21 Eylül 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30895

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/10/2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin ikinci, dördüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlilik sınavları Güz ve Bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.”

“(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, kayıt yenilediği dönemde Akademik Takvimde belirtilen tarih aralığında başvurusunu enstitüye yapar. EYK tarafından jürisi belirlenen öğrenci EYK toplantı tarihinden itibaren en erken bir hafta en geç bir ay içerisinde yeterlik sınavına girmek zorundadır.”

“(9) Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda aynı jüri önünde tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan veya yarıyıl sonuna kadar sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/10/2018

30561