19 Eylül 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30893

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/2/2014 tarihli ve 28922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (m) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“l) Program direktörü: Bir programın yönetimi veya koordinasyonunu üstlenmek üzere ilgili anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Akademik takvimin lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hususları, Akademik Kurul tarafından her akademik yıl için karara bağlanır ve Üniversitenin internet sayfasında yayımlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Enstitüde açılan lisansüstü programlar, bunlara ilişkin kabul koşulları, başvuru ve kayıt tarihleri, yazılı sınav yapılacaksa sınava ilişkin konular, sınav ve mülakat tarihleri ve benzeri hususlar Üniversitenin internet sayfasında yayımlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Sonuçlar, anabilim dalı başkanı veya program direktörü tarafından adaylara başvurularında belirttikleri elektronik posta adresine gönderilerek duyurulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran her öğrenci için program direktörü tarafından bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışman atanana kadar akademik danışmanlık görevi; program direktörü veya görevlendireceği bir öğretim elemanı tarafından yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez nüshaları ile gerekli diğer belgeleri teslim eden öğrencinin diploması enstitü yönetim kurulunun mezuniyet onay kararı üzerine Kayıt İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin elektronik kopyası bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Ulusal Tez Merkezine yüklenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğreniminin herhangi bir yarıyılı sonunda GNO’su 2.80’in altında olan öğrenciler izleyen yarıyıl boyunca sınamalı öğrenci sayılır. Öğrencinin sınamalı durumu kayıt sayfasında gösterilir. Sınamalı öğrenci, takip eden yarıyılda GNO’sunu 2.80’e yükseltmek zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) İlgili program direktörü, öğrencinin öğreniminin en geç üçüncü yarıyılında, öğrencinin proje danışmanının onayladığı proje konusunu enstitüye önerir; öneri, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, öğrencinin veya proje danışmanının başvurusu üzerine, proje konusu aynı usulle değiştirilebilir. Proje çalışması, enstitü tarafından onaylanan konuda ve proje danışmanının yönlendirme ve denetimi altında sürdürülür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Proje danışmanı veya değerlendirme komisyonu bir ay içinde projeyi başarılı (P) veya başarısız (F) olarak değerlendirerek raporunu program direktörüne teslim eder. Not girişi bu değerlendirmeye göre program direktörü tarafından yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Program açılırken veya ders programları karara bağlanırken daha fazla ders ve/veya kredi yükü öngörülebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin yedinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenim süresi, geçiş yapacağı tezli yüksek lisans programının azami öğrenim süresinden çıkarılarak bulunacak kalan öğrenim süresinde ders ve kredi eksiğini ve tezini azami kredi yükü sınırları içinde tamamlayabilecek durumda olmak.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/2/2014

28922

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/12/2017

30260