19 Eylül 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30893

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KREDİLİ SİSTEM LİSANS VE ÖNLİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/11/2002 tarihli ve 24933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her yarıyıl başında, o yarıyılda izleyecekleri derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenciler kayıtlı bulundukları derslerden seçimlik olanlarını, akademik takvimdeki ders ekleme-ders bırakma dönemi içinde, danışmanlarının onayı ile bu Yönetmelikte belirlenen asgari ve azami kredi sınırları dahilinde değiştirebilir, bırakabilir veya yeni seçimlik ders alabilirler. Başarısız ders tekrarı yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklı olmak üzere ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları, ara sınavlar için akademik takvimde belirlenmiş başlama tarihinden bir hafta öncesine kadar başvurmaları ve haklı nedenlerinin bulunması koşuluyla, öğrencilerin zorunlu veya seçimlik derslerini bu Yönetmelikte belirlenen asgari kredi sınırları dahilinde bırakmalarına ve azami kredi sınırları dahilinde yerine yeni ders almalarına izin verebilir.”

“Ders kaydını yapamayanlar, mazeretlerini belgelemek kaydıyla akademik takvimde ara sınavlar için belirlenmiş başlama tarihinden bir hafta öncesine kadar Üniversite Yönetim Kuruluna başvurabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Çift anadal öğrencilerinin mezuniyet sıralaması ile yüksek onur veya onur listesine alınıp alınmayacaklarının belirlenmesinde, esas anadalın ve ikinci anadalın mezuniyet ortalamaları ayrı ayrı esas alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.