20 Eylül 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30894

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS ISO 5291 KAYIŞLA TAHRİK - KLASİK BİRLEŞİK V KAYIŞLARI İÇİN

KANALLI KASNAKLAR - KANAL KESİTLERİ AJ, BJ, CJ VE DJ

(ETKİN SİSTEM) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/23)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS ISO 5291 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu uluslararası standart, endüstriyel güç aktarma tahrik sistemleri için amaçlanan birleşik klâsik V kayışları için kanallı kasnakların (kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ) ana karakteristiklerini kapsar.

(2) Not 1: Bir kanalın etkin genişliği, bir bütün olarak değerlendirilen kanallar ve karşılık gelen birleşik V kayışları için standardizasyonun ana boyutu olarak göz önüne alınır.

(3) Not 2: Adım çizgisi konumu, sadece, yaklaşık olarak verilebilir. Bir kasnağın yaklaşık adım çapı aşağıda verilen bağıntı ile hesaplanabilir:

dp = de - 2be

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ve Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 148 “Kasnaklar – Kayışlar İçin” (Aralık 1998) standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 9/1/2017 tarihli toplantısında kabul edilen; TS ISO 254 “Kayışla tahrik - Kasnaklar - Kalite, yüzey durumu ve balans”, TS ISO 5290 “Kayışla tahrik - Dar V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri 9N/J, 15N/J ve 25N/J (etkin sistem)”, TS ISO 5291 “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)”, TS ISO 9980 “Kayışla Tahrik – V Kayışları İçin Kanallı Kasnaklar (etkin genişliği esas alan sistem) – Kanalların Geometrik Muayenesi”, TS ISO 9981 “Kayışla Tahrik – Otomotiv Endüstrisi İçin Kasnaklar ve V Kayışları – PK Profili: Boyutlar”, TS ISO 9982 “Kayışla Tahrik – Endüstriyel Uygulamalar İçin Kasnaklar ve V Kayışlar – PH, PJ, PK, PL ve PM Profiller: Boyutlar” standardları imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS ISO 5291 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS ISO 5291 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS ISO 5291 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)”  standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS ISO 5291 (Ağustos 2015) “Kayışla tahrik - Klasik Birleşik V kayışları için kanallı kasnaklar - Kanal kesitleri AJ, BJ, CJ ve DJ (etkin sistem)” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.