi eğitim-öğretim, sınav, yönerge veya uygulama esaslarında belirleyebilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.