21 Eylül 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30895

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/2018 tarihli ve 30585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunda ders almak öğrencinin talebine bağlıdır. Yaz okulunda bir öğrenci müfredatı ulusal krediye göre hazırlanmışsa on iki (12) krediyi, AKTS kredisine göre hazırlanmışsa 20 AKTS'yi aşmamak üzere en fazla dört ders alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunda ders açılabilmesi için ihtiyaç duyulan öğrenci sayısı lisans ve ön lisans programlarında ondan az olamaz. Ancak lisansüstü programlarda bir öğrenci ile de ders açılabilir. Resmi ve özel kurumlarda uygulama içerikli dersler için ondan az olamaz şartı aranmaksızın ilgili akademik birimin yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile yaz okulu dersi açılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/11/2018

30585